:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : زلزله

عنوان :  اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد شهرکرد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان:

 اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

استاد راهنما:

دکتر سید مهد ی حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده            ‌ط

فصل 1-  کلیات                 3

1-1-      مقدمه         3

1-2-      تعریف سازه های بنایی.. 6

1-3-      عملکرد ساختمان های آجری در  زلزله های گذشته. 6

1-4-      دسته بندی ساختمان های آجری.. 7

1-4-1-   ساختمان های آجری غیر مسلح.. 7

1-4-2-   ساختمان های آجری نیمه مسلح.. 7

1-4-3-   ساختمان های آجری مسلح.. 8

1-4-4-   ساختمان های آجری مرکب… 8

فصل 2-  خواص سازه ای و دینامیکی ساختمانهای آجری.. 10

2-1-      مقدمه        10

2-2-      توزیع نیروی زلزله در ساختمانهای بنایی.. 10

2-3-      حالت های شکست… 11

2-3-1-   شکست دیوارهای برشی.. 11

2-3-2-   شکست دیوارهای عرضی.. 12

2-4-      عملکرد ساختمان های آجری غیر مسلح پیش روی زلزله. 12

2-5-      روش های تسلیح و تقویت… 13

2-6-      رفتار سازه های آجری مسلح تحت بارگذاری متناوب… 14

2-7-      روش کلاف بندی دیوار آجری.. 15

2-8-      خواص سازه ای ودینامیکی قاب های مرکب… 16

2-8-1-   مقدمه        16

2-8-2-   اندرکنش قاب و میانقاب… 16

2-8-3-   تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی.. 17

2-9-      مقدمه       18

2-10-    رفتار مواد 19

2-11-    اعضاء باگسیختگی خمشی.. 19

2-11-1- خمش واقع بر سطح دیوارها 19

2-11-2- خمش خارج از سطح دیوارها 20

2-12-    اعضا با شکست برشی.. 20

2-12-1- دیوارها-پایه ها-تیرها[] 20

2-12-2- دیوارهای میانقاب        21

2-12-3- دیوارهای میانقاب غیر سازه ای.. 22

فصل 3-  روشهای تعمیر،بازسازی وتقویت ساختمان ها 24

3-1-      مقدمه[]  24

3-2-      تقویت سقفها وبامها [] 25

3-2-1-   تعبیه دال جدید:       25

3-2-2-   تقویت سقف چوبی: 25

3-2-3-   سقفهای طاق ضربی: 29

3-2-4-   طاقهای قوسی      33

3-3-      تقویت دیوارها 34

3-3-1-   ترک خوردگی جزئی دیوارها 34

3-3-1-1-             روش تزریق صمغهای چسبناک: 36

3-3-2-   ترک خوردگی شدید در دیوارها: 37

3-3-3-   ترک در تکیه گاه قوس: 39

3-3-4-   برآمدگی موضعی: [] 41

3-3-5-   پوششهای بتن آرمه: 42

3-3-6-   تقویت با بهره گیری از پشت بند: 48

3-3-7-   تقویت با بهره گیری از پیش تنیدگی.. 51

3-4-      آسیب های وارد به اتصالات: 52

3-4-1-   فروریختگی گوشه      52

3-4-2-   انفصال وجدایی دیوارهای متصل به یکدیگر. 54

3-4-2-1-             وصله کردن سنگها(داخل و خارج)[] 55

3-4-2-2-             قالب بندی وبتن ریزی ستون    55

3-4-2-3-             نصب میلگرد کلاف                     56

3-4-2-4-             نصب صفحات فولادی                 57

3-5-      تقویت پی 58

3-6-      تیرآهن کنسول (بالکن) 62

3-7-      تقویت پی های نواری.. 63

3-8-      مهار کردن نشست پی در شرایط محدود. 63

3-9-      شمع زنی 65

3-10-    شمع بندی وپل کشی زیردیوار 67

3-11-    تنگ بستن  69

3-12-    تخلیه پی نشست کرده 69

3-12-1- پرسازی حفره یاچاهک…. 70

3-12-2- ساختن پی بتنی          70

3-13-    بنایی رجهای فروریخته. 70

3-14-    زهکشی دراطراف ساختمان.. 71 جستجو در سایت :   

3-15-    تعمیر ساختمانهای آسیب دیده 72

فصل 4-  بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی.. 75

4-1-      مقدمات بهسازی لرزه ای.. 75

4-2-      مراحل بهسازی.. 75

4-2-1-   مطالعه ویژگیهای ساختمان.. 75

4-2-2-   انتخاب هدف بهسازی.. 75

4-2-3-   جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان.. 76

4-2-4-   نیاز یا عدم نیاز به بهسازی.. 76

4-2-5-   ارائه ی طرح بهسازی وارزیابی آن.. 76

4-3-      هدف بهسازی.. 77

4-3-1-   بهسازی مطلوب             78

4-3-2-   بهسازی مطلوب            78

4-3-3-   بهسازی ویژه        78

4-3-4-   بهسازی محدود         78

4-3-5-   بهسازی موضعی        78

4-4-      سطوح عملکرد ساختمان.. 78

4-4-1-   سطوح عملکرد اجزای سازه ای.. 79

4-4-1-1-             سطح عملکرد 1- قابلیت بهره گیری بی وقفه. 79

4-4-1-2-             سطح عملکرد 2- خرابی محدود. 79

4-4-1-3-             سطح عملکرد 3- ایمنی جانی       79

4-4-1-4-             سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود. 80

4-4-1-5-             سطح عملکرد 5- آستانه فروریزش…. 80

4-4-1-6-             سطح عملکرد 6- لحاظ نشده        80

4-4-2-   سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای.. 80

4-4-2-1-             سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه. 80

4-4-2-2-             سطح عملکرد B- قابلیت بهره گیری بی وقفه. 81

4-4-2-3-             سطح عملکرد C- ایمنی جانی       81

4-4-2-4-             سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود. 81

4-4-2-5-             سطح عملکرد E- لحاظ نشده      81

4-5-      انواع ساختمانهای مصالح بنایی.. 81

4-5-1-   ساختمانهای مصالح بنایی سنتی.. 81

4-5-2-   ساختمانهای مصالح بنایی کلاف دار 82

4-6-      مراحل روش ساده ی بهسازی.. 82

4-7-      نواقص متداول در ساختمان های مصالح بنایی.. 82

4-7-1-   ساختمان های مصالح بنایی سنتی.. 82

4-7-1-1-             مصالح                                     83

4-7-1-2-             سیستم سازه ای ساختمان              83

4-7-1-3-             دیوارهای باربر                            83

4-7-1-4-             دال ها                                      84

4-7-1-5-             اتصالات اعضای سازه ای         84

4-7-2-   ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار 84

4-8-      ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی.. 85

4-8-1-   ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی سنتی.. 85

4-8-1-1-             ارزیابی کیفیت مصالح بنایی         85

4-8-1-2-             ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان.. 86

4-8-1-3-             ارزیابی دیوارهای باربر                   88

4-8-1-4-             ارزیابی دال ها                       90

4-8-1-5-             ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان.. 91

4-8-2-   ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار 92

4-8-2-1-             ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی.. 93

4-8-2-2-             ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان.. 93

4-8-2-3-             ارزیابی دیوارهای باربر            93

4-8-2-4-             ارزیابی دال                           93

4-8-2-5-             ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان.. 93

4-8-2-6-             ارزیابی سیستم کلاف                   94

4-9-      راه کارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان های مصالح بنایی.. 95

4-9-1-   افزایش کیفیت مصالح بنایی.. 95

4-9-2-   بهسازی سیستم سازه ای ساختمان.. 95

4-9-2-1-             کامل کردن مسیر بار            96

4-9-2-2-             افزودن مقاومت برشی ساختمان.. 96

4-9-2-3-             افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی.. 96

4-9-2-4-             رفع نامنظمی در پلان              97

4-9-2-5-             رفع نام نظمی در ارتفاع          97

4-9-2-6-             تقویت پی                           97

4-9-2-7-             تقویت در برابر ساختمان های مجاور 97

4-9-3-   بهسازی دیوارهای باربر. 98

4-9-3-1-             اصلاح اجرای واحدهای بنایی          98

4-9-3-2-             اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی.. 98

4-9-3-3-             کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار 98

4-9-3-4-             کاهش ارتفاع آزاد دیوار          98

4-9-3-5-             کاهش طول آزاد دیوار                  99

4-9-3-6-             افزایش تراکم دیوار                        99

4-9-3-7-             رفع انفصال در دیوار باربر                99

4-9-3-8-             اصلاح چگونگی ی قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار 100

4-9-3-9-             مهار نیروی رانش در سقف های قوسی.. 100

4-9-4-   بهسازی دال ها          100

4-9-4-1-             کاهش وزن سقف                                      100

4-9-4-2-             انسجام سقف                              100

4-9-4-3-             تقویت طول تکیه گاهی تیرها       101

4-9-4-4-             تقویت بازشو در دال                    101

4-9-5-   بهسازی اتصالات اعضای ساختمان.. 101

4-9-5-1-             تقویت اتصالات دیوارهای باربر متقاطع.. 101

4-9-5-2-             تقویت اتصال بین دیوارهای باربر ودال.. 101

4-9-5-3-             تقویت اتصال بین تیغه ها و دیوارهای باربر. 102

4-9-6-   بهسازی سیستم کلاف… 102

4-9-6-1-             اصلاح سیستم کلاف بندی             102

4-9-6-2-             اصلاح کیفیت مصالح کلاف بتنی.. 102

4-9-6-3-             تقویت اتصالات اجزای کلاف           102

4-9-6-4-             رفع اتصالات در سیستم کلاف                                          102

4-9-6-5-             رفع انفصال کلاف به واسطه ی عبور لوله. 103

4-9-6-6-             اصلاح اتصال دیوار به کف               103

فصل 5-  مطالعه و ارزیابی سازه های مصالح بنایی موجود در شهرستان لردگان ومقایسه با ضوابط آیین نامه  105

5-1-      مقدمه           105

5-2-      موقعیت شهرستان لردگان.. 105

5-3-      گسل های موجود در این شهرستان.. 106

5-4-      ساخت وسازهای موجود و مقایسه آن با آیین نامه 2800. 109

5-4-1-   محدودیت ارتفاع ساختمان وطبقات آن بر اساس آئین نامه. 109

5-4-2-   پلان ساختمان            110

5-4-3-   مقطع قائم ساختمان.. 113

5-4-4-   بازشوها (در-پنجره-گنجه) 115

5-4-4-1-             رعایت محدودیتهای ذیل الزامی می باشد: 115

5-4-5-   دیوارهای باربر               119

5-4-6-   دیوارهای غیر باربر و تیغه ها 121

5-4-7-   جان پناهها و دودکشها 123

5-4-8-   کلاف بندی                 125

5-4-8-1-             کلاف بندی افقی                          125

5-4-8-2-             کلاف بندی قائم                                                     128

5-4-8-3-             کلاف بندی دیوارهای مثلثی شکل.. 130

5-4-9-   دیوارچینی                     130

5-4-10- سقف ها                         132

5-4-10-1-           مصالح سقف                                132

5-4-10-2-           اتصال سقف و تکیه گاه           134

5-4-10-3-           انسجام سقف                          135

5-4-10-4-           سقف تیرچه بلوک                         136

5-4-11- خرپاها:                        136

5-4-12- سقف کاذب:           136

5-4-13- سقفهای قوسی:              137

5-4-14- نماسازی                         137

5-5-      قواعد مهم طراحی ضد زلزله سازه های مصالح بنایی.. 138

5-6-      چند نمونه از خرابی ساختمان های مصالح بنایی موجود. 142

5-7-      خسارات وارده به دیوارهای سازه ای و غیر سازه ای و ارائه راهکار ترمیم.. 152

5-7-1-   گزارش تصویری ارزیابی کیفی آسیب پذیری.. 153

5-7-2-   تغییرات معماری مورد نظر مالک…. 154

5-7-3-   ارزیابی کمی آسیب پذیری.. 155

5-8-      طرح مقاوم سازی.. 161

5-8-1-   محاسبات طرح مقاوم سازی.. 162

5-8-1-1-             محاسبه بار دیوارها در وضع موجود. 163

5-8-1-2-             بارگذاری سقف طبقه بام         164

5-8-1-3-             اثر پیچش در ساختمان                165

5-8-1-4-             برش پایه و توزیع برش در طبقات… 165

5-8-1-5-             محاسبه برش پایه                      166

5-8-2-   تعبیه ستون های فلزی برای بارهای ثقلی.. 166

5-9-      مدل سازی ساختمان.. 167

5-10-    تحلیل و طراحی فونداسیون با نرم افزار safe. 169

5-10-1- نقشه اجرایی با در نظر داشتن خروجی etabs. 170

5-11-    نقشه های اجرایی.. 170

5-11-1- پلان پر کردن طاقچه و ترمیم دیوارهای آسیب دیده 170

5-11-2- پلان نبشی کشی جهت شناژهای افقی و تکیه گاه کافی برای نشیمن تیرها و اتصال مناسب شبکه ها و رویه بتنی به سقف                173

5-11-2-1-           پلان رویه های بتنی با طول لازم در هر جهت… 173

5-11-3- جزئیات اجرای فونداسیون برای شناژهای قائم فلزی.. 173

5-11-4- چگونگی اتصال شناژهای قائم به دیوارهای باربر. 175

5-12-    دستورالعمل های ترمیم.. 180

5-12-1- ترمیم ملات           180

5-12-2- پرکردن طاقچه ها            182

5-13-    بعضی تصاویر مربوط به اجرای طرح مقاوم سازی.. 183

فصل 6-  نتیجه گیری و پیشنهادات.. 191

6-1-      فعالیت های انجام شده 191

6-2-      نتیجه گیری.. 192

6-3-      پیشنهاد برای ادامه کار 193

 

فهرست جدول‌ها

جدول 1-4: سطوح خطر احتمالی براساس دوره بازگشت… 77

جدول 2-4: دامنه  انتخاب سطوح مختلف عملکرد. 77

جدول 3-5: حداقل مقدار دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان.. 120

جدول 4-5: انواع آسیب سازه های بنایی و راهکار ترمیم ارائه شده 152

جدول 5-5:  کنترل نواقص مربوط به مصالح.. 155

جدول 6-5: کنترل نواقص مربوط به سیستم سازه ای.. 156

جدول 7-5: کنترل نواقص مربوط به دیوارهای باربر. 158

جدول 8-5: کنترل نواقص مربوط به دال ها 159

جدول 9-5: کنترل نواقص مربوط به اتصالات اعضا 159

جدول 10-5: کنترل نواقص مربوط به اجزای غیر سازه ای.. 160

جدول 11-5: کنترل نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی.. 161

جدول 12-5: محاسبه بار 163

جدول 13-5: بارگذاری بام. 164

جدول 14-5: محاسبه وزن سقف… 165

جدول 15-5: محاسبه ضریب زلزله. 165

 

فهرست شکل‌‌ها

شکل ‏1‑1: نقشه صفحات زمین ساخت خاور میانه و حرکات نسبی آنها 4

شکل ‏1‑2: گسل های مهم ایران.. 5

شکل ‏2‑1: توزیع نیروی زلزله. 10

شکل ‏2‑2: خمش در دیوار عرضی.. 12

شکل ‏2‑3: بعضی روشهای اجرایی دیوارهای آجری مسلح.. 14

شکل ‏2‑4: چگونگی عملکرد دیوارهای آجری مسلح.. 14

شکل ‏2‑5: رفتار سازه های آجری مسلح تحت بارگذاری متناوب… 15

‏2‑6: دیوار تحت بار جانبی خمیده شده،در نقطه A ترک می خورد. 17

‏2‑7: قاب مرکب با کنش خرپایی در مقا بل نیروهای جانبی مقاومت می کند. 17

شکل ‏2‑8: دیوار برشی.. 20

شکل‏2‑9-2: ترکهای برشی و فولاد گذاری.. 20

شکل ‏2‑10: مکانیزم مقاومت وشکست دیوارهای میانقاب… 22

شکل ‏3‑1: یکپارچگی وتقویت کف موجود. 26

شکل ‏3‑2: جزئیات دال تعبیه شده 27

شکل ‏3‑3: تقویت کف چوبی با تخته. 28

شکل ‏3‑4: تقویت کف چوبی با دال بتن آرمه واتصال آرماتورهای دال به دیواره 28

شکل ‏3‑5: اتصال کف به دیوار 30

شکل ‏3‑6: اتصال کف با دیوار 31

شکل ‏3‑7: افزایش درجه یکپارچگی در سقفهای طاق ضربی.. 31

شکل ‏3‑8: افزایش یکپارچگی سقف به کمک کلافهای افقی.. 32

شکل ‏3‑9: جوش دادن پلیت زیر سقف… 32

شکل ‏3‑10: نمونه ای از مهار کششی.. 33

شکل ‏3‑11: نمونه ای از مهار برشی.. 33

شکل ‏3‑12: تقویت قوسهای بالای بازشوها 34

شکل ‏3‑13: روش تزریق دوغاب سیمان.. 36

شکل ‏3‑14. 38

شکل ‏3‑15. 38

شکل ‏3‑16. 39

شکل ‏3‑17. 41

شکل ‏3‑18

شکل ‏3‑19. 42

شکل ‏3‑20: پوشش بتن آرمه وبریدگی مهاری.. 43

شکل ‏3‑21: پوشش بتن آرمه. 44

شکل ‏3‑22: دال بتن آرمه. 44

شکل ‏3‑23: لایه پوششی پی و دیوار 46

شکل ‏3‑24: روکش بتنی سطوح درونی؛روکش توسط سقف قطع می گردد اما کلاف های قائم با سوراخ کردن سقف امتداد می یابند. 47

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند

شکل ‏3‑25تقویت دیوارهای طویل با افزودن پشت بند آجری.. 49

شکل ‏3‑26تقویت دیوارهای خشتی وگلی با بهره گیری از دیوارهای حائل ذوزنقه ای.. 49

شکل ‏3‑27: دیوار حائل.. 50

شکل ‏3‑28: ساختمان آجری در طبس…. 50

شکل ‏3‑29: ساختمان خشتی.. 51

شکل ‏3‑30: تقویت با بهره گیری از پیش تنیدگی.. 52

شکل ‏3‑31فرو ریختگی گوشه. 53

شکل ‏3‑32: فرو ریختگی دیوار 53

شکل ‏3‑33: کلاف تقویتی بتن آرمه. 54

شکل ‏3‑34: اتصال دیوار بهم.. 54

شکل ‏3‑35: تعمیر کلاف تقویتی.. 55

شکل ‏3‑36: کلاف تقویتی.. 56

شکل ‏3‑37: میلگرد کلاف… 56

شکل ‏3‑38: نصب صفحه فولادی برای تقویت گوشه. 57

شکل ‏3‑39: صفحه فولادی برای پیوند در دیوار 57

شکل ‏3‑40: تقویت پی.. 59

شکل ‏3‑41: تقویت پی.. 59

شکل ‏3‑42: تقویت پی.. 60

شکل ‏3‑43: اضافه کردن کلاف… 61

شکل ‏3‑44: تزریق بتن در زیر فونداسیون.. 61

شکل ‏3‑45: تزریق دوغابه. 62

شکل ‏3‑46: تقویت پی با بهره گیری از دستک زنی.. 64

شکل ‏3‑47: تقویت پی بااستفاده از دستک زنی در شرایط خاص…. 65

شکل ‏3‑48: شمع زنی دیوار 67

شکل ‏3‑49: شمع بندی زیر دیوار 68

شکل ‏3‑50: شمه بندی زیر دیوار 68

شکل ‏3‑51: تنگ بستن.. 69

شکل ‏3‑52: بنایی رجهای فروریخته. 70

شکل ‏3‑53: اصلاح دیوار 71

شکل ‏3‑54: زهکشی.. 71

شکل ‏3‑55: زهکشی اطراف ساختمان.. 72

شکل ‏3‑56: کنج میانقاب بابتن پر می گردد. 73

شکل ‏3‑57: بهره گیری از دستک…. 73

شکل ‏5‑1: نقشه موقعیت شهرستان.. 106

شکل ‏5‑2: نقشه گسل چنگ…. 107

شکل ‏5‑3: نقشه گسل دنا 108

شکل ‏5‑4: ساختمان دو طبقه. 109

شکل ‏5‑5: ساختمان دو طبقه. 110

شکل ‏5‑6: اجرای کلاف روی دیوار 110

شکل ‏5‑7: تقسیم ساختمان به قطعات مناسب با ایجاد درز انقطاع. 111

شکل ‏5‑8: ساختمان بدون پس یا پیش رفتگی.. 112

شکل ‏5‑9:  ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان.. 112

شکل ‏5‑10: اصلاح طره 113

شکل ‏5‑11: اصلاح تعداد طبقات… 114

شکل ‏5‑12: اجرای پی در سطح هموار 114

شکل ‏5‑13: عدم مطابقت با بند آیین نامه و ایجاد بازشوی وسیع در دیوار، قرار دادن باز شو در گوشه دیوار.بازشو بایستی در قسمت مرکزی دیوار قرار گیرد. 115

شکل ‏5‑14: در دو شکل بالا نظاره می گردد که مجموع سطح بازشو از یک سوم سطح دیوار بیشتر می باشد و این خلاف آئین نامه می باشد. 115

شکل ‏5‑15در شکل بالا نظاره می گردد که مجموع طول بازشو در دیوار باربر از یک دوم طول دیوار بیشتر می باشد. 116

شکل ‏5‑16: فاصله کم بازشو از بر ساختمان.. 116

شکل ‏5‑17: فاصله کم بازشو از بر ساختمان.. 117

شکل ‏5‑18: فاصله کم بین دو بازشو. 117

شکل ‏5‑19: فاصله کم بین دو بازشو. 118

شکل ‏5‑20: عرض بیش از 2.5 بازشو و عدم بهره گیری از کلاف قائم.. 118

شکل ‏5‑21: عرض بازشو بیشتر از 2.5 متر می باشد و از کلاف قائم بهره گیری نشده می باشد. 119

شکل ‏5‑22: اصلاح بازشو. 119

شکل ‏5‑23: در شکل بالا مقدار دیوارهای نسبی متناسب می باشد. 120

شکل ‏5‑24: طول دیوار از 8 متر و 30 برابر ضخامت دیوار بیشتر می باشد پس مطابق آئین نامه نمی باشد. 121

شکل ‏5‑25: اصلاح طول زیاد یوار 121

شکل ‏5‑26: نظاره می گردد که طول دیوار غیر باربر از 40 برابر ضخامت دیوار (ضخامت دیوار 30 سانتیمتر می باشد) کمتر و از 6 متر بیشتر می باشد. 122

شکل ‏5‑27: عدم مهار مناسب تیغه به زیر سقف… 122

شکل ‏5‑28: اجرای همزمان دیوار وتیغه و هشت گیر کردن تیغه به دیوار و عدم نیاز به میلگرد جهت قفل و بست کردن  123

شکل ‏5‑29: عدم وجود جان پناه در ساختمان های مصالح بنایی موجود. 124

شکل ‏5‑30: عدم وجود جان پناه 124

شکل ‏5‑31: بهسازی جان پناهها 124

شکل ‏5‑32: ارتفاع کم دودکش…. 125

شکل ‏5‑33: تعبیه کلاف در زیر تیغه ها و جداگرها الزامی نیست مگر آنکه برای اتصال کلافهای اصلی ضروری باشد. 126

شکل ‏5‑34: کلاف روی دیوار 126

شکل ‏5‑35: اجرای غلط کلاف… 127

شکل ‏5‑36: اجرای صحیح کلاف… 128

شکل ‏5‑37: اتصال کلاف قائم به افقی.. 129

شکل ‏5‑38: دیوار آجری.. 131

شکل ‏5‑39: ایجاد درز در دیوار 132

شکل ‏5‑40: اجرای نامناسب دیوارچینی و در یک امتداد قرار گرفتن رجها 132

شکل ‏5‑41: بتن ریزی غلط… 133

شکل ‏5‑42: سقف با تیر چوبی.. 133

شکل ‏5‑43: اتصال تیرچه به کلاف… 134

شکل ‏5‑44: سقف تیرآهنی.. 135

شکل ‏5‑45: بهره گیری از تیر عرضی.. 136

شکل ‏5‑46: عدم بهره گیری از اسکوب در نما سازی.. 137

شکل ‏5‑47: دیوار بلند. 138

شکل ‏5‑48: بازشوی زیاد. 139

شکل ‏5‑49: عدم بهره گیری از تیر بالای دیوار 139

شکل ‏5‑50: قرار گیری دیوار طبقه بالا روی دیوار طبقه پایین.. 140

شکل ‏5‑51: اتصال نامناسب دیوار به دیوار 140

شکل ‏5‑52: پی چینی.. 141

شکل ‏5‑53: پی نامناسب… 142

شکل ‏5‑54: در ساختمان فوق جداشدگی سرتاسری در ارتفاع نظاره می گردد که دلیل آن عدم اتصال مناسب دیوار به دیوار می باشد. 142

شکل ‏5‑55: در دیوار فوق ترک به صورت مورب نظاره می گردد که دلیل آن نشست پی و دیوار وعدم اتصال مناسب دیوار به دیوار می باشد. 143

شکل ‏5‑56: ترک در سقف فوق نظاره می گردد که دلیل آن عدم بهره گیری از کلاف روی دیوارها(زیر سقف ) می باشد و همچنین نشست دیوار 143

شکل ‏5‑57: ترک در دیوار بالای بازشو نظاره می گردد که دلیل آن عدم بهره گیری از نعل درگاه مناسب می باشد. 144

شکل ‏5‑58: ترک در زیر سقف و بالای بازشو نظاره می گردد که دلیل آن عدم بهره گیری از کلاف زیر سقف و نعل درگاه مناسب می باشد. 144

شکل ‏5‑59: ترک در دیوار و پی نظاره می گردد که دلیل آن عدم بهره گیری از زیر سازی مناسب می باشد. 145

شکل ‏5‑60: در تصویر فوق سقف چوبی نظاره می گردد که تیرها بصورت غیر اصولی قرار داده شده اند.وممکن می باشد با کوچکترین زلزله ای کل سقف ویران گردد. 145

شکل ‏5‑61: در شکل فوق ساختمان آجری با ملات ماسه سیمان نظاره می گردد.تقریبا نصف ارتفاع ساختمان با سنگ وبقیه با آجر ساخته شده می باشد.عدم بهره گیری از اتصال دیوار به دیوار ویکپارچه نبودن دیوار باعث جداشدگی دیوار شده می باشد. 146

شکل ‏5‑62: ترک… 146

شکل ‏5‑63: ترک… 147

شکل ‏5‑64: اجرای پوشش بتن مسلح روی بام. 148

شکل ‏5‑65: اصلاح بازشو در دال.. 148

شکل ‏5‑66: بهره گیری از سیستم های کمکی.. 149

شکل ‏5‑67: ایجاد روکش بتنی.. 150

شکل ‏5‑68: اجرای نبشی کشی.. 151

شکل ‏5‑69: اجرای نبشی کشی.. 151

شکل ‏5‑70: گزارش مصور بازدید ساختمان.. 153

شکل ‏5‑71: گزارش مصور بازدید ساختمان.. 154

شکل ‏5‑72: پلان.. 154

شکل ‏5‑73: پلان آکس بندی.. 167

شکل ‏5‑74: مدل ETABS. 168

شکل ‏5‑75: ستون گذاری و تیرریزی.. 170

شکل ‏5‑76: پلان فونداسیون های شناژ قائم و شناژ پای دیوار برای اجرای رویه های بتنی.. 171

شکل ‏5‑77: ترمیم پوشش سطحی ، اجرای فونداسیون.. 172

شکل ‏5‑78: پلان رویه بتنی و نبشی کشی.. 173

شکل ‏5‑79: جزئیات فونداسیون.. 174

شکل ‏5‑80: اجرای ستون های فلزی درون دیوار 174

شکل ‏5‑81: اتصال ستون جدید و دیوار قدیمی.. 175

شکل ‏5‑82: اجرای پوشش بتن مسلح دو طرفه. 176

شکل ‏5‑83: اجرای پوشش بتن مسلح (یک طرفه) 177

شکل ‏5‑84: اتصال دیوار و رویه بتنی (دتایل یک) 178

شکل ‏5‑85: اتصال دیوار و رویه بتنی (دتایل دو) 179

شکل ‏5‑86: ترمیم ملات های آسیب دیده 180

شکل ‏5‑87: بخیه دوزی با پین و میلگرد. 181

شکل ‏5‑88: اجرای دیوار پرکننده 182

شکل ‏5‑89: اجرای شمع بندی برای مهار بار ثقلی.. 183

شکل ‏5‑90: اجرای فونداسیون های طراحی شده در محل های مشخص…. 183

شکل ‏5‑91: اجرای عملیات مقاوم سازی.. 184

شکل ‏5‑92: اجرای شناژهای قائم.. 184

شکل ‏5‑93: اجرای شناژهای افقی باربز ثقلی در محل هایی که باربری را از دیوار به شناژهای افقی منتقل کرده، و شناژ افقی با مقطع مناسب برای آن طرح شده می باشد. 184

شکل ‏5‑94: اجرای شناژهای افقی باربر ثقلی در محل هایی که باربری را از دیوار به شناژهای افقی منتقل کرده، و شناژ افقی با مقطع مناسب برای آن طرح شده می باشد. 185

شکل ‏5‑95: تعبیه تیر و ستون های لازم برای انجام تغییرات معماری.. 185

شکل ‏5‑96: اتصالات شناژهای قائم و افقی.. 186

شکل ‏5‑97: تعبیه اتصالات برشی بین شناژهای قائم و دیوارها 186

شکل ‏5‑98: پرکردن فضاهای خالی بین شناژهای قائم و دیوارها 186

شکل ‏5‑99: اجرای نبشی کشی در مورد هایی که صرفا نیاز به تعبیه شناژ افقی می باشد و این شناژ تأثیر باربری ثقلی ندارد. 187

شکل ‏5‑100: اجرای پوشش بتن مسلح تؤام با نبشی کشی.. 187

شکل ‏5‑101: اضافه کردن یک طبقه جدید ، به وسیله این روش مقاوم سازی می توان با طراحی و محاسبه یک طبقه جدید به ساختمان اضافه نمود. 188

شکل ‏5‑102: عملیات نازک کاری بعد از اتمام عملیات مقاوم سازی.. 188

شکل ‏5‑103: عملیات نازک کاری بعد از اتمام عملیات مقاوم سازی.. 189

چکیده
وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران و تحقیقات زمین شناسی انجام شده در مورد گسل های موجود همگی مؤید این مطلب می باشد که ما در منطقه ای لرزه خیز زندگی می کنیم. از طرف دیگر به دلیل کم توجهی جامعه مهندسی به ساخت و ساز ایمن، ساختمان های زیادی به جا مانده می باشد که در آنها تمهیدات خاصی برای زلزله در نظر گرفته نشده می باشد. آمار و ارقام نشان می دهد که در کشور اکثر ساختمان ها از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از آن مهمتر در زلزله های اخیر بیشترین آمار تلفات و خسارات از جانب همین ساختمانها می باشد و این مطالب ضرورت در نظر داشتن امر مقاوم سازی این ساختمانها را بیش از پیش مسجل می سازد.

بهره گیری از مصالح بنایی در اجرای ساختمانها از قرون گذشته در ایران رواج داشته می باشد و تا کنون در بسیاری از شهرها و تقریبا اکثر مناطق روستایی، ساختمانهای بنایی قسمت اعظم ساختمانهای این مناطق را شامل می شوند. با در نظر داشتن آسیب پذیر بودن این ساختمانها در طی زلزله های گذشته وقرار گرفتن بسیاری از روستاها در نواحی لرزه خیز، اهمیت رفتار و عملکرد ساختمانهای بنایی در برابر زلزله به شکل عیان مشخص می باشد.

1-1-       مقدمه
فلات ایران بر یکی از کمربندهای زلزله واقع شده و از این رهگذرگاه گاه نقطه ای از پهنه میهن اسلامی دستخوش لرزشهای مرگبار زلزله می گردد. نمونه های بارز آن را زلزله (31خرداد 1369) منجیل و زنجان یا زلزله(25شهریور1357) طبس و یا زلزله های قبل از آن در ناغان [[i]](17 فروردین1356)- بوئین زهرا(1341) و غیره می توان نام برد.

کشور ایران در قسمت میانی کمربند کوه زای آلپ-هیمالیا واقع شده می باشد و هنوز تحت تأثیر حرکات کوه زایی آلپ پایانی می باشد. از طرف دیگر حرکات صفحه عربستان به گونه همیشگی به صفحه ایران تنش وارد می کند و فرونشینی مکران در جنوب و باز شدن صفحه اقیانوس هند نیز سبب زیر راندگی صفحه اقیانوسی به زیر منطقه مکران می گردد. مجموعه این شرایط سبب به هم خوردن تعادل پوسته ایران می گردد و اثر آن به صورت جابجایی در طول شکستگی های قدیمی و بروز زمین لرزه نظاره می گردد. همانطور که در شکل نظاره می گردد گسل های ایران به گونه کلی دارای طریقه شمالی- جنوبی (امتداد ایران شرقی). شمال غرب- جنوب شرق (امتداد ناحیه زاگرس و شمال شرق-جنوب غرب ، امتداد البرز شرقی) می باشد. گسل هایی که در طول دوره کواترنر (از دو میلیون سال پیش تا کنون) فعالیت نسبتا مهمی داشته اند عبارتند از:

گسل های آغاجاری، دامغان، البرز، آستارا، ترود، شمال تبریز، شاهرود، کازرون، کوه بنان کرمان، عباس آباد.

تعداد صفحه : 287

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: عمران