:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارائه مدلی با بهره گیری از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس­گرا

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان/موضوع:ارائه مدلی با بهره گیری از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس­گرا

استاد راهنما:دکتربابک شیرازی

استاد مشاور:دکتر حامد فضل­الله­تبار

فصل 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده

 

رشد روز افزون تغییرات در سازمان ها از یک سو و نیاز شدید به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها از سوی دیگر، ایجاب می کند که تا حد ممکن، اعمال تغییرات در سازمان و تغییر متناسب با آنها در عملکرد و ساختارهای فناوری اطلاعات و زیرساختهای سخت افزاری ، نرم افزاری و اطلاعاتی سازمان، با هم متناسب باشند.یکی از مهمترین رویکردهایی که این هدف را دنبال می­کند، رویکرد معماری سرویس­گرا می باشد.مهمترین دستاورد از ایجاد معماری سرویس گرا، نیاز به افزایش انعطاف­پذیری و سرعت و چابکی فناوری اطلاعات در  قبال نیاز به تغییر در سازمان و به تبع آن تغییر در ساختار ITسازمان می باشد. با در نظر داشتن حوزه وسیع اثر طرحهای معماری سازمانی، شایسته می باشد قبل از اجرائی شدن و انجام هزینه های کلان مربوطه، سازمان از  قابلیت های خود برای پذیرش این رویکرد جدید مطلع گردد. درک صحیح از اندازه آمادگی سازمانی، برای جهت گیری درست کوشش ها و تدوین استراتژی های متناسب بسیار مهم میباشد.

هدف عمده این پژوهش، ارائه مدلی به مقصود معرفی عواملی می باشد که از طریق آن می‌توان اندازه آمادگی یک سازمان را برای پیاده‌سازی معماری سرویس­گرا ارزیابی نمود. برای طراحی این مدل ارزیابی، از منطق فازی ممدانی بهره گیری شده می باشد. پس از مطالعه مبانی نظری مرتبط، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اندازه آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا استخراج و سپس مورد تحلیل قرار گرفته می باشد، در ادامه، مدل پیشنهادی مطرح می گردد و وضعیت آمادگی یک سازمان، مورد مطالعه قرار می گیرد.با بهره گیری از این مدل ارزیابی، سازمانها می توانند به نقاط قوت خود پی برده و همچنین حیطه­های نیازمند بهبود را شناسائی و  با در نظر داشتن راهکار های پیشنهادی ، اندازه آمادگی خود را افزایش دهند .

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- توجیه ضرورت انجام طرح.. 5

1-3- سؤال پژوهش (هدف از اجرا) 5

1-4- مدل پژوهش. 6

1-5-مفروضات.. 7

1-5-کلمات کلیدی فارسی.. 7

1-6-ساختار  پایان‌نامه. 8

فصل دوم ادبیات موضوع. 9

2-1-مقدمه. 10

2-2-اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه حوزه‌های مختلف آمادگی سازمان. 11

2-2-1-مدل حنفی زاده، خدابخشی.. 11

2-2-2-مدل الاوماری 12

2-2-3-مدل CSPP. 12

2-2-4-مدل APEC.. 13

2-2-5-مدل WITSA.. 13

2-2-6-مدل CIDCM.. 14

2-2-7-مدل TOHOSTCA.. 14

2-2-8-مدل OITIM.. 15

2-2-9- مدل ویلد و فرن باخ.. 15

2-2-10- مدل میرزایی و مدنی.. 15

2-2-11-مدل ارزیابی آمادگی ERP. 16

2-2-12-مدل ارزیابی آمادگی CRM.. 16

2-2-13-مدل ارزیابی آمادگی BIS. 17

2-2-14-مدل ارزیابی آمادگی B toB EC.. 18

2-3-طبقه‌بندی مدل‌های اظهار‌شده 18

2-4-معرفی سرویس‌گرایی در سازمان. 19

2-4-1-سازمان و معماری سازمانی.. 19

2-4-2-معماری سرویس‌گرا 20

2-4-3-خواص معماری سرویس‌گرا 22

2-4-4- نکات مهم سرویس‌گرایی.. 24

2-4-5-مزایای معماری سرویس‌گرا 24

2-4-6-لایه‌های معماری سرویس‌گرا 26

2-4-7-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی.. 29

2-4-8-بعضی چالش‌های مطرح در حوزه سرویس‌گرایی.. 31

2-4-9-گام‌های متدولوژی بهبود مداوم برای معماری سرویس‌گرا 32

2-5-آشنایی مقدماتی با مبحث فازی.. 34

2-5-1- مبحث فازی و استدلال تقریبی.. 34

2-5-2-نظریه فازی.. 35

2-5-3-منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری.. 36

2-5-4-روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره 37

2-5-4-1-متد AHP. 37

2-5-4-2-متد ANP 39

2-5-5- مطالعه چند مدل ارزیابی با بهره گیری از تئوری فازی.. 40

2-6-جمع‌بندی.. 44

فصل سوم روش پژوهش. 45

3-1-مقدمه. 46

3-2-آشنایی با عوامل بحرانی معماری سرویس‌گرا 48

3-2-1- مفهوم معماری سرویس‌گرا 48

3-2-2-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی.. 49

3-2-3-چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان. 49

3-2-4-مطالعه مطالعات قبلی انجام‌ شده در تعیین شاخص‌های آمادگی سازمان برای پذیرش رویکرد سرویس‌گرا 52

3-3-طراحی اولیه مدل مفهومی آمادگی سرویس‌گرا 71

3-4-معرفی متدولوژی طراحی.. 79

3-4-1-مفاهیم منطق فازی.. 79

3-4-2- تابع عضویت.. 80

3-4-3-قوانین.. 81

3-4-4-عملگرهای منطق فازی (T-norms). 82

3-4-5-سیستم استنتاج فازی.. 83

3-4-6-انواع سیستم فازی.. 84

3-4-7-مراحل پیاده‌سازی سیستم استنتاج فازی ممدانی.. 85

3-4-7-1-فازی‌سازی.. 85

3-4-7-2-تعریف قواعد فازی.. 87

3-4-7-3-اجتماع خروجی‌های قوانین (ترکیب) 90

3-4-7-4-دی فازی (قطعی ساز) 90

3-5-جمع‌بندی.. 92

فصل چهارم تشریح مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل. 94

4-1-مقدمه. 95

4-2-مدل پیشنهادی فازی.. 95

4-2-1-محاسبه وزن شاخص‌ها به روش فازی.. 96

4-2-2-مرحله اول: فازی‌سازی.. 102

4-2-3-مرحله دوم: پایگاه قواعد فازی.. 104

4-2-4-مرحله سوم: فازی زدائی.. 105

4-2-4-مرحله چهارم: تست مدل. 105

4-3-مطالعهٔ موردی.. 106

4-3-1-معرفی سازمان. 106

4-3-2-مطالعه نتایج به دست آمده از وضعیت آمادگی سازمان. 107

4 -4-تشریح زیرابعاد مدل پیشنهادی به همراه راه‌کارهای پیشنهادی در جهت بهبود زیرشاخص‌های سازمان مورد مطالعه. 109

4-4-1-زیربعد آمادگی فرهنگ سازمانی.. 109

4-4-2- زیربعد آمادگی مدیریت سازمانی.. 111

4-4-3- زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی.. 111

4-4-4- زیربعد آمادگی استراتژی سرویس‌گرایی.. 112

4-4-5- زیربعد آمادگی حاکمیت IT. 113

4-4-6- زیربعد آمادگی حاکمیت سرویس‌گرایی.. 114

4-4-7- زیربعد آمادگی زیرساخت‌های فناوری سرویس‌گرایی.. 115

4-4-8- زیربعد آمادگی تسهیل بهره گیری مجدد سرویس‌ها 116

4-5-اختصار فصل.. 117

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 119

5-1- اختصار پژوهش. 120

5-2-مزایای مدل پیشنهادی.. 121

5-3-اقدامات آتی.. 121

منابع. 122

Abstract 127

 

فهرست جداول

جدول (1)-مقایسه‌ای از مدل‌های مختلف ارزیابی مذکور. 19

جدول (2)-ابعاد و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مطرح در ادبیات موضوع سنجش آمادگی سرویس‌گرایی. 72

جدول(3)-مدل مفهومی اولیه  ارزیابی آمادگی معماری سرویس‌گرایی -ابعاد و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موثر. 77

جدول (4)-جدول تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی.. 96

جدول(5)-مدل مفهومی ارزیابی آمادگی معماری سرویس‌گرایی -ابعاد و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موثر به همراه وزن هر زیرشاخص     97

جدول (6) عدد فازی هر متغیر کلامی ورودی.. 102

جدول (7)- عدد فازی هر متغیر کلامی خروجی.. 103

فهرست تصاویر

 

شکل (1)-ارتباط بین ساختار-بعد و شاخص 11

شکل (2)-لایه‌های مختلف معماری سرویس‌گرا 27

شکل (3)-گام‌های متدولوژی بهبود مداوم برای معماری سرویس‌گرا 33

شکل (4)- چارچوب ANP برای ارزیابی آمادگی ERP. 42

شکل(5)-مراحل انجام پایان نامه. 47

شکل (6)- هرم مؤلفه‌های فنی و رهبری خدمتگزار در سازمان سرویسگرا 54

شکل (7) ارائه خدمات به گروه‌های مختلف ذی‌نفعان در سازمان سرویسگرا 55
جستجو در سایت :   


شکل (8)- لایه‌های بنیادی سازمان سرویسگرا 55

شکل(9)-تابع عضویت.. 80

شکل(10)-ساختار یک FRBS. 82

شکل(11)-شمای کلی از یک سیستم استنتاج فازی.. 84

شکل(12)-نمایش اعداد مثلثی- ضابطه تابع مثلثی.. 86

شکل(13)-نمایش اعداد ذوزنقه‌ای – ضابطه تابع ذوزنقه‌ای.. 86

شکل(14)-نمایش اعداد گوسی- ضابطه تابع گوسی.. 87

شکل (15)-سیستم استدلال فازی ممدانی با سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی.. 88

شکل(16)-نمودار سیستم های استنتاج طراحی شده 90

شکل(17)-  مرکز ثقل 91

شکل(18)- میانگین مراکز. 92

شکل(19)-ماکزیمم عضویت.. 92

شکل (20)-توابع عضویت متناظر ورودی‌های سه سطح.. 102

شکل (21)-توابع عضویت متناظر خروجی‌های سه سطح.. 103

شکل (22) سیستم استنتاجی زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی.. 103

شکل (23)-خروجی حاصل از قوانین زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی.. 109

شکل (24)-سطح خروجی زیربعد آمادگی مدیریت سازمانی.. 109

مقدمه

هر مجموعه، سازمان و ارگان برای حفظ موجودیت و پیشبرد اهداف خود در فضای رقابتی امروز، نیازمند انطباق با شرایط موجود و پس ناگزیر از ایجاد تغییرات مداوم در خود می باشد. این تغییرات باعث می گردد تا سازمان یا مجموعه به گونه مداوم پیچیده‌تر گردد. در این جا می باشد که تأثیر فن آوری اطلاعات پررنگ‌تر می گردد زیرا بدون بهره گیری از آن هزینه و زمان بسیار زیادی مورد نیاز خواهد بود که صرف آن غیرممکن می‌نماید و در صورت ممکن بودن نیز، معضلات بسیاری در راستای انجام کارها و دستیابی به اهداف سازمان ایجاد می کند. رشد روزافزون تغییرات در سازمان‌ها از یک سو و نیاز شدید به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن‌ها از سوی دیگر، ایجاب می کند که تا حد ممکن این دو (اعمال تغییرات در سازمان و تغییر متناسب با آن‌ها در عملکرد و ساختارهای فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعاتی سازمان) با هم متناسب باشند. این امر به معنای آن می باشد که بتوانیم در انتقال تغییرات از فرایندها، داده‌ها و سایر موردها سازمان به برنامه‌ها و سایر مقولات مربوط به IT انعطاف ایجاد کنیم. یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که این هدف را دنبال می کند، رویکرد معماری سرویس‌گرا [1]می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

برای معماری سرویس‌گرا تعاریف مختلفی اظهار‌شده می باشد مانند:

  • چارچوبی برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای حرفه و پشتیبانی آن‌ها توسط فناوری اطلاعات با کمک مؤلفه‌های استاندارد و امن تحت عنوان سرویس که قابلیت بهره گیری مجدد و اتصال به یکدیگر جهت پوشش تغییرات حرفه را دارا می‌باشند.
  • معماری سرویس‌گرا شامل سیاست‌ها، تجارب و چارچوب‌هایی می باشد که کارکردهای سیستمی را قادر می‌سازد به صورت مجموعه‌ای از سرویس‌های توزیع‌شده در اندازه‌های مورد نظر سازمان تعریف شوند.
  • چارچوبی وسیع و استاندارد که سرویس‌ها در آن ساخته، مستقر و مدیریت می شوند و هدفش افزایش چابکی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جهت واکنش سریع به تغییرات در نیازهای کسب و کار می‌باشد.
  • روشی برای طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای گسترده سازمانی به وسیله ارتباط بین سرویس‌هایی که دارای خواص اتصال سست و قابل بهره گیری مجدد هستند.
  • سبکی از معماری می باشد که از اتصال سست سرویس‌ها جهت انعطاف‌پذیری و تعامل پذیری حرفه و به صورت مستقل از فناوری پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه سرویس‌های مبتنی بر حرفه تشکیل شده که این سرویس‌ها انعطاف‌پذیری و پیکربندی پویا را برای فرآیندها محقق می‌کنند.

انگیزه اصلی و مهم‌ترین دستاورد از ایجاد معماری سرویس گرا، نیاز به افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت و چابکی فناوری اطلاعات در قبال نیاز به تغییر در سازمان و به تبع آن تغییر در ساختار IT سازمان می باشد. در سازمانی که بتواند به اهداف فوق برسد، فرایندها و سرویس‌ها کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و می‌توانند بر اساس نیاز متخصصان کسب و کار و بدون نیاز به پرسنل فنی به سرعت ایجاد و پیکربندی شوند. این تصویر از سازمان چابک با نیازهای رو به رشد محیط‌های متغیر کاری و با در نظر داشتن محدودیت‌های زیرساخت‌های فنی و سازمانی وفق دارد.

با وجود آن که نیاز به تغییرات سریع و مداوم بسیار زیاد می باشد، اما ممکن می باشد برای این تغییرات موانع فنی و سازمانی ایجاد گردد زیرا ممکن می باشد ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بسیار زمان‌گیرتر از آن باشد که نیاز فعلی را برآورده کند و یا به منابع بیشتری نیاز داشته و هزینه‌های سنگینی را بر سازمان تحمیل کند و پس برای رسیدن به هدف انعطاف و سرعت، لازم می باشد زیرساخت‌های فنی و کاری را طوری با بهره‌گیری از یک معماری مناسب مثل معماری سرویس­گرا بسازیم که حداکثر انعطاف ممکن را تضمین کند و رسیدن به هدف را ممکن سازد. از مزایای بهره‌گیری از سرویس‌گرایی در سطح سازمان به گونه کلی می‌توان به موردها زیر تصریح نمود 1- چابکی-2 صرفه‌جویی در هزینه‌ها 3-قابلیت بهره گیری مجدد-4 استقلال از تکنولوژی-5 زیرساخت‌های کاری مؤثر-6 فرایند مؤثرتر توسعه نرم‌افزار-7 احتمال موفقیت بیشتر در ایجاد تغییرات-8 امکان گرفتن بازخوردهای مناسب و اطلاعات مورد نیاز در سطوح مختلف از ذی‌نفعان 9- کاهش قابل توجه ریسک 10- یکپارچگی آسان با شرکاء داخلی و خارجی 11- اتصال بین کسب و کار و فناوری اطلاعات.

شاید بتوان گفت که بیشتر مورد هایی که در بالا به آن‌ها تصریح گردید ناشی از تجزیه صحیح و مناسب مسائل مهم و مورد توجه در سازمان می باشد زیرا این امر موجب می گردد پروژه‌های IT کوچک‌تری تعریف شوند و پس ریسک آن‌ها کم شده و احتمال موفقیت آن‌ها بسیار بالاتر می‌رود. از سوی دیگر استقلال این بخش‌های کوچک‌تر از یکدیگر از ویژگی‌های مهم تعریف سرویس‌ها می باشد که در صورت تشخیص صحیح، موجب افزایش انعطاف و سرعت در تغییرات در سازمان و ایجاد قابلیت بهره گیری مجدد بالا و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها از طریق بهره گیری از منابع موجود و قابل بهره گیری می‌باشد. از طرفی هدف معماری سازمانی شناخت جنبه‌های مختلف سازمان در سطوح مختلف مانند سطح حرفه، سطح طراحی مفهومی، سطح طراحی منطقی و فیزیکی و … می باشد؛ پس با تدوین معماری سازمانی می‌توان سازمان را در وجوه مختلف اهمیت آن مورد بازشناسی قرار داد. اگر بتوان معماری سازمانی را به گونه سرویس‌گرا تعیین و تدوین نمود، می‌توان با بهره‌گیری از مزایای سرویس‌گرایی به اهداف معماری سازمانی رسید.

از آن جا که هر گونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در جهت رشد و توسعه سازمان در بهره گیری از معماری‌های گوناگون مانند معماری سرویس‌گرا، مستلزم آگاهی از سطح آمادگی فعلی سازمان‌ها می‌باشد، اینجاست که فعالیت‌های ارزیابی نقشی مهم برای تصمیم‌گیرندگان اعمال می‌کنند، در نتیجه نیازمند یک مدل ارزیابی برای آگاهی از اندازه آمادگی در سازمان‌ها در حرکت به سمت پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا می‌باشیم؛ از طرفی معمولاً تصمیمات سازمانی در محیطی غیرقطعی، مبهم و فازی، با معیارهایی ناواضح و مبهم، اطلاعات ناکافی و …اتخاذ می گردد، اگر عدم اطمینان (فازی بودن) در تصمیم‌گیری‌های بشر در نظر گرفته نشود، نتایج می‌تواند گمراه کننده باشد. بر خلاف روش‌های پارامتری مرسوم، منطق فازی از نیاز به مدل‌سازی ریاضی محض و فروض توزیعی مربوطه اجتناب می کند در نتیجه در بسیاری از تحلیل‌های تجربی در زمینه‌های سازمانی از نظریه مجموعه‌های فازی و مدل‌های منطق فازی در راستای ارتقا، بهبود نتایج، دقت ارزیابی و کارائی فرایندهای ارزیابی بهره گیری می گردد. منطق فازی توصیفات زبان طبیعی سیاست‌های تصمیم‌گیری را به الگوریتمی که از یک مدل ریاضی بهره گیری می کند، ترجمه می‌نماید. این‌چنین مدلی شامل فازی‌سازی، استدلال و فازی‌زدایی می باشد.

در این پژوهش برای هر یک از حوزه‌های ارزیابی آمادگی سازمان، ارزیابی کمی و کیفی مورد نیاز در پذیرش معماری سرویس‌گرا اظهار می گردد. شاخص‌ها به شکلی تعریف می شوند که کل سازمان مورد مطالعه را تحت پوشش قرار داده و وضعیتی شفاف و روشن از معماری سرویس‌گرا و زیرحوزه‌های آن را مشخص می‌نماید و با تکیه بر عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا و بهره گیری از اصول و راه‌کارهای منطق فازی، مدلی به مقصود ارزیابی آمادگی سازمان در پذیرش معماری سرویس گرا ارائه گردد.

[1] – Service Oriented  Architecture )SOA(

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***