:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : فیزیولوژی جانوری

عنوان : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ­ی زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری)

اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی

استاد راهنما:

دکتر جعفر وطن پرست

 

 

آذر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده جستجو در سایت :   

قرار گرفتن مزمن در معرض ترکیبات ارگانوفسفره در طی تکامل مغز، می­تواند منجر به تغییرات عصبی و رفتاری پایدار گردد. این اثرات اکثرا به تغییرات پایدار در سیستم­های نوروترنسمیتری مختلف نسبت داده می­شوند که همچنین ممکن می باشد تعادل بین تحریک و مهار را در مغز تغییر دهد. در این مطالعه ما اثرات قرار گرفتن در معرض غلظتهای پایین کورپیریفاس در دوره نوزادی بر آستانه تشنج حاد ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای بالغ و نابالغ را مورد مطالعه قرار دادیم. ما همچنین اثرات این تیمار را بر روی رفتارهای مرتبط با افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش بالغ مطالعه کردیم. موشهای نوزاد به صورت زیر جلدی کورپیریفاس (mg/kg 1) یا حجم معادلی از دی متیل سولفوکسید (گروه شاهد) را در روزهای 4-1 پس از تولد دریافت کردند. در روزهای 30 و 60 پس از تولد بعضی از موشها از هر گروه برای تعیین زمان شروع اولین علائم تشنج بعد از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول ( mg/kg40) و غلظت پنتیلن تترازول مورد نیاز برای القاء تشنج کلونیک مورد بهره گیری قرار گرفتند. در شروع روز 60 پس از تولد موشهای دیگر با تزریق مکرر پنتیلن تترازول ( mg/kg38) به صورت روز در میان تا 4 هفته به طریق شیمیایی کیندل شدند. یک هفته پس ار اتمام دوره کیندلینگ، رفتارهای شبه افسردگی با آزمون ترجیح مزه شیرین محلول ساخارین و آزمون شنای اجباری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج ما نشان داد مجاورت با کورپیریفاس در دوره نوزادی زمان شروع اولین علائم تشنج و آستانه برای تشنج کلونیک را در موشها در دوره نوجوانی و بلوغ تغییر می­دهد. در بعضی از نمونه­ها این اثرات تنها زمانی نظاره گردید که داروهای ضد تشنج مختلف شامل اسکاپولامین، فنوباریبتال و اتوسوکسیماید به عنوان پیش تیمار قبل از تزریق پنتیلن تترازول مورد بهره گیری قرار گرفتند. در طی دوره کیندلینگ موشهای ماده از گروه کورپیریفاس درجه تشنج کمتری در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند. هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه در تست ترجیح مزه نظاره نشد. موشهای ماده­ایی که در دوران نوزادی در معرض کورپیریفاس قرار گرفته بودند زمان بیشتری از عدم تحرک را در آزمون شنای اجباری در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند. این یافته­ها پیشنهاد می­کند که قرارگرفتن نوزادان در معرض کورپیریفاس، حساسیت آنها را به تشنج­های صرعی و رفتارهای شاخص افسردگی مرتبط با کیندلینگ تغییر می­دهد. اثر اخیر ممکن می باشد با اختلال در مدارهای سروتونرژیک در موشهای تیمار شده با کورپیریفاس مرتبط باشد.

کلمات کلیدی: کورپیریفاس، تکوین، موش، آستانه تشنج، افسردگی، پنتیلن تترازول

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1) اظهار مساله …………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2) ترکیبات ارگانوفسفره ………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3) افسردگی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم: مروری بر اطلاعات موجود

2-1) ترکیبات ارگانوفسفره ………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2) سیستم سروتونرژیک ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) تشنج­های صرعی ………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4) طبقه بندی تشنج­های صرعی ………………………………………………………………………………………. 13

2-5) مکانیسم تشنج­های صرعی …………………………………………………………………………………………… 14

2-6) کیندلینگ ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-7) داروهای ضد تشنجی ……………………………………………………………………………………………………. 18

2-7-1) فنوباربیتال ………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-7-2) اتوسوکسیماید ………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-7-3) اسکاپولامین ……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-8) افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9) علل بروز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط چند شکلی های ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد

2-10) افسردگی و صرع ………………………………………………………………………………………………………… 24

2-11) ساختارهای مغزی مشترک در افسردگی و صرع ………………………………………………………. 25

2-12) کیندلینگ در مطالعه ارتباط صرع و افسردگی …………………………………………………………. 27

2-13) نقص انتقال سروتونرژیک و افسردگی ……………………………………………………………………….. 31

2-14) نقص انتقال سروتونرژیک و صرع ……………………………………………………………………………….. 32

2-15) فلوکسیتین …………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-16) تنظیم انتقال سروتونرژیک توسط فلوکسیتین ………………………………………………………….. 34

2-17) هدف ………………………………………………………………………………………………………………………….  35

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1) مواد مورد بهره گیری …………………………………………………………………………………………………………. 38

3-2) وسایل و دستگاه­ها…………………………………………………………………………………………………………. 39

3-3) روش انجام کار ……………………………………………………………………………………………………………… 39

3-4) آزمون شنای اجباری …………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5) تست ترجیح مزه …………………………………………………………………………………………………………… 42

3-6) آزمون آماری …………………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل چهارم: نتایج

4-1) تأثیر مجاورت با کورپیریفاس در دوره نوزادی بر تشنچ حاد در ابتدای دوره نوجوانی و بلوغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-2) تأثیر دریافت کورپیریفاس در ابتدای دوره پس از تولد بر فرایند کیندلینگ در دوره بلوغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

4-3) تأثیر دریافت کورپیریفاس بر آزمون شنای اجباری بعد از کیندلینگ ………………………… 53

4-4) تأثیر دریافت کورپیریفاس بر آزمون ترجیح مزه بعد از کیندلینگ ……………………………… 54

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1) بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

5-1-1) تأثیر کورپیریفاس بر تشنج حاد ………………………………………………………………………………. 56

5-1-2) تأثیر کورپیریفاس بر کیندلینگ ………………………………………………………………………………. 58

5-1-3) تأثیر کورپیریفاس بر افسردگی ………………………………………………………………………………… 59

5-2) نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………… 62

5-3) پیشنهادات برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………………… 63

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 64

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

نمودار4-1) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای نر 30 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …………………………..46

نمودار4-2) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای ماده 30 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …………………………..46

نمودار4-3) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای نر 60 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …………………………..47

نمودار4-4) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای ماده 60 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …………………………. 48

نمودار 4-5) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای نر 30 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف ….. 49

نمودار4-6) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای ماده 30 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …… 49

نمودار 4-7) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای نر 60 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …… 50

نمودار4-8) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای ماده 60 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …… 51

نمودار 4-9) مقایسه میانگین شدت فعالیت صرعی در طی دوره کیندلینگ با پنتیلن­تترازول بین موشهای نر از گروه دریافت کننده کورپیریفاس و گروه شاهد …………………………………………52

نمودار 4-10) مقایسه میانگین شدت فعالیت صرعی در طی دوره کیندلینگ با پنتیلن­تترازول بین موشهای ماده از گروه دریافت کننده کورپیریفاس و گروه شاهد ……………………………………..52

نمودار 4-11) مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین گروههای دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد …………………………………………………………………………53

نمودار 4-12) مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم (پس از دریافت فلوکسیتین) بین گروههای دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد ………………….53

نمودار 4-13) مقایسه بین گروههای دریافت کننده کورپیریفاس و گروه شاهد براساس ترجیح محلول ساخارین به آب در آزمون ترجیح مزه …………………………………………………………………………54

تعداد صفحه : 98

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: زیست شناسی