:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

موضوع:

مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده 1

مقدمه 2

اظهار مسئله پژوهش 4

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش 8

اهداف پژوهش 8

سوالات پژوهش 8
جستجو در سایت :   


متغیرهای پژوهش 9

تعریف مفاهیم 9

روش پژوهش 9

سازماندهی پژوهش 10

الف) آزادی وتعاریف آن 12

ب) مفهوم آزادی و تاریخچه آن 16

ج) انواع آزادی 21

د)آزادی از دیدگاه لیبرالیسم 25

ه) نسبت آزادی با عدالت 32

و)جمع بندی 35

الف) پیشینه 37

ب) دیدگاه فلسفی 39

ج) اندیشه 41

1- مفهوم آزادی 41

2- لیبرالیسم کلاسیک و نئو لیبرالیسم 48

3- نظریه اخلاقی 50

4- قانون 52

5- عدالت 54

6- نظم خودجوش 58

د) جمع بندی 60

الف) پیشینه 63

ب) دیدگاه فلسفی 65

پ) اندیشه 68

1- مفهوم آزادی 68

2- لیبرالیسم مساوات طلبانه 72

3- اخلاق 74

4- عدالت 75

5- حق در برابر خیر 81

6- قراردادگرایی 82

د) جمع بندی 84

الف) سیر تاریخی آزادی 88

ب) وجوه اشتراک و افتراق 90

وجوه اشتراک آراء هایک و رالز درمورد مفهوم آزادی 101

وجوه افتراق آراء هایک و رالز درمورد مفهوم آزادی 101

الف) اختصار ونتایج 104

ب) محدودیت ها و پیشنهادات 108

فهرست منابع 110

Abstract: 114

 

چکیده

مفهوم آزادی بی شک یکی ازمهمترین نظریه های سیاسی می باشد که همواره تاثیرات شگرفی را در تحولات جهان داشته می باشد، اما تعریف آزادی همواره دشوار بوده می باشد زیرامفاهیم تشکیل‌دهنده آن قابل تعبیرها و تفسیرهای گوناگون می باشد. متفکرین زیادی تعاریف و تفاسیرمتعددی را دراین باره ارائه کرده اند، مانند مهمترین اندیشمندانی که تاثیرات شگرفی را در بحث آزادی گذاشته اند هایک ورالز می باشند، پس مهمترین هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در آراء سیاسی هایک ورالزمی باشد و دراین راستا سئوالاتی مطرح گردید که عبارتند از: 1) معنی و راهکارهای دست یابی به آزادی در اندیشه هایک چیست؟ 2) معنی و راهکارهای دست یابی به آزادی دراندیشه رالزچیست؟ 3) وجوه اشتراک و افتراق مفهوم آزادی در اندیشه هایک و رالز کدامند؟ روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد ونتایج و یافته های حاصل از این پژوهش به تبیین ذیل می باشد: 1) آزادی نزد هایک به معنای آزادی از همه قید و بندها و رها شدن در دنیای غرایز نیست، بلکه برعکس او آزادی را در چارچوب قید و بندهای کلی یعنی قانون میسرمی‏داند. محوراندیشه سیاسی هایک آزادی می باشد ومنظور هایک از آزادی اکثراً آزادی سیاسی و مدنی فردی می باشد؛ 2) ازجمله مشهورترین تئوری‌ها پیرامون  آزادی و عدالت در غرب  تئوری عدالت جان‌رالزمی‌باشد که کالبد اصلی آن را مفهوم آزادی تشکیل می‌دهد. آزادی از دید وی شامل برابری و عدالت هم هست و عدالت از درون آزادی سر برمی آورد.

کلید واژه ها: آزادی؛ عدالت؛ انسانیت


مقدمه

درطول قرون و اعصار هیچ کلمه ای به اندازه کلمه آزادی بحث انگیز نبوده می باشد. آزادی  به پرمعناترین و مورد توجه ترین واژه در جوامع انسانی تبدیل شده و دراین بین فلاسفه و دانشمندان هر عصر با در نظر داشتن مقتضیات زمانی و مکانی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود به کوشش برای  تعریف آزادی و حل مسائل حاشیه ای آن پرداختند. همچنین می توان گفت: هیچ کلمه ای همانند واژه آزادی مورد بد فهمی و کژفهمی ها نبوده می باشد. به نام آزادی و در دفاع از آن در طول تاریخ خون ها ریخته شده، جنگ ها به وجودآمده، شکنجه ها صورت گرفته و توسط ادبا، شاعران، سیاستمداران، فیلسوفان و حتی مردم عادی در مدح و ستایش یا نکوهش آن سخن ها گفته شده و کتاب ها به نگارش درآمده می باشد.

مفهوم آزادی از بدو پیدایش فلسفه سیاسی تاکنون یکی از مهمترین مفاهیمی بود که اندیشمندان و فلاسفه درعلوم انسانی به آن پرداخته اند و هر یک با در نظر داشتن نگاه خود نسبت به ایجاد یک جامعه مطلوب معنای خاص خود را درمورد این مفاهیم اظهار داشته اند، در این بین دو تن از اندیشمندانی که درعصر حاضر می توان به آراء آنها در مورد ایجاد جامعه مطلوب که در آن آزادی و عدالت حاکم باشد به هایک و رالزاشاره نمود. در این پژوهش کوشش شده می باشد که معنا و مفهوم واژه آزادی از نقطه نظر این دو اندیشمند مورد توجه قرار گرفته و کوشش گردد که وجوه اشتراک و افتراق آراء این دو اندیشمند در ارتباط با مفهوم آزادی فهمیده گردد. برای رسیدن به این هدف این پژوهش به چند فصل تقسیم شده می باشد که در فصل اول کوشش بر آن می باشد تحت عنوان کلیات پژوهش به اظهار مساله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سئوالها پرداخته گردد و در فصل دوم تحت عنوان  چارچوب نظری پژوهش و اظهار موضوعات نظری پیرامون آزادی به  معنی مفاهیم و تفسیرهایی از مفهوم آزادی و تحقیقات انجام شده توجه شده می باشد. درفصل سوم  مفهوم آزادی در آراء هایک وراهکارهای دست یابی به آن و در فصل چهارم مفهوم آزادی درآراء رالز و راهکارهای دست یابی به آن مطرح می باشد. درفصل پنجم  به وجوه اشتراک و افتراق آراء هایک و رالز درمورد مفهوم آزادی توجه شده می باشد و در فصل ششم اختصار، نتایج و پیشنهادات در مورد این پژوهش ارائه گردیده می باشد.

دراین پژوهش کوشش بر آن بود تا با رویکردی علمی و با بهره گیری از شیوه ای توصیفی و تحلیلی آراء هایک و رالز در مورد مفهوم آزادی به صورت تطبیقی مطالعه گردد. در این راستا از منابع و ماخذ گسترده ای شامل کتب، مقالات، فصل نامه ها و… از دیدگاه ها و نظرات بسیاری بهره برداری شده می باشد، بدین سبب این پژوهش می توان یکی از منابع مفید در حوزه اندیشه سیاسی و شناخت آراء هایک و رالز باشد اما این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری عاری از ایراد و انتقاد نیست.

 

 

فصل اول

 کلیات پژوهش

  
اظهار مسئله پژوهش

هایک و رالز دو تن از فیلسوفان سیاسی غرب در قرن بیستم هستند و شناخت و درک صحیح مبانی فکری آنان دارای اهمیت می باشد. آزادی مانند مفاهیم بنیادینی می باشد که آن دو اندیشمند پیرامون آن نظراتی ارائه نمود ه اند، پس شناخت این مفهوم به صورت تطبیقی در آراء هایک و رالز مهم می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384)

آزادی طبق نظر بعضی ازواژه اوستایی آزاته و یا واژه پهلوی آزاتیه  گرفته شده می باشد. قدیمی ترین تعابیر در مورد آزادی در آثار اندیشمندان یونان باستان آمده می باشد. ماده 4 اعلامیه حقوق بشرو شهروند که در سال 1789 به دنبال انقلاب کبیربه وسیله مجلس موسسان فرانسه به تصویب رسید آزادی را چنین تعریف کرده می باشد: آزادی عبارت می باشد ازاختیارانجام هرآنچه به شخص دیگر آسیب نرساند. از این رو بهره گیری هر فرد از حقوق طبیعی خویش هیچ محدودیتی ندارد مگر حدودی که بهره مندی دیگر اعضای جامعه از همان حقوق را تضمین می کند، تعیین این حدود تنها برعهده قانون می باشد(سن، 25:1389). آزادی برای حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از سوء‌بهره گیری از قدرت و موقعیت ضروری می باشد.

دو موضوع مهم و اساسی زندگی هایک نخست آزادی و دوم نظم می باشد و به عقیده وی آزادی مهمترین دستاورد تمدن مدرن و در عین حال شرط لازم برای دوام و بقای آن می باشد. مقصود وی از آزادی اکثرا آزادی سیاسی و مدنی فردی (محدود کردن قدرت دولت توسط قانون) می باشد و معتقد می باشد حکومت قانون اندیشه مرکزی آزادی سیاسی را تشکیل می دهد ودرمقابل رالز برای نهادینه‌شدن دموکراسی و آزادی، شکل گیری برابری « عدالت اجتماعی» را یک اصل می‌داند و می گوید حکومت قانون پیوند نزدیکی با آزادی دارد، بنابر آن چیز که گفته گردید تطبیق مفهوم آزادی در اندیشه هایک و رالز مسئله این پژوهش می باشد.

محوراصلی اندیشه هایک برمحورارزشهای لیبرالیسم راستین و آزادی های فردی تضمین شده و موکد در آن شکل گرفته می باشد. آزادی فردی در مفهومی که هایک ازآن دارد زاییده و مخلوق قانون می باشد و بیرون از جامعه مدنی نمی تواند وجود داشته باشد و حکومت قانون اگر درست فهمیده و به صورتی منسجم به اجرا گذاشته گردد بایستی لزوما حافظ آزادی فردی باشد، درمقابل جان رالز درصدد آشتی میان عدالت اجتماعی و آزادی فردی می باشد، از دید اواصل اول عدالت از آزادی برابروفرصت های برابردفاع می ‌کند، به بیانی دیگر در اصل اول که اصل بیشترین آزادی برابر خوانده می گردد حقوق سیاسی و مدنی هر کس با دیگران برابر می باشد. آزادی های اساسی را تنها می‌توان به خاطر خود آزادی محدود نمود.

هایک آزادی فردی را درساخت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازترازعدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند و پیشنهاد قطعی رالز این می باشد که در صورت وجود تضاد بین آزادی و نیازهای اقتصادی، آزادی بایستی حق تقدم بی زیرا و چرا داشته باشد. محوراندیشه سیاسی هایک مفهوم آزادی می باشد و به نظر وی آزادی صرفا ارزش نیست بلکه منبع و شرط اخلاقی ترین ارزش هاست. ارزش آزادی در امورپیش بینی نا پذیری می باشد که از شکل گیری آن ناشی می گردد. آن آزادی که پیشاپیش آثار مثبتش معلوم باشد آزادی نیست. او هوادار مفهوم منفی آزادی می باشد، آزادی بدین معنا فقدان و نفی شرایط نا مطلوب می باشد. وی معتقد می باشد که  آزادی وسیله ای  برای  رسیدن به یک هدف عالی سیاسی نیست،  بلکه خود همان هدف عالی سیاسی می باشد. پیش روی ازجمله مشهورترین تئوری‌ها پیرامون عدالت و آزادی در غرب جدید  تئوری عدالت جان رالز می‌باشد که کالبد اصلی آن را مفهوم آزادی تشکیل می‌دهد، بطوری که اگر دکترین آزادی را از تئوری عدالت او جدا کنیم آن چیز که بر جا می‌ماند  مدّلل و قابل دفاع نخواهد بود. وی معتقد می باشد همیشه می توان آزادی را با اتکا به به اقلام سه گانه تبیین داد: کارگزاران آزاد، حدود یا قیودی که آنها از آن حدود و قیود آزاد و رها هستند و آن چیز که آنها آزادند انجام دهند یا ندهند. وی می گوید مهم می باشد که بدانیم آزادی های اساسی بایستی به مثابه یک کل یا یک نظام ارزیابی شوند، یعنی ارزش یکی از آزادی ها به طورمعمول به مشخص کردن آزادی های دیگر بستگی دارد و این همبستگی بایستی عموماً در تدوین چا رچوب یک قانون اساسی و قانونگذاری مطمح نظر قرار گیرد، روشن می باشد که هر گاه آزادی ها بدون محدودیت باشند با یکدیگر تصادم می‌کنند.

با توجه باینکه مفهوم آزادی علیرغم گذشت سالیان زیاد از مطالعه و کنکاش بشرهیچگاه از صدرموضوعات مجادله ای چه درفضای کاملاً آکادمیک و چه درفضای کاملاً اقدام گرا خارج نشده و اهمیت یگانه خود را حفظ کرده وتعابیر و تفاسیر مختلفی از ان ارائه گردیده و یکی از مناقشه‌انگیزترین بحث های روزگار ما و یک نیازحیاتی و فراتر از آن یک حق بزرگ می باشد، بدین جهت شناخت این مفهوم به صورت تطبیقی در آرائ  این دو اندیشمند مهم می باشد. حال بایستی دید که آیا میتوان وجوه اشتراک و افتراق را پیرامون مساله آزادی در نظریات این دو اندیشمند پیدا نمود و از آن به عنوان ابزاری برای درک بهتر از مفهوم آزادی و باز کردن افق های تازه ای در آزادی بهره گیری نمود یا خیر.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی