:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 در رشته‌ی زبان شناسی همگانی

 

 

مطالعه تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر جلال رحیمیان

 

 

 

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
جستجو در سایت :   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته می باشد. به این مقصود، 67 زبان آموز با میانگین سنی 5/9 سال که در بخش کودکان کانون زبان ایران شعبه‌ی شیراز مشغول به یادگیری زبان انگلیسی بودند در این مطالعه شرکت کردند. زبان آموزان در دو کلاس جداگانه حضور داشتند. یکی از کلاس‌ها به صورت تصادفی به گروه آزمودنی اختصاص پیدا نمود که در آن زبان آموزان با بازی آموزشی رایانه‌ای طراحی شده به نام  Fun Spelling آشنا شدند. این بازی به زبان آموزان در یادگیری و حفظ املای کلمات انگلیسی، مانند کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن کمک می کند. شرکت کنندگان گروه دیگر که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند در طول ترم به شیوه‌ی سنتی تکلیف می‌نوشتند.

در این پژوهش چهار آزمون مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد: پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی برای گروه آزمودنی و پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، پیش آزمون و پس آزمون کلمات هم آوا، پیش آزمون و پس آزمون کلمات دارای حروف ساکن برای گروه آزمودنی و گروه شاهد. شیوه‌ی برگزاری این آزمون‌ها به این شکل بود که هر چهار پیش آزمون در پایان جلسه‌ی ششم ترم که تکلیف زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد به شیوه‌ی سنتی بوده از زبان آموزان گرفته گردید تا مشخص گردد که زبان آموزان هر دو گروه در یک سطح از دانش املای کلمات انگلیسی بوده‌اند. سپس چهار پس آزمون در انتهای ترم و بعد از معرفی بازی آموزشی رایانه‌ای     Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودنی از زبان آموزان هر دو گروه گرفته گردید تا تاثیر این بازی بر یادگیری املای زبان آموزان ملاحظه گردد. سپس با بهره گیری از روش‌های آماری آزمون نمونه‌های جفتی T و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T، میانگین نمرات زبان آموزان در پیش آزمون و پس آزمون مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از روش‌های آماری ذکر گردیده نشان داد که انجام بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling تاثیر شگرفی بر عملکرد زبان آموزان در گروه آزمودنی در طول دوره‌ی انجام پژوهش داشته می باشد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این بود که انجام این بازی توسط زبان آموزان گروه آزمودنی در مقایسه با گروه شاهد بر یادگیری املای کلمات انگلیسی به شکل اعم و املای کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن به شکل اخص تاثیر قابل توجهی داشته می باشد.

 

کلیدواژگان: بازی‌های آموزشی رایانه ای- املای کلمات انگلیسی- کلمات هم آوا – کلمات دارای حروف ساکن

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- زبان، گفتار و نوشتار  …………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2-1- نوشتار زبان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………… 7

1-2-2- یادگیری نوشتار زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………. 9

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4- هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-4-1- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 13

 

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1- مروری بر پژوهش‌هایی در یادگیری …………………………………………………………………………………. 15

2-2- مروری بر استعدادهای خاص کودکان در یادگیری………………………………………………………….. 18

2-3- تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن……………………………………………………………………………………… 19

2-4- کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران ………………………………………………………………………. 24

2-4-1- کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی کودکان در ایران………………………. 24

2-4-2- کمیت و کیفیت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی خش کودکان کانون زبان ایران  ………….. 26

2-5- مروری بر پژوهش‌هایی در نوشتار و املای زبان انگلیسی  …………………………………………….. 26

2-6- مروری بر تأثیر بازی‌های آموزشی در یادگیری زبان انگلیسی ……………………………………….. 30

2-6-1- خصوصیات بازی‌های آموزشی مفید و تاثیرگذار در یادگیری ……………………………………. 30

2-6-2- تاثیر بازی‌های آموزشی در یادگیری ……………………………………………………………………………. 32

2-6-3- تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری……………………………………………………………….. 36

2-6-4- تاثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری املای کلمات انگلیسی……………………………………….. 42

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

2-6-5- معضلات زبان آموزان ایرانی در یادگیری املای کلمات انگلیسی و بهره گیری از بازی‌های آموزشی رایانه‌ای در آموزش آنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-1- شرکت کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2- ابزار پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2-1- توصیف صفحه‌ی بازی Fun Spelling  ……………………………………………………………………….. 50

3-2-2- شیوه‌ی انجام بازی Fun Spelling  …………………………………………………………………………….. 51

3-2-3- شیوه‌ی ارزیابی تکالیف زبان آموزان  …………………………………………………………………………… 55

3-2-4- تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر زبان آموزان  …………………………………….. 55

3-3- روش به دست آوردن داده‌ها …………………………………………………………………………………………….. 56

3-3-1- مطالعه تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی   57

3-3-2- مطالعه تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-3- مطالعه تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا 58

3-3-4- مطالعه تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری کلمات انگلیسی دارای حروف ساکن           58

3-4- تحلیل داده‌ها  ……………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی   59

3-4-2- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن  زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد  …………………………………………………………………………………………………………………. 60

 

فصل چهارم: یافته‌ها، نتایج پژوهش و بحث آن‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-1- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی ………………………………………….. 63

4-2- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ……………………………. 65

عنوان                                                                                                صفحه

 

4-2-1- پیش آزمون املای کلمات انگلیسی ……………………………………………………………………………. 65

4-2-2- پس آزمون املای کلمات انگلیسی ……………………………………………………………………………… 66

4-3- یادگیری املای کلمات هم آوای انگلیسی ……………………………………………………………………….. 68

4-3-1- پیش آزمون املای کلمات هم آوا ……………………………………………………………………………….. 68

4-3-2- پس آزمون املای کلمات هم آوا………………………………………………………………………………….. 69

4-4- یادگیری املای کلمات دارای حروف ساکن در زبان انگلیسی ……………………………………….. 70

4 -4-1- پیش آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن ………………………………………………………… 70

4-4-2- پس آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن …………………………………………………………… 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-1- اختصار ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-3- پیشنهادات برای پژوهش‌های مرتبط در آینده ……………………………………………………………….. 78

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول 4-1: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های جفتی T جهت تشخیص تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای ‌ Fun Spellingبر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی ……………………………………………………………………………

جدول 4-2: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی Tپیش آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-3: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T جهت تشخیص

تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای  کلمات انگلیسی در

زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ………………………………………………………………………………………………

جدول 4-4: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T پیش آزمون املای کلمات

هم آوا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-5: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیروابسته‌ی T جهت تشخیص تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا  …………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-6: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی  T پیش آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن

جدول 4-7: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T املای کلمات دارای

حروف ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 فهرست تصاویر

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

شکل 3-1، صفحه‌ی مراحل بازی ………………………………………………………………………………………………..

شکل 3-2، صفحه‌ی درجات سختی بازی  …………………………………………………………………………………

شکل 3-3، صفحه‌ی بازی قبل از حدس کلمه  …………………………………………………………………………

شکل 3-4، صفحه‌ی بازی بعد از حدس کلمه  ………………………………………………………………………….

 

 

مقدمه

 

کلیّات

 

در سال‌های اخیر، بارها شنیده شده می باشد که قرن اخیر را قرن انفجار اطلاعات می‌نامند. این پدیده ناشی از برقراری ارتباطات وسیع بین اجتماعات مختلف و ملت‌های ساکن دور افتاده ترین مناطق دنیا می‌باشد. دستیابی به و بهره‌وری از اطلاعات موجود و نتایج تحقیقات و ابداعات دیگران مستلزم توانایی درک این موردها می‌باشد. درک هر مطلب جدید یا هر رخداد تازه و همچنین ارائه‌ی راه حل برای معضلات احتمالی که یک شخص یا یک اجتماع با آن روبرو می گردد مستلزم در اختیار داشتن وسیله‌ای برای دریافت اطلاعات می‌باشد که این وسیله همان زبان می باشد که بوسیله‌ی آن بشر‌ها با یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند، سخن می‌گویند و می‌توانند سخنان دیگران را بشنوند و درک کنند.

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***