:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : ارزیابی تغییرات اندازه پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم

دانشگاه شیراز

دانشکده­ ی دامپزشکی

 

رساله‌ی دکتری در رشته­ ی

 بهداشت و بیماری های طیور

 


ارزیابی تغییرات اندازه پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم

 

 استادان راهنما

دکتر کرامت اساسی

دکتر سعید نظیفی

آبان ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1- اهداف و فرضیات………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل دوم: کلیات

1-2- عفونت های سالمونلایی……………………………………………………………………………………………………… 7

1-1- 2- اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………… 8

2-1- 2- اهمیت بهداشت انسانی………………………………………………………………………………………….. 9

3-1- 2- رده بندی و نامگذاری……………………………………………………………………………………………. 10

4-1- 2- باکتری شناسی……………………………………………………………………………………………………… 10

5-1- 2- ساختار آنتی ژنی…………………………………………………………………………………………………… 11

6-1- 2- بیولوژی مولکولی……………………………………………………………………………………………………. 12

7-1- 2- مقاومت آنتی بیوتیکی…………………………………………………………………………………………… 13

8-1- 2- طبقه بندی سویه ها……………………………………………………………………………………………… 13

9-1- 2- بیماریزایی سالمونلاهای پاراتیفوئیدی در طیور…………………………………………………… 14

10-1- 2- پاسخ ایمنی در برابر عفونت های سالمونلایی…………………………………………………… 18

11-1- 2- پاسخ ایمنی ذاتی در عفونت های سالمونلایی………………………………………………….. 20

2-2-  پروتئین های فاز حاد………………………………………………………………………………………………………. 21

1-2- 2-تأثیر پروتئین های فاز حاد در پاسخ ایمنی…………………………………………………………. 22

2-2- 2- طبقه بندی پروتئین های فاز حاد……………………………………………………………………….. 23

3-2- 3- اسید سیالیک………………………………………………………………………………………………………… 24

4-2- 2- هاپتوگلوبین……………………………………………………………………………………………………………. 25

5-2- 2- سرم آمیلوئید A(SAA)……………………………………………………………………………………….. 26

6-2- 2- فیبرینوژن……………………………………………………………………………………………………………….. 26

7-2- 2- آلبومین………………………………………………………………………………………………………………….. 26

8-2- 2- عامل نکروز دهنده تومور(TNFα)………………………………………………………………………… 27

9-2- 2- اینترفرون گاما (INF-γ )………………………………………………………………………………………. 27

3-2- استرس اکسیداتیو…………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-3-2-  آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………. 29

1-1- 3-2- سوپراکسید دیسموتاز…………………………………………………………………………………. 29

2-1- 3-2- گلوتاتیون پراکسیداز…………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-  آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………. 29

1-2-3-2- آنزیم های آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………. 29

 

فصل سوم: مواد و روش کار

1-3- حیوانات……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

1-1-3- آماده سازی سالن……………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-3- پرورش جوجه ها…………………………………………………………………………………………………….. 33

2-3- تلقیح باکتری…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-3- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

1-3-3- جمع آوری نمونه های خون…………………………………………………………………………………… 34

2-3-3- نمونه های باکتری شناسی…………………………………………………………………………………….. 35

4-3- آزمایش های باکتری شناسی…………………………………………………………………………………………… 35

5-3- مطالعه جراحات کالبد گشایی………………………………………………………………………………………….. 35

6-3- سنجش اندازه واسطه های التهابی و پروتئین های فاز حاد………………………………………….. 36

1-6-3- اندازه گیری α TNF………………………………………………………………………………………………. 36

2-6-3- اندازه گیری INF-γ………………………………………………………………………………………………… 36

3-6-3- اندازه گیری اسید سیالیک…………………………………………………………………………………….. 37

4-6-3- اندازه گیری هاپتوگلوبین………………………………………………………………………………………… 38

5-6-3- اندازه گیری سرم آمیلوئید A………………………………………………………………………………… 39

6-6-3- اندازه گیری فیبرینوژن پلاسما………………………………………………………………………………. 39

7-6-3- اندازه گیری آلبومین پلاسما………………………………………………………………………………….. 39

7-3- سنجش آنزیم های آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………. 39

1-7-3- اندازه گیری سوپراکسید دیسموتاز………………………………………………………………………… 39

2-7-3- اندازه گیری گلوتاتیون پراکسیداز………………………………………………………………………….. 40

8-3- سنجش پرکسیداسیون لیپیدها……………………………………………………………………………………….. 40

9-3-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………… 41

 

فصل چهارم: نتایج

1-4- وضعیت کلی گروه کنترل و دو گروه مورد آزمایش و علایم بالینی و………………………….. 43

2-4- نتایج آزمایش های باکتری شناسی…………………………………………………………………………………. 44

3-4- نتایج سنجش اندازه پروتئین های فاز حاد…………………………………………………………………….. 46

4-4- نتایج سنجش اندازه آنزیم های آنتی اکسیدانی…………………………………………………………….. 52

5-4- نتایج سنجش اندازه پرکسیداسیون لیپیدها…………………………………………………………………… 53

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

 

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………. 62

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

جدول1-4: تعداد باکتری سالمونلا تیفی موریوم در هر گرم سوسپانسیون بافت…………………… 46

جدول2-4: جداسازی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در بافت طحال……………………………………… 47

جدول3-4: اندازه آنزیم های آنتی اکسیدانی و مالون دآلدهید………………………………………………. 53

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل1-4: وجود هسته های سکومی در روز 7 پس از تلقیح………………………………………………….. 45

 

 


فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار1-4: : تغییرات غلظت واسطه های التهابی در روز های مختلف پس از تلقیح…………….. 49

نمودار2-4: : تغییرات غلظت سیالیک اسید تام، متصل به لیپید و متصل به پروتئین………….. 50

نمودار3-4: : تغییرات غلظت پروتئین های فاز حاد در روز های مختلف پس از تلقیح…………. 51

 


فصل اول

مقدمه

 

1-1- کلیات

 

عفونت های سالمونلایی پرندگان همواره به دلیل مسائل اقتصادی و همچنین از لحاظ مشکلاتی که برای بهداشت عمومی ایجاد می کند بسیار خسارت بار بوده اند. سالمونلوز یک بیماری عفونی در بشر و حیوانات می باشد که توسط دو گونه سالمونلا (سالمونلا انتریکا[1] و سالمونلا بونگوری[2]) ایجاد می گردد. ارگانیسم های سالمونلایی عامل اتیولوژیک ایجاد اسهال و عفونت سیستمیک در بشر می باشند. یکی از مهمترین منابع غذایی که در ایجاد عفونت در بشر تأثیر دارند، منابع مشتق از طیور یعنی گوشت و تخم مرغ می باشند. از لحاظ تاریخی سالمونلا تیفی­موریوم مهمترین عامل مسمومیت غذایی بشر به شمار می رود. طیور به عنوان مهمترین مخزن سالمونلا انتریکا، بخصوص سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس، هستند. در جوجه های جوان (کمتر از دو روز) آلودگی با این سروار ها، منجر به ایجاد بیماری سیستمیک می گردد که اندازه مرگ و میر بالایی در پی دارد. در عوض در جوجه های با سن بالاتر (بیش از 2 تا 3 هفته) آلودگی با این باکتری ها تنها موجب یک تهاجم خفیف به ارگان های سیستمیک و حضور سالمونلا در لوله گوارشی می گردد که با علایم کلینیکی همراه نیست. ارگانیسم های سالمونلایی می توانند در روده مرغ های آلوده کلونیزه شده و از طریق مدفوع دفع شوند، همچنین بر روی سطح پوسته تخم مرغ و اویداکت آلوده ظاهر می شوند و از این طریق موجب آلودگی محتویات درون تخم مرغ می شوند (Freitas et al. 2010.). جستجو در سایت :   

از بیش از یک قرن پیش تا کنون کوشش های زیادی  به مقصود کنترل عفونت های سالمونلایی انجام شده و اطلاعات زیادی در باره آن بدست آمده اما با این تفاصیل هنوز بشر موفق به غلبه بر این بیماری در بشر و حیوانات خانگی نشده می باشد. داشتن اطلاعات بیشتر در باره طریقه  بیماریزایی و چگونگی تقابل عامل بیماری زا و میزبان می تواند در فرایند کنترل بیماری کمک کننده باشد. بیشتر تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده مربوط به تأثیر ایمنی اختصاصی (سلولی و همورال) در برابر عفونت های سالمونلایی بوده می باشد و  تأثیر بعضی عوامل موثر در  ایمنی غیر اختصاصی همچون پروتئین های فاز حادکمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی شگ ماهی خزری-Alosa braschnikowi broodine,1904- در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره

پاسخ فاز حاد به عنوان بخشی از مکانیسم دفاع غیرا اختصاصی در تقابل با عوامل بیماری زا در حیوانات و بشر تأثیر مهمی دارد، اما تغییرات پروتئین های فاز حاد در بیماری های عفونی طیور بخصوص عفونت های سالمونلایی و تأثیر آنها در تحریک سلول های فاگوسیت کننده و ترشح سیتوکین های التهابی، چندان مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. پروتئین های فاز حاد (APPs)، پروتئین های خونی هستند که به عنوان بخشی از پاسخ فاز حاد، به گونه اولیه در هپاتوسیت های کبدی تولید می شوند (Cray et al., 2009). پاسخ فاز حاد بخشی از مکانسیم دفاعی اولیه یا ایمنی ذاتی می باشد، که این پاسخ به­دنبال تحریک های مختلف و پس از تحریک شدن سیتوکین ها اتفاق می افتد. پاسخ فاز حاد با تغییر در ترکیب پلاسمای خون، موجب ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها و کمک به حفظ هموستاز می گردد (Gruys et al. 2005).

هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئیدA ، اسید سیالیک، فیبرینوژن و آلبومین، پروتئین های فاز حادی هستند که در این مطالعه مورد مطالعه قرار گرفتند.

سنجش پروتئین های فاز حاد می تواند برای نظارت بر عوامل استرس زای محیطی و مدیریتی و کنترل بهتر سطح رفاه پرنده، کمک کننده باشد. در پرندگان نیز همچون پستانداران پروتئین های فاز حاد در کبد ساخته شده، در خون ترشح می شوند و تولیدشان در مراحل حاد عفونت افزایش می یابد. تعیین غلظت پروتئین های فاز حاد می تواند در نظارت بر سلامت پرندگان، کمک کننده باشد. در دام های بزرگ پروتئین های فاز حاد به عنوان نشانگر سلامت گله، مطرح هستند و در حیوانات خانگی در پیش آگهی بیماری کاربرد دارند. بعضی تحقیقات نشان داده شده اند که در تعدادی از بیماری های معمول طیور اندازه پروتئین های فاز حاد تغییر می کنند، اما با این حال تغییرات این ها در بیماری های عفونی پرندگان به گونه کامل شناخته نشده و مطالعات کمی بر روی آنها صورت گرفته می باشد. پروتئین های فاز حاد و تغییرات آنها در شرایط مختلف التهابی و غیر التهابی، به گونه گسترده ای در بسیاری از گونه های حیوانی مطالعه شده می باشد اما در طیور و ماکیان مطالعات چندانی برروی پروتئین های فاز حاد و اسید سیالیک و تغییرات آنها در شرایط مختلف عفونت و بیماری، صورت نگرفته می باشد (Rath et al. 2003, 2007; Rath 2005).

به دنبال عفونت های باکتریایی مقدار زیادی از پپتیدو گلایکن ها (PG) یا لیپو پلی ساکارید ها(LPS)  ، که مهمترین مولفه های دیواره سلولی باکتری ها هستند، ممکن می باشد در جریان خون رها شوند. سیستم ایمنی میزبان به گونه غیر مستقیم توسط PG ها و LPS ها فعال می­گردد. این مولفه­ها می­توانند سلول­های فاگوسیت تک هسته ای و سلول های اندوتلیال را تحریک کرده و موجب رها سازی واسطه های ایمنی مانند TNF-α، اینترلوکین ها و اینترفرون گاما، شوند. از سوی دیگر به دنبال عفونت های باکتریایی رها سازی مقدار زیادی از PG ها وLPS ها در جریان خون به دلیل تحریک بیش از حد سیستم ایمنی، منجر به واکنش های پاتوفیزیولوژیکی می گردد (Hamann et al., 1998). مطالعات نشان داده می باشد که اندازه ترشح اینترفرون گاما در حوالی روزهای 14 تا 28 پس از عفونت با سالمونلا تیفی موریوم در ماکیان به گونه معنی داری افزایش می یابد و احتمالا تأثیر مهمی را در پاکسازی باکتری دارد (Chappel et al. 2009).

بر هم خوردن تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها به نفع اکسیدان ها منجر به آسیب به بافت های بدن شده که به این حالت استرس اکسیداتیو گفته می گردد. استرس اکسیداتیو توسط گونه های فعال اکسیژن[3](ROS) ایجاد می گردد و موجب آسیب های بافتی در بیماری های مختلفی می گردد. گزارش شده که افزایش اندازه آنزیم مالون دِ آلدهید[4] (MDA) در موش های آبستن آلوده به سالمونلا مسئول ایجاد آسیب به کبد، طحال و جفت جنین، بوده می باشد. ( 2012 .Shukla et al).

 

1-2-       اهداف و فرضیات

 

هدف از این مطالعه، مطالعه و مقایسه غلظت پروتئین های فاز حاد مانند هاپتوگلوبین، اسید سیالیک و سرم آمیلوئیدA ، فیبرینوژن، آلبومین، بعضی واسطه های التهابی همچون، اینترفرون گاما[5]، عامل نکروز دهنده آلفا[6] (TNF-α) و همچنین بعضی آنتی اکسیدان های آنزیمی مرتبط با استرس اکسیداتیو و مالون دِآلدهید، در جوجه های ماکیان سالم و آلوده شده با سالمونلا تیفی موریوم، می باشد که توسط فرضیات زیر دنبال می گردد.

  • آیا اندازه پروتئین های فاز حاد به دنبال آلودگی تجربی با سالمونلا تیفی موریوم، در گروه آلوده با گروه کنترل تفاوتی دارد؟
  • آیا اندازه اینترفرون گاما و TNF-α ، به دنبال آلودگی تجربی با سالمونلا تیفی موریوم، در گروه آلوده با گروه کنترل تفاوتی دارد؟
  • آیا اندازه آنزیم های آنتی اکسیدانی و مالون دِآلدهید، به دنبال آلودگی تجربی با سالمونلا تیفی موریوم، در گروه آلوده با گروه کنترل تفاوتی دارد؟

[1]Salmonella entrica

[2] Salmonella bongori

[3] Reactive oxygen species

[4] Malondialdehyde

[5]  Gamma interferon

[6] Tumor necrosis factor alpha

تعداد صفحه :87

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***