:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر بعضی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عنوان

اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر بعضی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

اساتید راهنما

آقای دکتر مصطفی نوروزی

خانم دکتر رزا زاوشی

استاد مشاور

آقای دکتر محمدپوراصل

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه و اظهار مسئله. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهداف.. 3

1-2-1- اهداف اصلی. 3

1-2-2- اهداف فرعی        3

1-2-3- هدف کاربردی.. 4

1-3- فرضیات  یا سوال های پژوهش4

فصل دوم. 5

مطالعه متون. 5

2-1-گوشت.. 6

2-2-کیفیت و ویژگی‌های حسی ظاهری(ارگانولپتیکی) و فیزیکی گوشت.. 7

2-2-3- نقطه انجماد 8

2-2-4-PH.. 9

2-2-5-تراوش خونابه. 9

2-2-6-کراتینگ (جای دادن در قفس) و حمل و نقل. 10

2-3- کیفیت و ویژگی‌های شیمیایی.. 12

2-3-1- آب.. 13

2-3-2 پروتئین. 13

2-3-3- لییدها 13

2-3-4- قندها(کربوهیدرات‌ها) 14

2-3-5- ویتامین‌ها 14

2-3-6- مواد معدنی. 14

2-3-7ازت فرار )  (TVN.. 14

2-4-کیفیت و ویژگی های میکروبیولوژی.. 15

2-4-1- فلور میکروبی گوشت تازه 15

2-2-4- فلور میکروبی مرغ تازه 16

2-5- استانداردها و معیارهای باکتری شناسی.. 16

2-6- بیماری‌های غذا زاد میکروبی ناشی از مصرف گوشت آلوده 18

2-5-1- سالمونلاها(salmonella) 19

2-5-2- کامپیلوباکتر ژژونی(Campylobacter jejuni) 19

2-5-3-اشیریشاکلی(E.coli) 20

2-5-4- لیستریامونوسیتوژنز(Listeria monocytogenes) 20

2-5-5- یریسینیاآنتروکولیتیکا(Yersinia enterocolitica) 20

2-5-6- کلستریدیوم پرفرژنس(Closteridium perfringenes) 21

2-5-7- استافیلوکوکوس آرئوس(Staphylococcos aureus) 21

2-5-7- باسیلوس سرئوس(Bacilios cereus) 21

2-6- منابع آلودگی گوشت و فرآورده‌های گوشتی.. 22

2-6-1-  دام کشتاری.. 22

2-6-2- کارگران. 23

2-6-3-  سالن کشتار. 23

2-6-4- تجهیزات و ابزار کار. 23

2-6-5-  فرایند کشتار. 24

2-7- کاهش کیفیت و فساد گوشت.. 25

2-7-1- از دست دادن کیفیت ظاهری.. 25

2-7-2-  تغییرات شیمیایی و بیوشیمیایی. 26

2-7-2-1 تغییرات طبیعی پس از کشتار. 26

2-7-2-2- تغییرات شیمیایی در طی نگهداری گوشت (فساد شیمیایی) 28

2-8- تغییرات میکروبیولوژیک (فساد میکروبی) 30

2-8-1-  انواع کلی فساد میکروبی. 30

2-8-1-1-  فساد در شرایط هوازی.. 30

2-8-1-2-  فساد در شرایط بی هوازی.. 32

2-8-2- فساد میکروبی انواع گوشت.. 34

2-8-2-1- گوشت تازه (بدون بسته بندی) 34

2-8-2-2- گوشت بسته بندی شده ای که در یخچال نگهداری می گردد 35

2-8-2-3- گوشت بسته بندی شده در خلأ. 36

2-8-2-4- گوشت بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده 37

2-9- بسته بندی.. 37

2-10- زدودن میکروارگانیسم ها 39

2-10-1- اصلاح لاشه. 39

2-10-2- سالم سازی شیمیایی لاشه. 39

2-2-3- بهره گیری از سرما 40

2-10-4-انجماد 42

2-11- عمر ماندگاری گوشت و فراورده های آن. 42

2-11-1-گوشت قرمز. 42

2-11-2- گوشت منجمد 45

2-11-3- گوشت مرغ تازه/منجمد 45

فصل سوم. 47

روش پژوهش… 47

3-1- نوع مطالعه. 48

3-2- روش اجرا و طراحی پژوهش.. 48

3-2-1- نمونه گیری.. 48
جستجو در سایت :   


3-2-2-شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی.. 49

3-2- 3- شمارش سرماگراها 52

3-2-4- اندازه گیری مواد ازته فرار (TVN))  Total Voletila Nitrogen) 53

3-2-5- تعیین PH گوشت.. 54

3-2-6- تجزیه و تحلیل آماری.. 56

3-2-7- مکان انجام آزمایش56

فصل چهارم. 57

یافته ها 57

4-1- باکتری های مزوفیل هوازی.. 58

4-2- باکتری های بی هوازی.. 58

4-3- باکتری های کلی فرم. 59

4-4- باکتری های سرماگرا 59

4-5- ازت تام فرار. 60

4-6-  PH.. 61

4-7- خونابه. 61

4-1- رنگ62

4-2- بو. 63

فصل پنجم. 64

بحث و نتیجه گیری.. 64

5-1 – بحث و نتیجه گیری.. 65

5-2- پیشنهادات.. 68

فهرست منابع. 69

 

فهرست جداول

جدول 2-1 مقدار PH انواع گوشت.. 9

جدول 2-2 ترکیب شیمیایی عضله لخم گاو(پس از جمود نعشی) 12

جدول 2-3 مقدار ازت فرار در گوشت مرغ منجمد. 15

جدول 2-4. ویژگی‌های میکروبی گوشت مرغ. 18

جدول2-5 شرایط نگهداری گوشت تازه انواع دام و پرندگان.. 43

جدول 2-6 عمر ماندگاری گوشت تازه بسته بندی شده مرغ، بوقلمون، اردک، غاز، بلدرچین، کبک ، قرقاول در دمای 0 تا 4+ درجه سانتی گراد  46

جدول 4-1: فراوانی نسبی (برحسب درصد) کیفیت رنگ در نمونه های گوشت بر حسب زمان ماندگاری (روز) و توع تیمار  63

جدول4-2: فراوانی نسبی (بر حسب درصد) انواع بو در نمونه های گوشت بر حسب زمان ماندگاری (روز) و نوع تیمار  64

 

فهرست نمودار ها

  نمودار 4-1: میانکین لگاریتم تعداد مزوفیل های هوازی در نمونه های گوشت بر حسب زمان و اندازه ماندکاری…………58.

نمودار 4-2: میانکین لگاریتم تعداد بی هوازی در نمونه های گوشت بر حسب زمان و اندازه ماندکاری…………………….59

نمودار 4-3: میانکین لگاریتم تعداد کلی فرم ها بر حسب زمان و اندازه ماندکاری ………………………………………….59

نمودار 4-4: میانکین لگاریتم تعداد سرماگراها در نمونه های گوشت بر حسب زمان و اندازه ماندکاری ……………………60

نمودار4-5: میانگین تغییرات درصد خونابه در نمونه های گوشت بر حسب زمان و اندازه ماندگاری………………………..60

نمودار4-6: میانگین تغییرات درصد ازت فرار در نمونه های گوشت بر حسب زمان و اندازه ماندگاری……………………..61

نمودار4-7: میانگین تغییرات phدر نمونه های گوشت بر حسب زمان و اندازه ماندگاری…………………………………..62

.

.فصل اول

مقدمه و اظهار مسئله

1-1- مقدمه

بر اساس تعریف ارایه شده در کدِکس[1] مواد غذایی، واژه«meat» به گونه معمول به تمام  بخش‌های مصرف شدنی حیواناتی گفته می گردد که برای تولید غذای مورد نیاز بشر بهره گیری می شوند و شامل گوشت و آلایش[2] می باشد. گوشت، مجموعه‌ای از بافت های ماهیچه ای اسکلتی دام و پرندگان کشتاری می باشد که با بافت‌های چربی، پیوندی و نیز استخوان، گره‌های لنفاوی و رگ‌ها (سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها، مویرگ‌ها و رگ‌های لنفاوی) و پی‌های مربوط به آن، همراه می باشد و 45 درصد وزن دام زنده و 70 درصد وزن پرندگان زنده را تشکیل می‌دهد.گوشت به دلیل دارا بودن عوامل داخلی مساعد برای رشد اکثر میکروارگانسیم ها و به ویژه انواع مولد فساد، محیط بسیار مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم ها میباشد و در صورت عدم کنترل عوامل خارجی، به سرعت دچار فساد میگردد. ماندگاری گوشت به گونه قابل ملاحظه ای متأثر از چگونگی ذبح و کیفیت استحصال و عرضه گوشت می باشد زیرا که در طی این مراحل بار میکروبی اولیه گوشت در نتیجه آلودگی با پوست دام، محتویات روده و آب مورد بهره گیری در ذبح و استحصال دام در ایران در کشتارگاه های سنتی انجام میشود. بدین معنی که گوشت پس از قطعه بندی، در سینی هایی از جنس پلی استیرن و استرچ فیلم بسته بندی و پس از سرد کردن به بازار عرضه میگردد. به دلیل دستکاری گوشت ضمن قطعه بندی و بسته بندی آن، اندازه آلودگی گوشت افزایش میابد. بسته بندی صرفنظر از گرم یا سرد بودن شرایط آب و هوایی، در تولید و حمل و نقل گوشت تأثیر مهمی اعمال می ‌کند و می تواند یکی از موردها مفید بهینه سازی عملیات تولید گوشت در کشورهای در حال توسعه باشد. بسته بندی موجب میشود که گوشت پیش روی از دست دادن رطوبت، آلودگی با میکرو ارگانیسم ها، تغییر رنگ و صدمات فیزیکی محافظت گردیده و رنگ گوشت برای مصرف کننده جاذبه بیشتری داشته باشد. بسته بندی گوشت تازه، میتواند یک پوشش ساده و یا با بهره گیری از سیستم های پیشرفت های نظیر بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته صورت پذیرد. عمر انباری قطعات گوشت بسته بندی شده به روش ساده در دمای 4 درجه سانتیگراد 3 تا 5 روز می باشد. درحالی که با بهره گیری از بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی با اتمسفر تعدیل شده می توان عمر انباری قطعات گوشت تازه یا گوشت چرخ کرده را طولانی نمود(Aalami et al, 2002 ; Rokni et al, 2001).                                گوشت تازه می تواند با بهره گیری از یک پوشش ساده و یا با به کارگیری سیستم های پیشرفته ای نظیر بسته بندی تحت خلا و بسته بندی با اتمسفر تغییریافته انجام گیرد . ماندگاری قطعات گوشت بسته بندی شده به روش ساده در دمای 4 درجه سلسیوس 3 تا 5 روز می باشد . درحالی که با بهره گیری از بسته بندی تحت خلا و بسته بندی با اتمسفر تغییرشده می توان عمر انباری قطعات گوشت تازه یا گوشت چرخ شده را طولانی تر نمود(Rokni, 1998; Jey, 2005; Davidson et al, 2005). اندازه pH طبیعی گوشت نیز ممکن می باشد از رشد بعضی از باکتریها جلوگیری کند، اما موجب تقویت رشد گروهی دیگر ازمیکروارگانیسمها میشو(Razavilar, 1998). اندازه pHپایین در دامنه 4 تا 4.5 از رشد میکروارگانیسمهای عامل فساد و میکروارگانیسم های بیماری زا جلوگیری می ‌کند.  برای کاهش  pH مواد غذایی،ممکن می باشد بتوان از اسیدهای آلی نظیر اسید سیتریک، اسید بنزوئیک، اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید پروپیونیک و غیره که جزو، اسیدهای خوراکی محسوب میگردند، بهره گیری میشود(Ghasemian, 2000).

1-2- اهداف

1-2-1- اهداف اصلی

اثر اسپری اسیدهای استیک، سیتریک و پروپیونیک بر بعضی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده مرغ

1-2-2- اهداف فرعی                                                                        شمارش مزوفیل های هوازی                                                                       شمارش  کلی فرم ها                                                                                  شمارش سرماگراها                                                                                     شمارش بی هوازی ها                                                                                    اندازه گیری PH و TVN

خواص ظاهری گوشت مرغ بسته بندی شده تحت اثر اسید های آلی در شهرستان کوهدشت در سال 92

1-2-3- هدف کاربردی

ارائه راهکارهای بهداشتی مناسب به مقصود تعیین افزایش اندازه ماندگاری گوشت مرغ بسته بندی شده تحت اثر اسیدهای آلی می باشد.

[1] codex

[2] offal

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: متفرقه