:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دندانپزشکی

عنوان : مطالعه سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندان پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

 

عنوان:

مطالعه سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350

 

 

به راهنمایی استادمحترم:

دکتر نصرا… ساغروانیان

 

مشاورآمار:

جناب آقای عبدالهجوان

 

 

 سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: مقدمه

اظهار مسئله. 5

اهداف پژوهش.. 5

الف- هدف کلی.. 5

ب- اهداف اختصاصی.. 5

ج- هدف کاربردی پژوهش.. 6

د- فرضیات یا سؤالات پژوهش.. 6

 

فصل دوم: کلیات، مروری بر متون و مقالات

1- کلیات.. 7

وظایف بزاق (Function of Saliva): 7

تکامل غدد بزاقی (Development): 7

ساختار غده بزاقی (Structure) 8

تومورهای غدد بزاقی.. 9

تومورهای خوش خیم. 11

پلئومورفیک آدنوما (PA) 11

نمای بالینی.. 12

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 13

پیش آگهی و درمان.. 13

تومور وارتین (PCL) 14

نمای بالینی.. 14

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 15

پیش آگهی و درمان.. 16

آنکوسایتوما (Oncocytoma) 16

نمای بالینی.. 16

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 17

پیش آگهی و درمان.. 17

بازال سل آدنوما (BCA) 17

نمای بالینی.. 18

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 18

درمان و پیش آگهی.. 19

کانالیکولر آدنوما (Canalicular Adenoma) 19

نمای بالینی.. 19

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 19

پیش آگهی و درمان.. 20

میواپی‌تلیوما (Myoepithelioma) 20

نمای بالینی.. 20

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 21

پیش آگهی و درمان.. 21

تومورهای بدخیم. 21

موکواپیدرموئید کارسینوما (MEC) 21

نمای بالینی.. 22

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 23

پیش آگهی و درمان.. 24

آدنوئید سیستیک کارسینوما (ACC) 25

نمای بالینی.. 25

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 25

پیش آگهی و درمان.. 26

آدنوکارسینومای پلی مورفوس درجه پایین (PLGA) 27

نمای بالینی.. 27

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 27

پیش آگهی و درمان.. 28

آسینیک سل آدنوکارسینوما (ACA) 28

نمای بالینی.. 29

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 29

درمان و پیش آگهی.. 30

پلئومورفیک آدنومای بدخیم (Malignant Mixed Tumor) 30

نمای بالینی.. 30

خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 31

درمان و پیش آگهی.. 32

2- مروری بر  مقالات.. 33

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

نوع مطالعه. 48

تکنیک جمع‌آوری داده‌ها 48

جامعه مورد مطالعه.. 48

حجم نمونه، شیوه محاسبه آن و روش نمونه‌گیری.. 48 جستجو در سایت :   

متغیرهای پژوهش، نوع و مقیاس سنجش آنها 48

تأثیر…. 48

نوع. 48

مقیاس… 48

تعریف کاربردی.. 48

واحد اندازه گیری.. 48

روش اجرای پژوهش.. 49

روش تجزیه و تحلیل آماری.. 50

ملاحظات اخلاقی.. 50

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش

نتایج پژوهش.. 51

سن.. 51

جنس…. 53

تشخیص بالینی.. 55

تشخیص هیستولوژیکی.. 56

اندازه تطابق تشخیص هیستولوژیکی و بالینی.. 56

موقعیت تومور 57

انواع تومور 57

محیطی یا مرکزی بودن تومورها 58

موقعیت انواع تومور (مینور یا ماژور) 59

خوش‌خیم یا بدخیم بودن ضایعات.. 59

میانگین سن به تفکیک جنس و انواع مکان در ماژور و مینور 59

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث… 67

نتیجه‌گیری.. 73

محدودیت‌ها 74

پیشنهادات.. 74

منابع. 75

 

 

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

شکل 1-2: پلئومورفیک آدنوما (توده سخت کام)………………………………………………………………………………………………. 12

شکل 2-2: پلئومورفیک آدنوما؛ تصویر MRI . 12

شکل 3-2: پلئومورفیک آدنوما 13

شکل 5-2: بازال سل آدنوما 18

شکل 6-2: موکواپیدرموئید کارسینوما 22

شکل 7-2: موکواپیدرموئید کارسینوما 23

شکل 8-2:موکواپیدرموئید کارسینوما در زبان .. 24

شکل 9-2: آدنوئید سیستیک کارسینوما 26

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: دسته بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم . 9

جدول 1-4: شاخص‌های آماری سن 52

جدول 2-4:توزیع فراوانی ضایعات مینور و ماژور در برحسب جنسیت … 54

جدول 3-4: توزیع بیماران برحسب تشخیص بالینی ارائه شده 55

جدول 4-4: توزیع بیماران برحسب تشخیص‌های هیستولوژیکی………………………………………………………………………….. 56

جدول 5-4: توزیع بیماران برحسب موقعیت تومور 57

جدول 6-4: مقایسه میانگین سنی مردان و زنان .. 60

جدول 7-4: مقایسه میانگین سنی در خوش خیم‌ها و بدخیم‌ها 60

جدول 8-4:میانگین سن بیماران برحسب جنس و ماهیت ضایعات .. 61

جدول 9-4: فراوانی ضایعات خوش‌خیم و بدخیم برحسب جنس …. 61

جدول 10-4: توزیع فراوانی تطابق هیستولوژیکی و بالینی بر حسب تومور 62

جدول 11-4: توزیع فراوانی نوع ضایعه بر حسب نوع تومور 63

جدول 12-4: توزیع فراوانی مکان وجود ضایعه بر حسب نوع ضایعه (از نظر مینور یا ماژور بودن) 64

جدول 13-4: توزیع فراوانی مکان های ضایعه و میانگین سنی افراد دارای آن ضایعات .. 65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

جدول 14-4: مقایسه میانگین سنی در افراد دارای ضایعه مینور و ماژور 65

جدول 15-4: توزیع تطابق تشخیص‌های هیستولوژیکی و بالینی برحسب نوع تومور 66

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: توزیع مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برحسب دهه سنی.. 52

نمودار 2-4: توزیع مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برحسب جنس…. 53

نمودار 3-4:  توزیع فراوانی ضایعات مینور و ماژور برحسب جنسیت… 54

نمودار 4-4: توزیع بیماران برحسب نوع تومور 58

نمودار 5-4: توزیع بیماران برحسب مینور و ماژور بودن ضایعات.. 59


چکیده

سابقه و هدف

تومورهای غدد بزاقی از شیوع نسبتاً اندکی برخوردار بوده و حدود 3% تا 10% نئوپلاسم‌های ناحیه سر و گردن را تشکیل می‌دهند. با در نظر داشتن نبود تحقیقات اپیدمیولوژیک درمورد این تومورها در دانشکده دندانپزشکی مشهد؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین خصوصیات تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فاصله زمانی 1388-1350 (38 سال) انجام گردید.

 

مواد و روش‌ها

در یک پژوهش توصیفی، پرونده‌های بایگانی شده در بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد در فاصله سال‌های 1388-1350 بازخوانی و 165 بیمار مبتلا به تومورهای غدد بزاقی شناسایی گردید. متغیرهای مرتبط با تومورها (سن، جنس، موقعیت، نوع تومور، تشخیص‌های بالینی، تشخیص‌های هیستولوژیکی و ماهیت تومورها) تعیین و داده‌ها با آمار توصیفی گزارش گردید.

 

یافته‌ها

حدود 7/1 درصد کل نمونه­های مورد مطالعه را تومورهای بزاقی دربرمی­گیرد. شیوع تومورهای غدد بزاقی در زنان تا حدودی بیشتر از مردان بوده می باشد [86 نفر (1/52%) در برابر 79 نفر (9/47%)]. میانگین سنی مبتلایان به این تومورها برابر 62/41 سال و در محدوده 80-8 سال برآورد گردید. بیشتر تومورها در ناحیه کام (91 مورد؛ 2/55%)؛ لب (16 مورد؛ 7/9%)؛ غدد تحت فکی (15 مورد؛ 1/9%)؛ گونه (13 مورد؛ 9/7%) و پاروتید (10 مورد؛‌ 1/6%) ایجاد شده بودند. 5/51% (85 مورد) ضایعات خوش‌خیم و 5/48% (80 مورد) آنها بدخیم بوده‌اند. تومور پلئومورفیک آدنوما با 77 مورد (7/46%) شایع‌ترین تومور بوده و بعد از آن، موکواپیدرموئید کارسینوما با 33 مورد (0/20%) و آدنوئید کیستیک کارسینوما با 23 مورد (9/13%) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

 

نتیجه‌گیری

کام شایع­ترین مکان بروز تومورهای بزاقی در  این مطالعه بوده و همچنین کمترین دهه سنی بروز ضایعات را به همراه لب و انواع مرکزی به خود اختصاص داده می باشد. ضایعات بدخیم به گونه معنی­داری در جنس مونث و در یک دهه دیرتر رخ می‌دهد. تطابق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در پلئومورفیک آدنوما بیشترین هماهنگی را نشان می دهد.

 

واژه‌های کلیدی

تومورهای غدد بزاقی، تومورهای خوش‌خیم، تومورهای بدخیم

مقدمه


 

تومورهای غدد بزاقی (Salivary Gland Tumors)؛ گروه پیچیده‌ای از ضایعات با انواع مختلف هیستولوژیک و رفتارهای بالینی متفاوت می‌باشند [1]. این ضایعات اغلب در بزرگ‌سالان دیده شده و تنها حدود 5 درصد موردها در افراد زیر 16 سال روی می‌دهد. تومورها در سه جفت غدد بزاقی ماژور به همراه صدها غدد بزاقی مینور در حفره دهان و ناحیه دهانی و حلقی و در یک محدوده وسیعی از انواع نئوپلاسم‌ها بروز پیدا می‌کنند [2]. هیستوژنز تومورهای غدد بزاقی هنوز مورد بحث می‌باشد؛ به طوری که بعضی سلول‌های آسینار و بعضی دیگر، سلول‌های پیش‌ساز سیستم مجاری را در بروز آنها دخیل می‌دانند [5-3]. از این رو، از سال‌های 1954 تاکنون سیستم‌های طبقه‌بندی غدد بزاقی تحت بازبینی‌های متعدد قرار گرفته و ضایعات جدیدی به آنها اضافه شده می باشد [6].

تومورهای غدد بزاقی محدوده سنی وسیعی را دربرگرفته اما به گونه معمول انواع خوش‌خیم در حدود سنی 40 سال و انواع بدخیم نیز حدود 15-10 سال دیرتر بروز پیدا می‌کنند [1,7]. علیرغم اینکه بعضی مطالعات نشان داده‌اند شایع‌ترین مکان درگیری تومورهای غدد بزاقی به ترتیب غده پاروتید، غدد مینور، تحت فکی و زیرزبانی می‌باشند؛ در پژوهش انجام شده در لاگوس توسط Ladeinde و همکاران (2007) [8]؛ شایع‌ترین مکان بروز تومورها در غدد مینور و در پژوهش صورت گرفته توسط Ansari (2007) در ایران و نیز پژوهش Ito و همکاران (2005) در برزیل؛ غده تحت فکی به عنوان دومین مکان شایع بروز تومور گزارش گردید [9,10]. از طرف دیگر، در اکثر تحقیقات، شایع‌ترین مکان بروز تومورهای غدد بزاقی فرعی در کام دیده شده و این موضوع به ویژه در تحقیقاتی که منحصر به غدد مینور بوده‌اند؛ مشخص بوده می باشد [11,12].

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی