:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : سلولی – مولکولی

عنوان : مطالعه ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی  CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی

زیست شناسی سلولی – مولکولی

مطالعه ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی  CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد

 

 

استاد راهنما:

دکتر ایرج سعادت

 

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

پیوند کبد راه درمانی مناسبی برای بیماران مبتلا به بیماری های کبدی می باشد. علیرغم پیشرفت چشمگیر این طریقه درمانی، هنوز به دلیل پاسخ ایمنی فرد دریافت کننده بافت در برابر بافت پیوندی، رد پیوند اتفاق می افتد و عامل اصلی عدم موفقیت این روش می باشد. کبد پیوندی مستعد قرار گرفتن در معرض رد حاد به علت های متفاوت مانند استرس­های اکسیداتیو می باشد. آنزیم­های  NQO1و CAT مانند آنزیم­های آنتی­اکسیدان هستند. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط چندشکلی­­های NQO1 C609T (rs1800566) و CAT C-262T (rs1001179) با رد حاد پیوند کبد می باشد. در این مطالعه 217 بیمار دریافت کننده پیوند کبد که 47 نفر از آن­ها دارای رد حاد بودند و 217 فرد سالم به عنوان کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس ژنوتیپ ها توسط روش PCR-RFLP تعیین گردید و داده­ها توسط نرم­افراز  آماری SPSS تحلیل شدند. پس از مطالعه فراوانی آللی و ژنوتیپی در چندشکلی CAT C-262T بین دو گروه بیماران کبدی منجربه پیوند کبد و شاهد و همچنین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کبد تفاوت معناداری نظاره نشد. به بیانی دیگر فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن CAT  در چندشکلی یاد شده در بروز بیماری­های کبدی منجر به پیوند و همچنین رد حاد پیوند کبد نقشی ندارد. در مطالعه ژنNQO1   نیز اختلاف معناداری میان دو گروه شاهد و بیماران کبدی منجربه پیوند کبد نظاره نشد. اما مطالعه ها در بین بیماران پیوندی دارای رد حاد و فاقد رد حاد نشان داد ژنوتیپ TT نسبت به حضور حداقل یک آلل C (CC+CT) به اندازه 92/3 برابر احتمال رد حاد پیوند کبد را  افزایش می دهد(92/3OR=، 08/1-20/14CI=، 037/0P=). این بدین معنی می باشد که ژنوتیپ TT باعث کاهش فعالیت NQO1 شده که منجر به بالا رفتن استرس های اکسیداتیو می گردد و در نهایت باعث رد پیوند کبد می گردد. جستجو در سایت :   

 

واژگان کلیدی: پیوند کبد، رد حاد، استرس اکسیداتیو، CAT، NQO1

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل اول مقدمه

1-1 کبد. 2

1-2 رد پیوند. 3

1-2-1 رد فوق حاد. 3

1-2-2 رد حاد. 4

1-2-3 رد مزمن.. 4

1-2-4 رد حاد پیوند کبد. 4

1-2-4-1 اپیدمیولوژی رد حاد پیوند کبد. 5

1-2-4-1-1 آنتی بادیهای ضد HLA.. 6

1-2-4-1-2 آنتی بادی علیه آنتی ژنهای گروه خونی.. 6

1-2-4-1-3 افزایش سن اهداکننده و دریافت کننده پیوند. 7

1-2-4-1-4 اهدا کننده بافت… 7

1-3 استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت ها 7

1-3-1 کاتالاز. 8

1-3-2 کوئینون اکسیدوردوکتاز1 NAD(P)H (NQO1): 10

1-4 هدف.. 11

1-5 فرضیه: 12

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده

2-1 مطالعات انجام شده بر روی ژن کاتالاز. 14

2-2 مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1. 17

2-3 مطالعات پیشین انجام شده در خصوص پیوند کبد: 18

 

فصل سوم روش کار

3-1 نمونه گیری: 21

3-2 وسایل مورد نیاز. 22

3-2-1 محلولهای بهره گیری شده جهت استخراج DNA از نمونه خون کامل.. 22

3-2-2 محلولهای بهره گیری شده جهت استخراج  DNA از نمونه بافی کت… 22

3-2-3 مواد لازم جهت انجام  PCR.. 22

3-2-4 مواد لازم جهت انجام الکتروفورز. 22

3-2-5 مواد بهره گیری شده جهت اثر دادن آنزیم محدود کننده. 23

3-3 استخراج DNA از خون محیطی.. 23

3-4 استخراج DNA از بافی کت با کیت DNP. 23

3-5  PCR.. 24

3-6 الکتروفورز. 27

3-7 رنگ آمیزی ژل.. 28

3-7 تحلیل آماری.. 29

 

فصل چهارم نتایج

4-1 مشخصات افراد شرکت کننده در این مطالعه. 31

4-2 نتایج حاصل از مطالعه ریسک فاکتور های دخیل در رد پیوند کبد و مشخصات بیماران.. 31

عنوان                                                                                                 صفحه

 

4-3 نتایج حاصل از مطالعه چند شکلی ژن CAT درافراد سالم و بیماران پیوند کبد. 33

4-4 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار در ژن کاتالاز. 34

4-5 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوند و بیماران فاقد رد حاد پیوند در ژن کاتالاز  35

4-6 نتایج حاصل از مطالعه چند شکلی ژن NQO1 درافراد سالم و بیماران پیوند کبد. 35

4-7 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار ژن NQO1. 36

4-8 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوند و بیماران فاقد رد حاد پیوند در ژن NQO1  37

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 39

5-2 پیشنهادات: 43

 

 فهرست منابع.. 44

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

جدول3-1: مشخصات گروه شاهد و کنترل.. 21

جدول 3-2: مواد مورد نیاز جهت تهیه مخلوط واکنش PCR.. 24

جدول 3-3: برنامه تنظیم شده برای واکنش PCRجهت تکثیر ژن NQO1. 25

جدول 3-4: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های  چندشکلی ژنتیکی NQO1. 26

جدول 3-5: برنامه تنظیم شده برای واکنش PCRجهت تکثیر ژن CAT. 26

جدول 3-6:  قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های  چندشکلی ژنتیکی CAT. 27

جدول 1-4  مطالعه ریسک فاکتورهای دخیل در رد پیوند کبد و مشخصات بیماران.. 32

جدول 2.4-  مطالعه ریسک فاکتورهای کمی دخیل در رد پیوند کبد و مشخصات بیماران.. 32

جدول 4-3 مقایسه ژنوتیپ های ژن کاتالاز در گروه سالم و بیمار پیوند کبد. 33

جدول 4-4 واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن کاتالاز. 34

در بین گروه سالم و بیماران پیوند کبد. 34

جدول 4-5 واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن کاتالاز در بین بیماران پیوند کبد  35

جدول 4-6 مقایسه ژنوتیپ های ژن NQO1  در گروه سالم و بیمار پیوند کبد. 36

جدول 4-7 واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژنNQO1  در بین گروه سالم و بیماران پیوند کبد  36

جدول 4-8 واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن NQO1 در بین بیماران پیوند کبد  37

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل 3-2: نتایج حاصل از PCR -RFLP چند شکلی ژنتیکی NQO1 C609T  بر روی ژل آگاروز  29

شکل 3-1: نتایج حاصل از PCR –RFLP چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T بر روی ژل آگاروز  28

شکل 1-1 ساختار ژن CAT و چندشکلی ژنتیکی CATC-262T. 10

شکل 2-1- ساختار ژن NQO1 و چند شکلی ژنتیکی NQO1 C609T. 11

مقدمه

 

 

1-1 کبد

 

کبد یکی از پرکارترین اعضای بدن می باشد که بسیاری از فعالیت های حیاتی در آن انجام می گردد یکی از کارهای مهم آن سم زدایی می باشد. در سم زدایی، کبد مواد نامحلول را به مواد بی خطر و محلول در آب تبدیل و به ادرار یا صفرا منتقل می کند ((Liska et al, 1998.

سم زدایی شامل دو مرحله می باشد:

در مرحله اول خانواده سیتوکروم P450 تأثیر بسیار مهمی را بازی می کنند که اولین دفاع آنزیمی در برابر ترکیبات خارجی می باشد. این آنزیم ها با بهره گیری از اکسیژن و کوفاکتور NADPH، گروه فعالی مثل OH را به مواد اضافه کرده و باعث تولید مواد قطبی می شوند که امکان دارد از حالت اولیه خود بسیار خطرناک تر باشند. اگر این مولکول ها توسط مرحله دوم خنثی نشوند امکان دارد به پروتئین ها, DNA یا RNA سلول ها آسیب بزنند. در این مرحله رادیکال های آزاد نیز تشکیل می شوندLiska et al, 1998)  ( Vermeulen NPE et al, 1994,.

مطالعات بسیاری ارتباط بین فاصله زمانی بین این دو فاز با ابتلا به بیماری هایی مثل سرطان را مطالعه کرده اند  .(Meyer UA et al, 1990)اگر فاصله زمانی این دو فاز زیاد باشد یا آنزیم های فاز دو به علت افزایش بیش از حد مواد اشباع باشند صدمات جبران ناپذیری به کبد وارد می گردد ((Liska D et al, 1998.

در مرحله دوم سلول های کبد موادی مانند گلوتاتیون، سولفور و اسید آمینه را به مواد حاصل از مرحله یک اضافه و باعث افزایش حلالیت آنها در آب یا صفرا می شوند .گلوتاتیون از موادی می باشد که باعث خنثی شدن رادیکال های آزاد و مواد حاصل از مرحله یک می گردد و حضور آن برای بدن ضروری می باشد. اگر متابولیت های حاصل مرحله یک به حدی زیاد باشند که مقدار گلوتاتیون ها برای خنثی سازی آنها کافی نباشد، کبد آسیب می بیند. از آنزیم های مهم این فاز گلوتاتیون s- ترانسفرازها هستند که اتصال گلوتاتیون به محصول مرحله یک را کاتالیز می کنند (Liska (et al, 1998.

آسیب به کبد گاهی باعث از دست رفتن بافت کبد می گردد. بیماری های متفاوتی مانند سیروز، هپاتیت و می تواند باعث این امر گردد. سیروز  به التهاب شدید کبد می گویند و از نظر پاتولوژی مشخصات معینی دارد که از علت های عمده آن می توان به الکلیسم و بیماری هپاتیت C تصریح نمود. درمان در موردها پیشرفته بیماری های کبدی با پیوند کبد می باشد.(Mazzeferro V et al, 1996) زمانی که به هر دلیلی عملکرد کبد دچار اختلال گردد و این اختلال برگشت پذیر نباشد پیوند کبد مطرح می گردد. از مهمترین چالش های پیش روی پیوند کبد رد پیوند می باشد که باعث کاهش موفقیت در این روش درمانی می گردد.

تعداد صفحه : 68

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: زیست شناسی