:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : تبیین مقایسه ای آغـاز آفرینش جهـان در کیهان شناسی جدید با تأکید بر آراء ملاصدرا

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

عنوان :

تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان درکیهان شناسی جدید با تأکید برآراء ملاصدرا

استاد راهنما:

دکتر عسکر دیرباز (زید عزه )

استاد مشاور:

دکتر حبیب الله رزمی (زید عزه)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………. 1

تعریف مسئله…………………………….. 1

سؤالات اصلی……………………………… 2

سابقه و پیشینه پژوهش……………………………… 2

ضرورت انجام پژوهش……………………………… 3

فرضیه ها……………………………. 3

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…………………. 4

اظهار روش پژوهش……………………………… 4

فصل اول : کلیات

1-1 . معنای کیهان شناسی……………………………… 6

1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی……………………………… 6

1-3.  معنای عالم……………………………… 8

1-3-1. عالم در لغت………………………………. 8

1-3-2. عالم در اصطلاح کیهان شناسی……………………………… 9

1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا …………………………….9

1-4 . مهبانگ یا انفجار بزرگ……………………………….. 10

1-5 . معنای حدوث وقدم…………………………….. 11

1-5-1. حدوث در لغت………………………………. 11

1-5-2.قدم در لغت………………………………. 11

1-5-3. معنای حدوث و قدم در اصطلاح…………………………… 12

1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا …………………….12

1-5-5.  حدوث عالم……………………………… 13

1-6 . مبادی نظریه حدوث در عالم……………………………… 13

1-7 . زندگی نامه…………………………….. 14

1-7-1. اینشتین……………………………… 14

1-7-2. هابل……………………………… 15

1-7-3. ملاصدرا……………………………. 16

1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا………………… 18

1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا……………………………. 19

1-7-3-3 .آراء خاص او…………………………….. 20

1-7-3-4. بعضی از آثار ملاصدرا……………………………. 20

فصل دوم : آغاز آفرینش جهان در کیهان شناسی جدید

2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی…………….. 23

2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم……………………………… 24

2-3. آغاز کیهان شناسی جدید…………………………….. 25

2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید……………….. 26

2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ………………………….. 28

2-4-1.جهان در حال انبساط……………………………… 29

  2-4-1-1. طیف امواج……………………………… 29

2-4-1-2 .پدیده دوپلر…………………………….. 30

2-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌……………………….. 32

2-4-1-3-1 . ماهیت‌انبساط‌……………………………. 36

2-4-2. فراوانی هسته های سبک ( هلیوم و دوتریم )………………… 40

2-4- 3 . تابش زمینه ای کیهانی……………………………… 43

2-4-4. نوترینو های زمینه ای……………………………… 46

2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی………………………… 51

2-5- .1عالم ایستای اینشتین……………………………… 51

2-5-2  .جهان پایا……………………………. 52

2-6 . بعضی از اشکالات و پرسش های بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ…………… 53

2-6-. 1 مسئله­ی توزیع ماده…………………………….. 53

2-6- 2 . مسئله پاد ماده…………………………….. 54

2-6-3 . مسئله­ی تشکیل ساختار کهکشان ها……………………………. 56

2-6-4 . مسئله افق……………………………… 58

2-6-5 . مسئله همواری……………………………… 59

2-7. جهان تورمی  ، موفقیت ها و معضلات………………………. 60

. 8-2آغاز آفرینش جهان…………………………….. 64

2-.9  چگونگی تحول  عالم……………………………… 67

2-9-1  .هندسه عالم……………………………… 68

2-9-2 . تأثیر چگالی در تحول و تعیین  سرنوشت عالم…………………. 73

فصل سوم :  آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا

3- 1 . مطالعه مسئله­ی آغاز قبل از ملاصدرا …………………………….80

3-1- 1 . مطالعه مسئله­ی آفرینش در فلسفه یونان…………………… 80

3-1-1-1. آفرینش در دوره­ی  ما قبل  سقراط…………………………. 80

3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط……………………………… 82

3-1-2 . مطالعه مسئله آغاز از دیدگاه متکلمان و فیلسوفان اسلامی………. 84

3-1-2 -1. مطالعه مسئله­ی  آغاز از دیدگاه متکلمان…………………………….. 86

3-1-2-1-1 . تصویر حدوث عالم از دیدگاه متکلمان…………………………….. 86

3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان…………………………….. 87

3-1-2-1- 3. چاره جویی متکلمان…………………………….. 88

3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درمورد­ی  عالم……………………………… 89 جستجو در سایت :   

3-1-2-2-1 . نظریه­ی  ابن سینا در باب عالم……………………………… 90

3-1-2- 2-2 . دیدگاه میرداماد درمورد عالم……………………………… 94

3-2 . مطالعه مسئله آغاز  از منظر ملاصدرا……………………………. 97

3-2-1. ارتباط­ی حدوث زمانی و آفرینش……………………………….. 97

3-2-2. جایگاه  حرکت جوهری در نظام هستی شناسی صدرا…………… 98

3-2-2-1. تبیین حرکت جوهری ملاصدرا……………………………. 99

3-2-2-2. علت های وقوع حرکت در جوهر…………………………….. 99

3-2-2-3 . مطالعه آیات دال بر حرکت جوهری……………………………… 102

3-2-3. حرکت جوهری و حدوث عالم……………………………… 105

3-2-4.  اثبات حدوث زمانی عالم از طریق حرکت جوهری………………. 109

3-2-4-1.  حادث بودن جهان…………………………….. 109

3-2-4-2.  حادث زمانی بودن جهان…………………………….. 111

3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زمانی کل عالم……………………. 111

3-2-5. جایگاه زمان در نزد ملاصدرا……………………………. 113

3-2-6.  علت های حکما برعدم  تناهی زمان…………………………….. 116

3- 2-7 . مطالعه چند اشکال بر حدوث زمانی عالم………………………… 117

3-2-7-1 . پاسخ اشکالات………………………………. 119

3-2-8.  حدوث یا قدم ماده نخستین عالم……………………………… 123

3- 2-9 . مطالعه آغاز آفرینش جهان…………………………….. 126

3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظریه تکامل داروین………………….. 134

فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه

4 -1. بازتاب نظریه انفجار بزرگ……………………………….. 177

4-2 . نقاط مشترک و اختلاف  نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم………..141

4-2-1 . رویکرد هماهنگی……………………………… 141

4-2-2. رویکرد تقابل………………………………..  142                                      

4-3. تأثیر نظریه انفجار بزرگ بر اثبات خدا……………………………. 143

4-3-1 . اثبات  فرازمانی و فرا مکانی بودن خدا …………………………….143

4-3-2. اثبات خدا از طریق نظم موجود در جهان…………………………….. 144

4-4 . تأثیر نظریه حدوث زمانی عالم بر اثبات خدا……………………………. 146

پیشنهاد های برای آینده…………………………….. 147

فهرست منابع و مآخذ…………………………….148

فهرست واژگان…………………………………………….156    

چکیده:

آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه می باشد ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند،  اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به  فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جدید که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع گردید،  آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید می باشد ، آفرینش آغازی ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده می باشد . این پژوهش درمورد هر دو دیدگاه به تحلیل و مطالعه پرداخته می باشد و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده می باشد ؛ این مقایسه به مقصود تعامل بین علم فیزیک و فلسفه می باشد که طی سالهای اخیر به نظر می­رسد بین این دو علم فاصله افتاده می باشد  ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق  کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم  شده می باشد  و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده می باشد . بر طبق این پژوهش  ، در کیهان شناسی جدید ، جهان بایستی یک نقطه‌ی آغاز داشته باشد. جهان نه تنها همیشه موجود نبوده، بلکه دارای گذشته‌های نامتناهی نیز نبوده می باشد،  اگر این طور نباشد، بایستی بسیار پیش از این دچار مرگ حرارتی می‌گردید. این گونه تأملات علمی راه را بر معقولیت پرسش‌هایی درمورد‌ی آفرینش آغازین و فرجام‌شناسی نهایی می‌گشاید. به نظر می­رسد آن چیز که که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده می باشد  ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظه­ی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا  اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده می باشد البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه می باشد ( یعنی زمان نیز مخلوق می باشد).

مقدمه:

 موضوعات بسیاری هست که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک می باشد مانند این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” می باشد ؛ البته روش پژوهش در فیزیک و فلسفه متفاوت می باشد اما این دلیلی بر عدم ارتباط و تعامل  دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان می­دهد که علوم به گونه نسبی وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر می­گیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و مطالعه حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی می باشد که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از موضوعات جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی می باشد.

تعریف مسئله:

موضوعات کیهان شناسی امروزه  به عنوان یکی از مهمترین مسائل در فلسفه‏های علم و دین مورد بحث و مطالعه قرار می­گیرد. چنین رویکرد فلسفی و دینی به کیهان‏شناسی بویژه پس از ظهور و شیوع نظریّه انفجار بزرگ در زمینه پیدایش عالم گسترش فراوانی یافته می باشد. همین نکته، نشان دهنده ضرورت و اهمیّت آشنائی با نظریّه‏های جدید علمی پیرامون آغاز جهان می باشد؛ بطوری که امروزه هرگونه بحث در این مقوله بدون آگاهی از موضوعات علمی پیرامون آن ابتر و ناقص خواهد بود. پژوهش حاضر قصد دارد آغاز آفرینش جهان را از منظر کیهان شناسی جدید و فلسفه ملاصدرا مطالعه کند تا زمینه های وفاق بین این دیدگاه مشخص گردد و نیز مطالعه گردد  که نظریه های فلسفی آیا پیوند مسالمت آمیزی با نظریه های جدید در علم فیزیک دارند ؟ و اگر همپوشانی بین این نظریات هست این همپوشانی کجاست؟

سوالات اصلی:

پرسشهایی که در این پژوهش  دنبال خواهیم نمود:

1-   آغاز آفرینش جهان در کیهان شناسی جدید کجاست؟

2- آیا در فلسفه ملاصدرا ،آفرینش نقطه آغاز دارد؟

3- آیا بین موضوعات کیهان شناسی جدید و حدوث عالم تطابقی هست؟

4- نظریه انفجار بزرگ به عنوان نقطه آغاز ، و نیز حادث زمانی بودن عالم چه تأثیری بر معرفت ما نسبت به آفریدگار دارد؟

سابقه و پیشینه پژوهش:

در دهه های اخیر مقالات و کتابهای فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی در این ارتباط نگاشته شده می باشد مسئله آغاز جهان در موضوعات کیهان شناسی سابقه ای دیرینه دارد و از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده می باشد ؛قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه بشر که در تمامی اعصار ذهن بشر را به خود مشغول ساخته می باشد .

در این زمینه کتابها ، مقالات و سایتهای بسیاری پاسخگوست . در فلسفه نیز به این مسئله البته شاید نه به اندازه دانش فیزیک اما کمابیش پرداخته شده می باشد ؛ در ارتباط با موضوع این پژوهش نیز کتاب و پایان نامهای به گونه مستقل نگاشته نشده می باشد کتابی با عنوان مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید و حکمت متعالیه از آقای پیروز فطورچی نگاشته شده می باشد اما با شیوه ای که در این پژوهش دنبال شده می باشد هیچ کتاب و پایان نامه ای موجود نیست که نظریه انفجار بزرگ را با حدوث زمانی ملاصدرا مقایسه کند.

ضرورت انجام پژوهش:

موضوع این پژوهش در دهه های اخیر رونق بیشتری گرفته می باشد و این یکی از انگیزه های نوشتن این پژوهش می باشد ؛ به نظر می­رسد امروزه در کشور ما فلسفه در بعضی از مسائل مانند مسائل هستی شناسی عقب مانده می باشد و تا کنون نو آوری در این زمینه نداشته می باشد و این بزرگترین آسیب را به حوزه کلام اسلامی ، که تفسیر فلسفی معارف اسلامی می باشد وارد می­نماید و شاید بتوان گفت در این زمینه فلسفه شناخت هستی را به فیزیک دانان واگذار کرده می باشد . بنابر این لازم است نگاه دیگری به منابع اصلی فلسفی بیاندازیم و همپای علوم جدید به تولید نرم افزاری در علم فلسفه بپردازیم ؛ این پژوهش با  وجود نیازی که در این زمینه احساس می­گردد ، کوشش کرده مقدمه ای  ا ز یک راه طولانی را فراهم کند.

فرضیه ها:

– آغاز جهان در کیهان شناسی جدید بر طبق مدل استاندارد انفجار بزرگ ، قابل تبیین می باشد ؛طبق این مدل جهان حدود 14 میلیارد سال پیش در پی یک انفجار آغاز شده می باشد.

– با در نظر داشتن دیدگاه ملاصدرا ، جهان نقطه آغازی ندارد و سؤال از آغاز خلقت بی معناست.

–  می­توان توافق نسبی بین نظریات کیهان شناسی و فلسفه ملاصدرا مانند در این مسئله بر قرار نمود.

– نظریه انفجار بزرگ به روشنی مؤید دست توانای آفریدگار در آفرینش جهان می باشد ؛ با وجود حدوث نامتناهی جهان و فقر ذاتی موجودات حادث،  وجود فیاض ضروری می باشد.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش:

هدف از این پژوهش مطالعه و تبیین دو دیدگاه کیهان شناسی جدید و فلسفه ملاصدرا در مورد آغاز آفرینش جهان می باشد ؛ همانطور که در ضرورت نیز تصریح کردیم تعامل بین فلسفه و دانش روز از اهداف و انتظارات نگارنده از انچام پژوهش می باشد.

اظهار روش پژوهش:

در این پژوهش آغاز آفرینش جهان به صورت تحلیلی  مطالعه شده و سپس  بین دو دیدگاه موجود مقایسه شده می باشد ؛  روش کار در این پژوهش ،  کتابخانه ای می­باشد.

فصل اول: کلیات

در این پژوهش به مقصود رسیدن به مقصود ، نیازمند ورود به بحث « کلیات »‌ هستیم . زیرا ضروری می باشد داده های اولیه ای را که بتوان به کمک آن به تجزیه و تحلیل پرداخت ، تعیین و مورد مطالعه قرار گیرد . بدین ترتیب ، در فصل اول با عنوان «کلیات » ، به تبیین مفهوم واژگان اصلی و مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت . همچنین دامنه­ی موضوع را نیز مطالعه کرده ایم تا خواننده بداند این موضوع در چه فضایی مطالعه شده می باشد.

1-1- معنای کیهان شناسی

به ساختار کلی کیهان مربوط می­گردد .[1] کیهان شناسی دانش مطالعه و شناسایی چگونگی پیدایش کیهان و آن چیز که در آن می باشد ، می­ باشد.[2]

2-1- تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی 

اقلیدس ، ریاضیدان یونانی ، (حدود 300 سال قبل از میلاد) ، با بهره گیری از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع ، فضا را تعریف نمود. تعریفی که اسحاق نیوتن-1727) 1643 م.)  فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی ، از جهان ارائه داد ،  مطابق با نظریات اقلیدس بود . فضایی لایتناهی که با بهره گیری از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع تعریف می گردید. هرچند نظریه­ی  فضای لایتناهی عاری از مشکل نیست. طبق قضیه اولبرس که از نام ستاره شناس آلمانی ، ویلهلم اولبرس1840 – 1758 ) م.) گرفته شده ، اگر ستارگان به یک شکل در تمام فضای لایتناهی پراکنده شوند، در تمامی جهات ستاره‌ وجود خواهد داشت و اگر چیزی در مسیر ستارگان دور دست قرار نگیرد ، تمام آسمان درخشندگی خورشید را خواهد داشت که عملا چنین نیست.

بعد از آن آلبرت اینشتین (1955 – 1879م. ) ، دانشمند آمریکایی آلمانی تبار ، با ارائه نظریه­ی نسبیت عام در سال 1915م.  مشکل نظریه­ی  نیوتن را حل نمود. آلبرت اینشتین     نشان داد که فضا و ماده موجود در آن ، محدود اما نامحصور می باشد ؛ یک جهان دو بعدی به شکل سطح یک کره را تصور کنید، این جهان محدود خواهد بود اما هیچ لبه یا حصاری نخواهد داشت . جهان محدود اما نامحصور آلبرت اینشتین ، ساکن می باشد اما به آسانی می‌تواند منبسط یا منقبض گردد.

نظریه­ی انبساط جهان با کشفی که ادوین هابل1953 – 1889) م. ) ، ستاره شناس آمریکایی ، به اقدام آورد، قوت گرفت. او دریافت که کهکشانها در حال حرکت در جهان هستند. ایشان همچنین متوجه گردید که کهکشانهای دورتر ، سریعتر از کهکشانهای نزدیکتر حرکت می‌کنند. در سال 1931 م. ، ژرژ لومتر(1898-1966 م.) ، دانشمند بلژیکی ، اعلام نمود که عامل این انبساط ، تجزیه خود بخود آن چیز که که او اتم اولیه[1] نامیده می باشد، می­باشد.   علیرغم کشف هابل مبتنی بر انبساط کیهانی و همچنین نظریه انفجار بزرگ که نتیجه این کشف بود ؛ اما فرد هویل ، ستاره شناس انگلیسی ، حاضر به پذیرفتن نظریه انفجار بزرگ نبود و آنرا به تمسخر گرفت. در عوض او معتقد به یک اصل کامل ستاره شناسی بود.

 وی  در سال 1948 م. اعلام نمود که جهان در هر زمان و مکانی که مورد آزمایش قرار گیرد بایستی یکسان به نظر رسد. یا به عبارت اختصار‌تر ، جهان دارای حالتی پایدار می باشد. طبق نظر هویل ، به وجودآمدن مداوم ماده در سرتاسر فضا باعث ایجاد توازن در انبساط جهان شده و حالت پایای آنرا حفظ می کند . (سرعت به وجودآمدن ماده که حدود یک اتم هیدروژن در یک لیتر در هر 20 سال می‌باشد بقدری کند می باشد که قابل نظاره در آزمایشگاه نیست). بین نظریه‌های جهان پایدار و انفجار بزرگ چند تفاوت اساسی هست. مثلا طبق نظریه حالت پایا ، اندازه و چگالی کهکشانهای جدید و قدیم در سراسر جهان بایستی یکسان باشد. اما طبق نظریه انفجار بزرگ ، اندازه و چگالی اجسام جدیدتر بایستی مطابق با اندازه فاصله‌شان افزایش یابد. [2]

[1] . اتم اولیه یک ماهیت تنهاست که در برگیرنده تمام ماده و انرژی موجود در جهان می باشد.

[2] .دانشنامه رشد ، ،تاریخ دریافت : 31/3/89، تاریخ مقاله : ( 29/5/2010) http//:daneshnameh.roshd.ir .  ؛ صص 2-1.

[1] . مک گراهیل ، واژه نامه نجوم و اختر فیزیک ، ( ترجمه­ی محمدتقی عدالتی ، جمشید قنبری ) ، ( تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1378) ، ص 36 . 

[2]غلامحسین صدری افشار؛ نسرین و نسترن حکمی ، فرهنگ معاصر فارسی امروز ، (تهران : فرهنگ معاصر، 1382)، ص 1053.

تعداد صفحه : 206

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دیه‌ اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***