:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : صنایع

عنوان : ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با بهره گیری از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران


 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 


رشته : مهندسی صنایع – صنایع

عنوان/موضوع : ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با بهره گیری از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

 

 

اساتید راهنما   :آقای پروفسور ایرج مهدوی – آقای دکتر شیرازی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه وکلیات پژوهش.. 1

1.1 مقدمه.. 2

2.1 اظهار مساله.. 2

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش.. 4

4.1  مفروضات پژوهش.. 6

5.1  اهداف پژوهش.. 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش.. 8

1.2 مقدمه.. 9

2.2 مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین.. 9

1.2.2 فرآیند ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین.. 12

2.2.2 تحلیل پوششی داده‌ها.. 12

3.2 تعریف عملکرد و مجموعه امکان تولید.. 13

1.3.2 مدل ورودی‌گرا و خروجی‌گرا.. 20

2.3.2 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها.. 20

3.3.2  مدل کارت امتیازدهی متوازن.. 22

4.3.2  مفهوم کلی کارت امتیازی متوازن.. 23

5.3.2  معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن.. 25

4.2  پیشینه پژوهش.. 28

1.4.2 معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین.. 33

1.1.4.2 شاخص‌های ارزیابی چِن.. 33

2.1.4.2 شاخص‌های پژوهش گوناسکاران و همکاران 40

فصل سوم: روش پژوهش.. 43

1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز.. 44

2.3  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 45

1.2.3 سیستم‌های خطی فازی.. 45

3.3  متدولوژی پژوهش.. 51

1.3.3  مدل ترکیبی BSC-FDEA.. 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش.. 56

1.4  تبیین مساله.. 57

2.4 استخراج شاخص ها.. 58

1.2.4 جامعه آماری.. 58

2.2.4  نمونه آماری.. 59

3.2.4  طراحی پرسشنامه.. 60

3.4  شاخص‌های ارزیابی.. 65

4.4 داده‌های مساله.. 66

5.4  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 68

  1. 4. 6 نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 69

4 .7  تحلیل حساسیت.. 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 74

1.5 مقدمه.. 75

2.5 نتایج.. 75

3.5 بحث.. 78

4.5 پیشنهادات کاربردی پژوهش.. 80

5.5 محدودیتهای پژوهش.. 81

6.5 پیشنهادات آتی.. 81

پیوست… 83

پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن.. 84

پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی.. 87

پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها  88

پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر.. 93

منابع.. 99

 

فهرست اشکال

شکل  2- 1 : یک نمای ساده از زنجیره‌ی‌تأمین.. 9

شکل 2 2 : یک نمای کامل از زنجیره‌ی‌تأمین.. 10

شکل  2- 3 : فرآیند ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین.. 12

شکل2-4 : یک واحد تصمیم‌گیری با یک خروجی و یک ورودی.. 14

شکل2- 5 : یک واحد تصمیم‌گیری و خروجی‌ها و ورودی‌های آن   14

شکل  2-6 : واحد فرضی با ورودی کمتر، خروجی یکسان.. 17

شکل  2 7 : واحد فرضی با ورودی یکسان، خروجی بیشتر   17

شکل 2 8 : واحد فرضی با ورودی کمتر، خروجی بیشتر.. 18

شکل  2 9 : نمایش یکی از اشکال‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها   22

شکل  2- 10 : اختصار وجوه کارت امتیازی متوازن (کاپلان و نورتون 1992)   28

شکل  3- 1 : واحد تصمیم‌گیری با s ورودی و m خروجی.. 44

شکل  3 2 : تعریف نامساوی فازی.. 47

شکل  3 3 : نمایش بیشینه‌سازی یک عدد فازی.. 48

شکل 3 4 : نمایش ………… 49

شکل 3 5 : فرایند انجام مطالعه.. 52

شکل  3- 6 : مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد.. 54

شکل  4 1 : نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین مساله مورد مطالعه   58

شکل 4 2: مدل مفهومی تحلیل پوشش داده‌های فازی.. 68

شکل  4 3 : رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اطمینان   73

 

فهرست جداول

جدول  2 1 : دسته‌بندی شاخص‌های ارزیابی چِن.. 34

جدول 2 2 : دسته‌بندی شاخص‌های پژوهش گوناسکاران.. 40

جدول  3 1 : ساختار تکمیلی B S C-D E A… 53

جدول  4 1 : شاخص های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین از چهار (B S C).. 60

جدول  4 2 : شاخص‌های ارزیابی در نظر گرفته شده برای مساله   65

جدول  4 3 : مقادیر مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای برای زنجیره‌های تأمین.. 67

جدول  4 4 : داده‌های مربوط به شاخص‌های غیر هزینه‌ای زنجیره‌های تأمین.. 67

جدول  4 5: مقادیر کارآیی‌های محاسبه شده برای شش واحد تصمیم‌گیری   70

جدول  4 6 : رتبه‌بندی زنجیره‌های تأمین با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 71

جدول  4 7:  کارآیی زنجیره‌های تأمین در سطوح اطمینان مختلف   72

جدول 5-1 :رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با بهره گیری از سه روش   77

 

فصل اول:

مقدمه وکلیات پژوهش

1.1 مقدمه

در سال‌های اخیر، مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین[1]  به دلیل افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی به یکی از مهم­ترین زمینه‌ها در شاخه‌ی مدیریت تولید تبدیل شده می باشد. مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین، به عنوان ابزاری که در اوایل دهه 1990 به وجودآمده و شامل برنامه‌ریزی و مدیریت عملیات و تولید، انتقال و توزیع کالا تا رسیدن به مشتری می باشد، راهی را برای بهبود محیط تولید و رقابتی کردن آن پیشنهاد می‌دهد. یک زنجیره‌ی‌تأمین مجموعه‌ای از امکانات، تأمین‌کنندگان، مشتریان، محصولات و روش‌های کنترل موجودی، فروش و توزیع می باشد که تأمین‌کنندگان را به مشتریان متصل می کند و با تولید مواد اولیه توسط تأمین‌کنندگان شروع شده و به مصرف محصول توسط مشتریان ختم می گردد (گوناسکاران و همکاران، 2001). به دلیل اینکه زنجیره تامین تأثیر مهمی را در فرآیند مدیریت تولید اعمال می کند، ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین به عنوان عنصر مهمی از عملکرد شرکت (سازمان) در نظر گرفته می­گردد. ارزیابی عملکرد را به صورت فرآیند کمی­سازی یا به صورت دقیق­تر فرآیند کمی­سازی و واکاوی اثربخشی و بهره­وری تعریف می‌کنند. بر این اساس، بهره­وری زنجیره‌ی‌تأمین به صورت یک پیمانه اندازه­گیری از اندازه عملکرد منابع شرکت در کل زمینه زنجیره‌ی‌تأمین برای رسیدن به اهداف خاص آن تعریف می­گردد.

مسائل ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین دامنه وسیعی را از ارزیابی عملکرد واحدهای مستقل یک زنجیره‌ی‌تأمین تا ارزیابی عملکرد کل زنجیره‌ی‌تأمین را شامل می­گردد.  مساله ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین یکی از جامع­ترین مسائل تصمیم­گیری استراتژیک می باشد که بایستی برای بهره­وری بلندمدت کل یک زنجیره‌ی‌تأمین در نظر گرفته گردد.

2.1 اظهار مساله

مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین مجموعه‌ای از رویکردهایی می باشد که کوشش می کند تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و مصرف‌کنندگان را به گونه مؤثری در هم ادغام کند تا کالاها در مقدار درست، در مکان درست و در زمان درست تولید و توزیع شوند. این رویکردها درصدد حداقل‌کردن هزینه‌های سیستم هستند درحالی که سطح خاصی از سرویس را ارضاء می‌کنند (بیمن، 1999). ثابت شده می باشد که مدیریت مؤثر یک زنجیره‌ی‌تأمین، مکانیزم بسیار مؤثری برای تحویل سریع و مطمئن کالا و خدمات با کیفیت بالا و با هزینه حداقلی می­باشد (گوناسکاران و همکاران، 2004). سابقاً واحدهای بازاریابی، توزیع، برنامه‌ریزی، تولید و فروش در یک زنجیره‌ی‌تأمین مستقل اقدام می‌کردند. متناظراً ارزیابی عملکرد یک زنجیره‌ی‌تأمین به معنی ارزیابی عملکرد واحدهای بازاریابی، توزیع، برنامه‌ریزی، تولید و فروش به صورت مستقل خواهد بود. بعضی از محققین در گذشته عملکرد واحدهای مستقل یک زنجیره‌ی‌تأمین را ارزیابی کردند مانند ارزیابی عملکرد مراکز توزیع (DC[2]) (راس[3] و دروگ[4]، 2002)، ارزیابی عملکرد فروش ( ایستون[5] و همکاران، 2002)، ارزیابی عملکرد تأمین­کننده ( تولریا[6] و همکاران، 2006) و غیره. به هر حال این واحدهای مستقل در زنجیره‌ی‌تأمین دارای اهداف خاص خودشان هستند و این اهداف اغلب با هم در تضاد هستند. پس نیاز به یک چارچوب ارزیابی عملکرد که در آن عملکرد این واحدهای مستقل با هم ادغام شده و به صورت هم‌زمان ارزیابی شوند، احساس می گردد. برای به­دست­آوردن یک زنجیره‌ی‌تأمین کارا، ارزیابی عملکرد کل زنجیره‌ی‌تأمین بسیار مهم می باشد. در این پایان‌نامه به زنجیره‌ی‌تأمین به صورت یک کل نگاه می گردد و به عنوان یک سیستم در نظر گرفته می گردد. در این پایان‌نامه یک زنجیره‌ی‌تأمین سه سطحی شامل تأمین‌کننده، تولیدکننده و مشتری در نظر گرفته می گردد و این زنجیره به عنوان یک واحد تصمیم‌گیری در سطح تولیدکننده ارزیابی عملکرد می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

برای ارزیابی زنجیره‌ی‌تأمین شاخص­های مختلفی مانند هزینه، زمان، سود، سطح خدمت و … اندازه‌گیری می­شوند. ارزیابی زنجیره‌ی‌تأمین با بهره گیری از روش­های مختلفی انجام می گردد. تحلیل پوششی داده­ها به عنوان یک روش ناپارامتریک بر پایه تکنیک برنامه‌ریزی خطی بنا شده می باشد و عملکرد واحدهای مختلف را به نسبت هم می‌سنجد. وانگ[7] و وانگ (2007) با دادن شواهد و دلایلی مناسب، عقیده دارند تحلیل پوششی داده­ها روش مناسبی برای مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین می باشد. تحلیل پوششی داده­ها می­تواند ورودی­ها و خروجی‌های چندگانه داشته باشد و شاخص­های کمی و کیفی را به کار گیرد (وِن و همکاران، 2010). در این پایان­نامه شاخص­هایی مانند هزینه، تحویل­ به موقع و زمان تدارک[8] برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین در نظر گرفته شده و  ارزیابی عملکرد در سطح تولیدکننده انجام می گردد در حالی که معمولاً به زنجیره‌ی‌تأمین به صورت یک سیستم و کل‌نگرانه نگاه گردد؛ این موضوع به آن معناست که شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای واحد تولیدکننده (سطح دوم زنجیره) و در ارتباط آن با تأمین‌کننده و مشتری اندازه‌گیری می شوند و کلیت زنجیره‌ی‌تأمین حفظ می گردد.

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش

مدل­های تحلیلی ارائه شده برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین شامل تکنیک­های مختلفی از روش­های امتیازدهی موزون ساده تا برنامه­ریزی پیچیده ریاضی و از مدل­های ارزیابی قطعی تا مدل‌های تحت شرایط عدم قطعیت را شامل می­گردد. اخیراً روش­های مختلفی برای روبرو شدن با مساله ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین ارائه شده می باشد. 16 دسته از این روش­ها به وسیله‌ی استمپ[9] و همکاران (2010) مرور گردید. این روش‌ها شامل هزینه‌یابی بر اساس فعالیت، کارت امتیازدهی متوازن، مدل مرجع عملیاتی زنجیره‌ی‌تأمین، چارچوب تحقیقات لجستیکی، ممیزی ازلاگ[10]، EFQM و غیره هستند. نتایج این پژوهش در پیوست (پ) ارائه می گردد.

برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین شاخص­های مختلفی در دسته‌هایی مانند هزینه، زمان، سود، سطح خدمت و … اندازه­گیری می­شوند. توماس[11] و گریفین[12] (1996) هزینه حمل­و­نقل را برابر با بیش از نیمی از هزینه­های یک زنجیره‌ی‌تأمین دانسته­ و از آن برای ارزیابی بهره گیری کردند. لی[13] و بلینگتون[14] (1992) سطح رضایت مشتریان را در شرکت­هایی که مشتریانی از سراسر دنیا دارند یک عامل مهم دانسته­ و تصریح کرده­اند که اگر استراتژی­های اتخاذ شده در راستای جلب رضایت مشتریان نباشد بسیار هزینه­بر خواهند بود. مپس[15] و همکاران (1997) سطح تولید را عامل بسیار مهمی در هزینه تولید، کیفیت و انعطاف­پذیری دانسته­ و تصریح کرده­اند که عملکرد فرآیندهای تولید به عنوان بخش مهمی از یک زنجیره‌ی‌تأمین بایستی اندازه­گیری شده و بهبود یابد.

اغلب مطالعات موجود بر روی ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین بر چارچوبی از سیستم شاخص ارزیابی استوار هستند. به هر حال، اغلب این روش­ها از خود افراد برای محاسبه وزن شاخص­ها در فرآیند ارزیابی بهره گیری می­کنند. به دلیل وجود نظرهای شخصی وزن شاخص­ها نمی­توانند به صورت دقیق اندازه­گیری شوند (وو[16] و اولسن[17]، 2008).

برای کاهش عدم دقت وزن شاخص، که با بهره گیری از نظر شخصی تصمیم­گیرنده افزایش یافته می باشد، از تحلیل پوششی داده­ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین بهره گیری می گردد. خاصیت اصلی تحلیل پوششی داده ها[18] این می باشد که می­تواند عملکرد را در حالتی که ورودی­ها و خروجی­های چندگانه هست اندازه­گیری کند. وانگ و وانگ (2007) یک مدل تحلیل پوششی داده­ها را با بهره گیری از شاخص­هایی مانند هزینه، تحویل به موقع، سود و چرخه زمان تولید ارائه کردند. با در نظر داشتن این که بعضی از شاخص‌های اندازه­گیری شده در زنجیره‌ی‌تأمین مخصوصاً هزینه به صورت قطعی نیستند و شاخص­های عدم قطعیت در آنها دیده می­گردد، بهره گیری از روش­های عدم‌قطعیت مانند منطق فازی مناسب به نظر می­رسد (ژو[19] و همکاران، 2009). تا به‌حال برای ارزیابی زنجیره‌ی‌تأمین به ندرت از روش­های عدم قطعیت بهره گیری شده می باشد (وانگ و وانگ، 2007). از روش‌های عدم­قطعیت بهره گیری شده می­توان به مجموعه­های ناهموار تصریح نمود (ژو و همکاران، 2009). در این مرجع با توسعه یک مجموعه ناهموار از شاخص­هایی مانند هزینه، تعداد کارکنان، انعطاف­پذیری تولید و سطح خدمت برای ارزیابی عملکرد بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش از تحلیل پوششی داده­های فازی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره­‌های تأمین بهره گیری می گردد که در تحقیقات پیشین تاکنون مورد بهره گیری قرار نگرفته ‌می باشد. در این پایان‌نامه زنجیره‌ی‌تأمین به صورت یک کل و یک سیستم در نظر گرفته می گردد که ورودی‌ها و خروجی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی، همان ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم زنجیره‌ی‌تأمین هستند. شاخص‌های ارزیابی در سطح تولیدکننده اندازه‌گیری می گردد و برای حفظ یکپارچگی زنجیره‌ی‌تأمین اندازه‌گیری شاخص‌ها برای تولیدکننده و با حفظ ارتباطش با تأمین‌کنندگان و مشتریان انجام می گردد.

[1] Supply Chain Management

[2] Distribution Center

[3] Ross

[4] Droge

[5] Easton

[6] Talluria

[7] Wong

[8]  Lead time

[9] Estampe

3  ASLOG

[11]  Thomas

[12] Griffin

[13]   Lee

[14] Billington

[15] Mapes

[16] Wu

[17] Olson

[18] Data Analisys

[19] Xu

تعداد صفحه :109

قیمت : 14700 تومان جستجو در سایت :   

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع