:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش :صنایع

عنوان : ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

دانشگاه علوم و فنون مازندران


پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع- صنایع

عنوان:

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی- دکتر علی تاجدین

استاد مشاور :

مهندس حامد فضل الله تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 فهرست مطالب:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………..14

1-3-مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس…….. …………………………………………………………………15

1-3-1-سازمان های موفق در زنجیره تامین معکوس………………………………………………………………….18

1-4-معرفی بعضی از انواع زنجیره تامین…………………………….. ……………………………………………………18

1-4-1-لجستیک و مدیریت لجستیک………………….. ………………………………………………………………….19

1-4-2-ارتباط لجستیک و زنجیره تامین……………………. ……………………………………………………………..22

1-4-3-انواع زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………..24

1-5-هدف پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………26

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-تاریخچه زنجیره تامین…………………………………………… ……………………………………………………….31

2-2-1-اندازه گیری هزینه زنجیره تامین…………………………………………………………………………………….32

2-2-2-مدلسازی هزینه های زنجیره تامین…………………………………………………………………………………36

2-2-3- مدل های تولید-توزیع زنجیره تامین……………………………………………………………………………..39

2-3-تاریخچه زنجیره تامین معکوس……………………… ………………………………………………………………..41

2-3-1-مزایا بهره گیری از زنجیره تامین معکوس………………. …………………………………………………………45

2-3-مزایا و معضلات بهره گیری از زنجیره تامین معکوس…………… …………………………………………………45

2-3-2-معضلات بهره گیری از زنجیره تامین معکوس…………………………………………………………………….48

2-4-زنجیره تامین سبز……………………………………………………………………………………………………………49

2-5-داده کاوی در زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..50

2-5-1-تاریخچه داده کاوی……………………………………………………………………………………………………50

2-5-2- خوشه بندی………………………………………………………………………………………………………………51

2-5-2-1- روش های خوشه بندی…………………………………………………………………………………………..52

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………56

3-2-مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)……………………………………………………………………………………..57

3-2-1-خوشه بندی در مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………60

3-3-نظرسنجی از مشتریان………………….. …………………………………………………………………………………61

3-3-1-خواسته ها و نیازمندی های مشتریان………………… …………………………………………………………61

3-3-1-1-نیازمندی های مشتریان………………………………………… …………………………………………………61

3-3-1-2-خواسته های مشتری………………………………………………………………………………………………..63

3-3-2-روش نمونه گیری STRATA ………………………………………………………………………………………66

3-4-داده کاوی ……………………………………………………………………………………………………………………..66

3-4-1- تبیین الگوریتم K-means ……………………………………………………………………………………………68

3-4-1-1- معضلات روش خوشه‌بندی K-Means………………………………………………………………………69

3-5-مدلسازی ریاضی…………………………………………. ………………………………………………………………..70

3-5-1-تعریف علایم و پارامترها…………………………….. ……………………………………………………………..70

3-5-1-1-تعریف علائم……………………………………………….. ………………………………………………………70

3-5-1-2-تعریف پارامترها…………………………………………………………….. ……………………………………..71

3-5-1-3-تعریف متغیر های تصمیم……………………………………… ……………………………………………….72

3-5-2-مدل ریاضی پیشنهادی……………………………………………………. …………………………………………..72

3-5-2-1-خطی سازی تابع هدف…………………………………………………………………………………………….76

3-5-2-2- بهره گیری از AHP برای تابع دو هدفه(پیگیری نظرات)…………………… …………………………….77

3-5-2-2-1-روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)…………………………….. ……………………………….77

3-5-2-2-1-1-تشکیل سلسله مراتب………………………………………………….. …………………………………78

3-5-2-2-1-2- الویت بندی………………………………………………….. ……………………………………………. 78

3-5-2-2-1-3-علایم ریاضی و تعاریف آنها…………………………………… ………………………………………79

3-5-2-2-1-4-  الگوریتم 1: PWAHP (محاسبه وزن اهداف به کمک AHP)…………… …………………79

3-5-2-2-2- حل مسئله دو هدفه پیگیری نظرات……………………………………. ……………………………….83

3-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..84

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………87

4-2-نظر سنجی از مشتریان به چندین روش…………………………………… ……………………………………….87

4-3-نمونه گیری به روش STRATA……………………………………………………….. ……………………………..87

4-4-میانگین وزنی عوامل………………………………………………………… ……………………………………………88

4-5-الگوریتم k-means…………………………………………………………………………. ………………………………89

4-5-1-نتیجه الگوریتم  k-means …………………………………………………………… ………………………………91

4-6-مدل ریاضی………………………………………………………………….. ……………………………………………..93

4-6-1-محاسبه و تعیین پارامترهای مدل ریاضی………………………………….. ………………………………….93

4-6-2-جواب مدل ریاضی……………………………………………………………………………………………………..95

4-7-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..96

1-5 -نتیجه گیری …………………………………………………………………………… ……………………………………98

-2-5 پیشنهادها …………………………………………………………………….. …………………………………………….98

 

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

 فهرست جداول

جدول 1-1: گرایشات مهم لجستیک در طول زمان………………….. ………………………………………………..20

جدول 3-1: پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….65

جدول 3-2: مقیاس اهمیت نسبی…………………………………………………………. ………………………………….78

جدول 3-3: ماتریس هدف – معیار……………………………………….. ……. …………………………………………82 جستجو در سایت :   

جدول 3-4: ماتریس مقایسه دوتایی معیار- معیار………………………………….. …………………………………..82

جدول 3-5: ماتریس هدف- معیار………………………………………………… …………………………………………83

جدول 3-6: ماتریس معیار- معیار……………………………………………… ………………………………………….84

 


فهرست شکل ها

شکل -11: نمونه ای از یک زنجیره ی تامین……………………………………………………………………………….16 شکل 1-2:مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس………………………………. ……………………………….17

شکل 1-3:تفاوت چهارچوب لجستیک یکپارچه و قدیمی………………………. …………………………………..22

شکل 2-1:جریان کالا در لجستیک مستقیم و معکوس…………………………… …………………………………….29


فصل اول :

کلیات پژوهش


۱-۱- مقدمه

در رقابت‌های جهانی موجود در عصر حاضر، بایستی محصولات متنوع را با در نظر داشتن درخواست مشتری ، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده می باشد که قبلاً وجود نداشته می باشد، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی ‌توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دست یابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می باشد. بر این اساس، فعالیت‌های نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شده اینک به سطح زنجیره ی تامین انتقال پیدا کرده می باشد. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل متناسب تمامی این فعالیت‌ها می باشد. مدیریت زنجیره تامین ( SCM ) پدیده‌ای می باشد که این کار را به طریقی انجام می ‌دهدکه مشتریان بتوانندخدمت قابل اطمینان وسریع را با محصولات باکیفیت درحداقل هزینه دریافت کنند.

در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌گردد که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالی به یکدیگر مربوط می ‌شوند. این سازمان‌ها می توانند بنگاه‌هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی زیرا توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می ‌کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می ‌توان یکی از این سازمان‌ها در نظر گرفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

برای رسیدن به اهداف زنجیره ی تامین ، سازمان ها و شرکت ها بایستی در زنجیره ی تامین خود به خلق ارزش بپردازند. ارزش از دید مشتری دارای مفاهیم گسترده ای می باشد که ممکن می باشد در هر محصول متفاوت باشد.

در دهه 60 و 70 میلادی ، سازمان ها جهت افزایش توان رقابتی خود کوشش می کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیند داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن وقت تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و متناسب ،پیش نیاز دست یابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری می باشد. پس سازمان ها تمام کوشش خود را برافزایش کارایی معطوف می کردند.

در دهه ی 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان ، سازمان ها به گونه فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیاز های مشتریان علاقه مند شدند. در دهه ی90 میلادی ، به همراه بهبود در فرآیند های تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد ،مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی شرکت کافی نیست ، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد بایستی موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز بایستی ارتباط نزدیکی با سیاست های توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نظری ، رویکرد های زنجیره تامین و مدیریت آن وارد حیطه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین ، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره با روش های جدید در حال انجام می باشد.

شیوه ی نگارش به این ترتیب بوده که آغاز مفاهیم مرتبط با زنجیره ی تامین و ارزش به گونه کامل تبیین داده شده و سپس به اظهار استراتژی های زنجیره ی تامین پرداخته گردید. سپس راه های مدیریت هزینه (که از مهم ترین راه های خلق ارزش  در زنجیره ی تامین می باشد) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این مقصود آغاز منابع هزینه در زنجیره ی تامین شناسایی شده و سپس روش های مدریت هزینه و کاهش هزینه در زنجیره ی تامین مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اهمیت ارزیابی مدیریت زنجیره ی تامین و اختصار چند روش برای ارزیابی آن مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین در هر جا که نیاز بوده، مناسب با موضوع ، تجربیات شرکت های مختلف و علت های موفقیت آن ها مورد مطالعه قرار گرفتند.

۱۲– ضرورت انجام پژوهش

اهمیت مطالعه بر روی زنجیره تامین معکوس(RSCM) در سال های اخیر به چند دلیل افزایش یافته می باشد که در این قسمت بعضی از این علت های را اظهار می کنیم:

در بسیاری از مواقع مقدار محصولات برگشتی می تواند زیاد باشد،تا حدی که در بعضی از صنایع تجربه برگشت بیش از 50% فروش را داریم.

با بکارگیری زنجیره تامین معکوس فرصت های فروش در بازارهای ثانویه و جهانی نسبت به حالتی که  به محصولات فروخته شده خدماتی ارائه نشود،افزایش چشمگیری خواهد داشت.

قوانین بازگرداندن خراب شده ها در چند سال اخیر بخصوص در اتحادیه اروپا و امریکا توسعه پیدا کرده می باشد،بهمین دلیل شرکت های تجاری نیازمند هستند که بصورت موثر کل عمر محصول را مدیریت کنند.

مشتری ها توانستند به شرکت ها فشار بیاورند،تا مسئولیت محصولاتی را که خراب می شوند را بپذیرند.

ظرفیت مکان های دفع زباله محدود وگران هستند،به همین علت به جای  دور ریختن محصولات معیوب گزینه های دیگری مانند مونتاژ و ساخت مجدد و … بسیار رایج شده می باشد.

بالا رفتن آگاهی مشتریان و از طرفی قوانینی که مانع از تولید زباله میشود (قوانین سبز) منجر به این شده می باشد که به یک راه مناسب برای بازگشت محصولات نیاز داشته باشیم،در نتیجه برنامه ریزی لجستیک بایستی به هر دو مسیر رفت و برگشت محصولات توجه کند.

تعداد صفحه :106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع