:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و ترویج کشاورزی

جستجو در سایت :   

 

موضوع:

ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

 

استاد راهنما:

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

 

استاد مشاور:

دکترمحمدصادق صبوری

 

 

سال تحصیلی 92-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش.. 2

1- مقدمه 3

1-1- اظهار مسئله 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 6

1-3 – اهداف پژوهش. 8

1-3-1- هدف کلی. 8

1-3-2- اهداف اختصاصی. 8

1-4- سؤالهای پژوهش. 8

1-5-محدوده پژوهش. 9

1-5-1-محدوده مکانی. 9

1-5-2-محدوده موضوعی. 9

1-5-3-محدوده زمانی. 9

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی. 9

1-6-1- آموزش.. 9

1-6-2- آموزش بلند مدت.. 10

1-6-3- ارزشیابی. 10

1-6-4- مدیران. 10

1-6-5- ارزشیابی. 10

1-6- اختصارات.. 10

فصل دوم. 11

مبانی نظری  و پیشینه پژوهش.. 11

2- مقدمه 12

2-1-تعاریف آموزش.. 13

2-2- آموزش و تأثیر آن در توسعه سازمانی : 14

2-3- آموزش کارکنان. 15

2-4- مدلها و فرایندهای آموزش.. 17

2-4-1- مدلهای ساده وخطی. 17

2-4-2- مدل T. D. L. B.. 18

2-4-3-  مدل پارکر. 19

2-4-4-  مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان. 20

4-5- مدل رویکرد سیستمی‌به آموزش.. 21

2-5- نیاز سنجی آموزشی. 23

2-6- تعیین اهداف آموزشی 24

2-7- محتوای برنامه آموزش کارکنان 25

2-8- اصول سازماندهی محتوای آموزشی. 26

2-9- روش های آموزش کارکنان 26

2-10- اجرای برنامه های آموزش کارکنان 27

2-11-  شرایط امکانات اجرایی دوره 27

2-12-مفهوم و تعریف  ارزشیابی. 28

2-13- اهمیت ارزشیابی. 31

2-14-اهداف ارزشیابی. 32

2-15-ارزشیابی آموزشی. 33

2-16-نتایج برنامه ریزی آموزشی : 36

2-17- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان. 37

2-18-مراحل ارزشیابی. 40

2-19- عناصر ارزشیابی. 43

2-20- ویژگیهای ارزشیابی. 44

2-21- الگوهای ارزشیابی 45

2-22- ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. 49

2-23- پیشینه پژوهش. 53

2-24- نتیجه گیری. 59

2-25- چار چوب نظری پژوهش: 59

فصل سوم. 61

روش شناسی.. 61

3- مقدمه 62

3-1- نوع و روش پژوهش. 62

3-3-جامعه آماری و حجم نمونه 63

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 64

3-6- ابزار پژوهش. 64

3-8- پایائی یا اعتماد 65

3-9- روش تجزیه و تحلیل. 66

فصل چهارم. 67

یافته های پژوهش.. 67

4- مقدمه 68

4-1-جنس… 68

4-2- سن. 68

4-3- اندازه تحصیلات.. 69

4-4 – رشته تحصیلی. 70

4-5- سابقه کار 72

4-6- تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی. 73

4-7- شاخص‌های مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 73

4-8-تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75

4-9- تاثیر برنامه های آموزشی بر توجه کارکنان. 76

4-10-سطح توجه پاسخگویان. 77

4-11- برنامه ریزی  آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 78

4-12- اهداف آموزش های بلندمدت.. 80

4-13- اندازه دستیابی به اهداف آموزش های بلند مدت.. 83

4-14- تاثیر پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 83

4-15- مسائل و معضلات آموزشهای بلندمدت در وزارت جهاد کشاورزی. 85

4-16- راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. 86

4-17-ارزیابی اندازه اثربخشی دوره‌های آموزشی بلندمدت کارکنان. 88

4-18- شرایط حضور در دوره های آموزشی. 88

4-19-ضریب همبستگی. 89

4-20-آزمون های مقایسه میانگین. 92

4-21- تحلیل عاملی  اعمال و رفتار اداری کارکنان. 98

4-22- تحلیل عاملی  برنامه ریزی دورههای آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 104

4-23- تحلیل عاملی  اهداف دورههای آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 109

4-25-رگرسیون چندگانه 115

4-25-1- رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 115

فصل پنجم. 121

اختصار، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 121

5- اختصار 122

5-1-نتایج 123

5-2-بحث و نتیجه گیری. 126

منابع مورد بهره گیری 133

پیوست ها 139

فهرست جداول

جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک حوزه های پژوهش.. 63

جدول3-2-  ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه. 66

جدول (4-1) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن. 69

جدول (4-2).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب اندازه تحصیلات.. 70

جدول (4-3).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-4).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سابقه کار. 72

جدول (4-5). توزیع فراوانی تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی.. 73

جدول (4-6). شاخصهای مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 74

جدول (4-7). تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75

جدول (4-8).  تاثیر برنامه های آموزشی بر توجه کارکنان. 77

جدول (4-9). توزیع فراوانی سطح توجه افراد مورد مطالعه به آموزش های بلندمدت.. 78

جدول (4-10).  رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی با بهره گیری از ضریب تغییرات (C.V). 79

جدول (4-12). توزیع فراوانی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان. 83

جدول (4-13).  تاثیر اجرای پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 84

جدول (4-14). مسائل و معضلات آموزشهای بلندمدت با بهره گیری از شاخص ضریب تغییرات (C.V). 85

جدول (4-15).  راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. 87

جدول (4-16). توزیع فراوانی اندازه اثربخشی دورههای آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان. 88

جدول (4-17). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی.. 89

جدول (4-18) . ارتباط بین  متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان. 90

جدول 4-20- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه مدیران با گروه سنی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 92

جدول 4-21- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با سابقه کارهای مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 94

جدول 4-22- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با رشته های تحصیلی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 95

جدول 4-23- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین گروهای مدیران با اندازه تحصیلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 96

جدول 4-24- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با تعداد کارکنان آموزش دیده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 97

جدول 4-25. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 99

جدول (4-26). عوامل استخرج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 99

جدول (4-27). تعیین عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 101

جدول 4-28. مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامهریزی دورههای آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی   104

جدول (4-29). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 105

جدول (4-30). تعیین عوامل مربوط به برنامهریزی دورههای آموزش بلندمدت کارکنان. 105

جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی.. 109

جدول (4-32). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 110

جدول (4-33). تعیین عوامل مربوط  اهداف آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 110

جدول (4-31) ضرایب تعیین متغیرهای مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی   118

جدول (4-32) رگرسیون گام به گام به مقصود تبیین تأثیر متغیر های مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 119

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

شکل 2-1- مدل پیشنهادی پژوهش. 60

شکل 4-1. مدل تجربی پژوهش پیرامون اعمال و رفتار اداری کارکنان. 103

شکل4-2 : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان. 108

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

شکل 4-3- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 114

شکل 4-1- سهم هریک از متغیر ها بر حسب ضریبBeta. 120

 

 


چکیده :

هدف کلی این پژوهش ارزشیابی برنامه­های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می باشد . این پژوهش موضوع تاثیر آموزش های ارایه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد مطالعه قرار می‌دهد بدین لحاظ این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پژوهش حاضر از  نظر ماهیت و روش پژوهش از نوع توصیفی- استنباطی می باشد که به صورت پیمایشی انجام گرفته می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقات، اموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی می باشد از بین تعداد  130 پرسشنامه  توزیع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی بهره گیری گردید. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین، میانه، مد، درصد، فراوانی، انحراف معیار، واریانس بهره گیری گردید. در قسمت استنباطی از آزمون های مقایسه میانگین، تحلیل عاملی و ضرایب همبستگی بهره گیری گردید . بر اساس یافته­های پژوهش از میان  اعمال و رفتارهای اداری کارکنان تحت مدیریت،  اعمال و رفتار های: امانت داری در انجام وظایف شغلی، نظم در انجام وظایف شغلیو قبول مسئولیت­های شغلی در اولویت­های می‌باشند .واکاوی داده­ها درخصوص عوامل مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزش­های بلندمدت با بهره گیری از شاخص ضریب تغییرات نشان داد که مهارت­های تخصصی کارکنان، علایق،رضایت شغلی کارکنان بیش از سایر شاخص های گزینش مورد تاکید می‌باشند.تحلیل عاملی متغیر های مربوط به اهداف آموزش بلند مدت کارکنان نشان داد که این متغیر ها در پنج عامل شامل : عامل اول با مقدار ویژه  169/5 تنهایی 675/20  درصد از واریانس کل را تبیین نموده می باشد و عامل های بعدی به ترتیب 879/16، 571/15، 533/12 و 055/8 در صد از واریانس کل را تشکیل می‌دهند . این عامل ها با عناوین: توانمند سازی، رضامندی، پرورش استعداد ها،رفتار مطلوب و کیفیت آموزش با همدیگر714/73 درصد از تغییرات اهداف اموزش های بلند مدت کارکنان را تشکیل و تبیین می‌کنند . برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و به‌ صورت‌ نظام‌مند و علمی‌و بر مبنای‌ نیازهای‌ واقعی‌ بخشها، نیروها و شرایط‌ کاری‌ و محیطی‌ آنان‌، فراگیرنمودن‌ و معطوف‌ نکردن آموزشها به‌ سطوح‌ پایین‌ نیروها در سازمان‌ مانند پیشنهاد های این پژوهش می باشد .

مقدمه

آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده می باشد. پیشرفت و توسعه سازمان­ها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی می باشد. برهمین اساس، اکثر سازمان­ها دوره­های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه­گذاری هنگفت می باشد. پس آگاهی از اندازه اثربخشی دوره­های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت می باشد. ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه­ریزی آموزشی می باشد که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درمورد چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی دراختیار می‌گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می­دهد. اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، امروزه سازمان­ها بوسیله آموزش به سرمایه­گذاری برروی منابع انسانی خود می­پردازند و اصولاً تمامی‌شرکت­ها، مؤسسات و سازمان­های دولتی و خصوصی به اهمیت امر آموزش واقفند و هزینه­های بسیاری را صرف انجام این کار می­کنند. زیرا که به یقین دریافته­اند آموزش سبب تقویت فرهنگ سازمانی و طرفداری از اهداف آن می گردد و در عین حال کارایی،نوآوری،کیفیت در عملکرد و بهره­وری کارکنان را در پی دارد(شریعتی راد،1384). نتایج مطالعه حاجی میر رحیمی‌(1379) در خصوص اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه شرکت کنندگان در دوره­های آموزشی، نشان می­دهد که “افزایش فنی – حرفه­ای و به هنگام نگهداشتن دانش و مهارت کارکنان “، “ارتقای دانش، مهارت و بینش شغلی کارکنان”، “تقویت پیوند هدف­های شخصی و هدف­های سازمان”؛ “گسترش پیوند کارکنان با ارباب رجوع” از مهمترین هدف­های آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می­باشد. فائو (1988) ارزشیابی را فرایندی عملی تعریف کرده می باشد که به چگونگی ارزیابی هدف­ها، پیشرفت برنامه، اقدام مشارکت­کنندگان و تأثیر آن به بهره­برداران می­پردازد. به طورکلی ارزشیابی فرایندی کاربردی بوده که مفهومی‌انعطاف­پذیر؛ متنوع و بسیار گسترده دارد و برای شناخت گوناگونی و پیچیدگی­های زمینه آن بایستی در چارچوب موقعیت اقدام نمود. بسیاری از مفاهیم ادبیات ارزشیابی بر پایه برنامه­ریزی آموزشی و متمرکز بر مفاهیم اثربخشی و کارایی می­باشد. بنابراین نیاز می باشد با فراهم کردن دیدگاهی از ترکیب اصول و رویکردهای ارزشیابی، زمینه ارزشیابی نتایج برنامه­ها و پروژه­ها را در موقعیت­های ویژه توسعه بخشید (حجازی، 1385) از آنجا که منابع انسانی باارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت­های اساسی هر سازمانی به شمار می­آید، یکی از مؤثرترین راه­های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدترکردن کارکنان سازمان­ها می باشد.آن چیز که که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این می باشد که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی­گردد، بلکه بایستی از راه­های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم، جزبا اعمال برنامه­های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی، امکان­پذیر نخواهد بود. انسجام در برنامه­های توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامه­های توانمندسازی کارکنان می باشد که مدیریت منابع انسانی تأثیر بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه­ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفاء می­کند. با در نظر داشتن موردها فوق برای سنجش اثربخشی برنامه­های آموزشی می­توان مفاهیمی‌همچون: تعیین اندازه شکل گیری اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل نظاره از آموزشهای اجرا شده، تعیین اندازه انطباق رفتار کارکنان با انتظارات تأثیر سازمانی آنها، تعیین اندازه درست بجای آوردن کار که مورد نظر آموزش بوده، تعیین اندازه توانایی ایجاد شده در اثر آموزش­ها برای دستیابی به اهداف را درنظر گرفت.

از سال 1379 که وزارتخانه­های جهادسازندگی و کشاورزی سابق ادغام گردیده اند. سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی عهده­دار امر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گردید این سازمان به تدوین برنامه­های آموزشی در جهت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز از طریق مراکز آموزشی و ترویجی پرداخت. بدیهی می باشد که ارزشیابی برنامه های آموزشی، نیازمند مطالعه نقاط قوت و اشکال و اصلاح آنها می­باشد. مطالعه ها نشان میدهد که در حوزه آموزش­های بلندمدت تاکنون پژوهش جامعی صورت نپذیرفته می باشد و برنامه ریزان داده و اطلاعات لازم  برای اتخاذ تصمیمات ضروری جهت ارتقای کیفیت این آموزش­ها در اختیار ندارند. براین اساس، این پژوهش بر آن می باشد که با مطالعه آموزش­های بلند مدت، راهکارها و پیشنهادهای کاربردی مناسبی را در پاسخ به سؤال­های پژوهش ارائه نماید. در حال حاضر حدود 3000 نفر از کارمندان این وزارتخانه در مقاطع مختلف در حال تحصیل می­باشند، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه­های آموزشی بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام می­گیرد .در این خصوص با مطالعه نظرات مدیران در زمینه اندازه تأثیرگذاری آموزش بلند مدت کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت­های آنها، ایجاد انگیزه و رضایت­مندی، تأثیر آموزش در افزایش دانش، مهارت و توجه آنان می­پردازد. فصل حاضر به کلیات پژوهش پرداخته و تصویری کلی و مقدماتی از خصوصیات و کیفیت پژوهش در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. این فصل در برگیرنده: مقدمه، اظهار مسئله پژوهش، اهداف پژوهش، محدوده پژوهش، محدودیت­های پژوهش و واژگان پژوهش می‌باشد.

تعداد صفحه : 168

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت