:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش :برنامه ریزی

عنوان : ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

                                

استاد راهنما

دکتر حمید ضرغام بروجنی

استاد مشاور

دکتر اکبر پور فرج

زمستان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

صفحه                                                                                                                            فهرست مطالب جستجو در سایت :   

 

1- کلیات پژوهش.. 1

مقدمه. 1

1-1 – اظهار مسئله. 1

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

3-1- اهداف و سوالات پژوهش.. 4

1-3-1- هدف اصلی پژوهش.. 4

2-3-1- پرسش های اصلی.. 4

3-3-1 -پرسش های فرعی.. 5

4-1- چارچوب کلان نظری پژوهش.. 5

1-4-1- پیشینه پژوهش.. 8

5-1- تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 11

6-1- روش شناسی پژوهش.. 11

1-6-1- روش کلی پژوهش.. 11

2-6-1- روش گردآوری اطلاعات… 11

7-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 12

1-7-1- جامعه آماری.. 12

2-7-1- نمونه آماری.. 12

3-7-1- روش نمونه گیری.. 12

4-7-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

8-1- قلمرو پژوهش.. 12

9-1- موانع ومحدودیتهای پژوهش.. 13

2- ادبیات و پیشینه پژوهش.. 16

مقدمه.. 16

1-2- تعاریف جهانی صنایع دستی.. 18

1-1-2- تعاریف هنرهای سنتی و صنایع دستی در ایران.. 19

2-1-2- مشخصات کلی صنایع دستی.. 20

3-1-2- ویژگی های صنایع دستی ایران.. 21

4-1-2- دسته بندی رشته های صنایع دستی ایران.. 21

5-1-2- تأثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه.. 24

6-1-2- اثرات  تولید صنایع دستی بر اقتصاد ملی.. 25

7-1-2- موقعیت جهانی صنایع دستی.. 30

8-1-2- موقعیت اقتصادی صنایع دستی در ایران.. 31

9-1-2- طبقه بندی صنایع دستی.. 34

10-1-2- مصرف کنندگان صنایع دستی.. 37

11-1-2-  رفتار خرید صنایع دستی گردشگران.. 38

1-11-1-2- گونه شناسی خریداران.. 40

2-11-1-2- معیارهای انتخاب صنایع دستی توسط گردشگران.. 41

2-2- چارچوب کلان نظری.. 45

1-2-2- توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی.. 45

1-1-2-2- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر صنایع دستی.. 47

1-1-1-2-2- گردشگری و کارآفرینی.. 50

1-1-1-1-2-2- انواع کارآفرینی ها در گردشگری.. 51

2-1-1-1-2-2- تعریف SMEs. 53

3-1-1-1-2-2- گردشگری و کارآفرینی در صنایع دستی:.. 55

2-1-1-2-2- گردشگری و افزایش اشتغال.. 56

3-1-1-2-2- گردشگری و افزایش درآمد صنعتگران.. 58

3-2- مدل مفهومی پژوهش.. 60

4-2- پیشینه پژوهش.. 61

3- روش پژوهش.. 66

1-3- روش پژوهش.. 66

2-3- جامعه آماری.. 67

3-3- روش و تعداد نمونه. 67

4-3- روش نمونهگیری.. 67

5-3- روش گردآوری اطلاعات… 68

1-5-3- پرسشنامه پژوهش…. 68

6-3- روایی ابزار سنجش…. 70

7-3- پایایی ابزار سنجش…. 70

1-7-3- ضریب آلفای کرونباخ.. 71

8-3- مدل تحلیلی پژوهش.. 72

9-3 – سوالات پژوهش.. 73

10-3-  روش تجزیه و تحلیل دادهها 73

4- تجزیه و تحلیل داده ها.. 76

مقدمه.. 76

1-4- تحلیل جمعیت شناختی و وضعیت شغلی پاسخ دهندگان.. 76

1-1-4- وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 76

1-1-1-4- جنس.. 76

2-1-1-4- تحصیلات.. 77

3-1-1-4- سن.. 78

4-1-1-4- وضعیت کارت صنعتگری.. 79

5-1-1-4- نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان.. 80

6-1-1-4- اندازه درآمد.. 81

7-1-1-4- رشته صنایع دستی.. 82

8-1-1-4- رشته صنایع دستی (بر اساس طبقه بندی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری).. 85

9-1-1-4- مشتریان صنایع دستی.. 87

10-1-1-4- میانگین نظرات به تفکیک گروه رشته های مختلف صنایع دستی   88

2-4- تحلیل داده ها.. 92

1-2-4- مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 92

2-2-4- تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش.. 93

1-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال اول.. 93

2-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال دوم.. 93

3-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال سوم.. 94

4-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال چهارم.. 95

3-2-4- تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی بر دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص تاثیر توسعه گردشگری بر اثرات اقتصادی.. 95

4-2-3-1- تجزیه و تحلیل تاثیر جنسیت پاسخ دهندگان بر دیدگاه آنان.. 95

5- نتیجه گیری و پیشنهادات… 100

مقدمه. 100

1-5- مطالعه یافته های جمعیت شناختی و شغلی پاسخ دهندگان.. 100

2-5- جمع بندی یافته های پژوهش.. 104

3-5- نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات… 107

4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 111

 

منابع و ماخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I_VI

پیوست ها

پیوست 1(پرسشنامه پژوهش) . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   .I_III

پیوست 2 (SPSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I_XII

فهرست جداول

جدول 1-2: آمار کل مجوزهای صادره طی سالهای 1386-1392 به تفکیک نوع مجوز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

جدول 2-2: انواع مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس طبقه بندی صنایع دستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

جدول 1-3:  ترتیب سوالات پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .69

جدول 2-3: مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

جدول 3-3: مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

جدول 4-3: مدل تحلیلی پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

جدول 5-3: آزمون های مورد بهره گیری در پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

جدول 1-4: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

جدول 2-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

جدول 3-4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 78

جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .    79

جدول 5-4: توزیع فراوانی مربوط به نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 80

جدول 6-4: توزیع فراوانی مربوط به اندازه درآمد صنعتگران.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . .     81

جدول 7-4: توزیع فراوانی مربوط به نوع رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

جدول8-4: توزیع فراوانی مربوط به نوع رشته صنایع دستی بر اساس طبقه بندی میراث فرهنگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

جدول 9-4: تعداد کارت های صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی به تفکیک گروه رشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

جدول 10-4: توزیع فراوانی مربوط به مشتریان صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

جدول 11-4: میانگین امتیازات پاسخ دهندگان به تفکیک گروه رشته های مختلف صنایع دستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

جدول 12-4: متوسط امتیازات پاسخ دهندگان بر حسب گروه رشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  91

جدول13-4: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .   92

جدول 14-4: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال اول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

جدول 15-4: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال دوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

جدول 16-4:   نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  .94

جدول 17-4:   نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

جدول 18-4: نتایج آزمون تی دو نمونه ای مستقل جهت مطالعه تاثیر جنسیت بر دیدگاه پاسخ دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . .   96

جدول 19-4: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مطالعه تاثیر تحصیلات بر دیدگاه پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . 96

جدول 20-4: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مطالعه تاثیر سن بر دیدگاه پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . .  97

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  77

نمودار 2-4: توزیع درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 78

نمودار 3-4: توزیع درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . 79

نمودار 4-4: توزیع درصد فراوانی کارت صنعتگری پاسخ هندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 80

نمودار 5-4: توزیع درصد فراوانی نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

نمودار 6-4: توزیع درصد فراوانی اندازه درآمد پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 82

نمودار 7-4: توزیع درصد فراوانی رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

نمودار 8-4: توزیع درصد فراوانی گروه رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان بر اساس طبقه بندی میراث فرهنگی. . . . . . . . . . . . . . . .87

نمودار 9-4: توزیع درصد فراوانی مشتریان صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

 

فهرست اشکال

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

شکل 2-1: مراحل انجام پژوهش به تفضیل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

شکل 1-2: مدل مفهومی پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .61

شکل 2-3: اختصار مراحل پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
فصل اول :

 طرح و کلیات پژوهش

 

1- کلیات پژوهش

مقدمه

بنابر اعلام “سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل” (UNWTO)، به رغم بی ثباتیهای اقتصادی، آمار گردشگران بین المللی برای نخستین بار در سال 2012 از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده می باشد.  با در نظر داشتن این رشد چشمگیر و اهمیت اقتصادی ، گردشگری ابزاری کارآمد برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مناطق مقصد به شمار می رود. یکی از صنایعی که گردشگری می تواند بر آن اثرگذار باشد بخش صنایع دستی می باشد.تولید این محصولات به مقصود فروش به بازار گردشگران می تواند اثرات اقتصادی گوناگونی در این بخش داشته باشد.

ایران به عنوان کشوری که با متنوع ترین محصولات صنایع دستی سرآمد کشورهای جهان در این زمینه می باشد  از وضعیت مناسبی در این بخش برخوردار نیست .با در نظر داشتن وضعیت نامناسب بخش صنایع دستی ایران و همچنین اثرات اقتصادی که توسعه گردشگری می تواند بر این بخش داشته باشد و ارتباط متقابل صنایع دستی و گردشگری این پژوهش در نظر دارد به مطالعه اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران بپردازد. در این فصل به اظهار کلیات پژوهش پیش رو پرداخته خواهد گردید.

1-1 – اظهار مسئله

صنایع‌دستی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنری و از نوع هنرهای کاربردی و مردمی به حساب می‌آید و از آنجا که هر فراورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محل تولید خود می باشد، می‌تواند عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و همچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی محسوب گردد. اغلب محصولات صنایع‌دستی از فناوری‏های ساده و مواد خام محلی در دسترس بهره گیری می کند. تولید صنایع‌دستی به مقدار کمی سرمایه‌گذاری در مقایسه با محصولات صنعتی نیاز دارد و تولید کننده جدید با موانع ورود کمتری مواجه می باشد. تولید صنایع‌دستی می‌تواند در خانه یا در مراکز منطقه‌ای واقع شده در مناطق روستایی انجام گردد و افراد برای کار کردن نیازی به نقل مکان به مناطق بزرگتر شهری ندارند. برای تولید صنایع‌دستی، بیشتر از منابع داخلی بهره گیری می گردد، که می‌توان نیروی کار، مواد اولیه و ابزارکار را به‌عنوان منابع نام برد که نزدیک به90 درصد این تولید را فراهم می‌کنند (یاوری،1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

تولید این صنایع، اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در اندازه تولید و بهبود کیفیت، تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمد ناخالص ملی می‌گذارد. مواد اولیه‌ای مانند پشم، کرک و دیگر مواد، درصورت تبدیل به صنایع فرش، گلیم، جاجیم، گبه و غیره، ارزش چند برابری پیدا می کند، که این ارزش در صورت صدور نیز چند برابر می گردد. بخش صنایع‌دستی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد ملی از طریق کسب درآمد ارز خارجی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار داشته باشد از این رو اغلب کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته به این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و فرهنگی توجه ویژه ای دارند (اطلس ملی صنایع دستی ایران،1380).

از سویی به دلیل توجه سازمان ملل به مسائلی  نظیر کاهش فقر و نابرابری جنسیتی در جهان و افزایش سهم زنان و توانمندسازی آنها در جامعه (برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد) که از موضوعات برنامه توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد به شمار می رود و همچنین حرکت به سمت توسعه پایدار جوامع و ایجاد عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی (ملکی،1390) در نظر داشتن بخش صنایع دستی و ترویج و توسعه آن به خصوص در کشورهای درحال‏توسعه و کمتر توسعه یافته ضروری به نظر می‏رسد.

صنایع دستی مزیتی ارزشمند و کارآمد در مبارزه با معضلات اجتماعی و دست‏یابی به توسعه اقتصادی می باشد؛ به ویژه در شرایطی که بیش از گذشته بالا بردن سطح اشتغال، ازدیاد درآمد سرانه، ارتقای سطح تولید ملی و توسعه صادرات از نیازهای ملموس کشور می باشد. از این روی هرگونه تمهیدی برای توسعه محصولات صنایع دستی می‏تواند برای کشور  نوید دهنده کاهش مشکل بیکاری، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاد و افزایش درآمد و بهبود وضعیت زندگی مردم می باشد.

اعتقاد بر این می باشد که یکی از راه های مهم رونق صنایع دستی توسعه گردشگری می باشد. گردشگری فرصت‏های زیادی را برای مردم فقیر و کم‏ درآمد به مقصود فروش صنایع دستی محلی و کسب درآمد و ایجاد اشتغال فراهم می آورد زیرا گردشگران پول زیادی را صرف خرید صنایع دستی به عنوان سوغات میکنند. تخمین زده شده می باشد که گردشگران بازدید کننده از کشور اتیوپی  سالانه به اندازه 12.7 میلیون دلار صنایع دستی از این کشور خریداری میکنند.صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین زیربخش های گردشگری به شمار می رود که منجر به ایجاد اشتغال و کسب درآمد به نفع اقشار کم درآمد جامعه می گردد(گزارش مرکز تجارت بین الملل،2010).

از سوی دیگر همچنان که در بیانیه “گسترش گردشگری درجهت رسیدن به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل” اظهار شده (یونیس،2006)،گردشگری برای رسیدن به اهداف هزاره، به خصوص کاهش فقر دارای پتانسیل‏های فراوانی می باشد. سازمان جهانی جهانگردی هفت رویکرد را به مقصود کاهش فقر شناسایی کرده می باشد که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد اشتغال برای مردم فقیر و متوسط ، فروش مستقیم به بازدیدکنندگان توسط اقشار متوسط و پایین جامعه ، راه اندازی واداره فعالیتهای مربوط به گردشگری توسط طبقات متوسط و پایین مانند کسب وکارهای کوچک و متوسط مقیاس تصریح نمود (همان). بر این اساس اعتقاد بر این می باشد که توسعه گردشگری می تواند برای فعالان و صنعتگران صنایع دستی جوامع کمتر توسعه یافته فرصتی را در جهت بهبود وضعیت زندگی وکاهش فقر این جوامع به وجود آورد.

هال معتقد می باشد حضور گردشگران در بعضی مناطق موجب افزایش تولیدات محصولات بومی و صنایع دستی محلی شده می باشد(هال و همکاران، 2001). همچنین توسعه گردشگری کمک شایانی در جهت حفظ هنر وصنایع دستی جامعه میزبان و جلوگیری از میان رفتن صنایع دستی کهن کرده می باشد .(چاک وای،1385) برای تولیدات محلی مانند صنایع دستی جهت ارائه به گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می گردد و علاوه بر آن این مساله در بهبود کیفیت صنایع دستی نیز موثر می با گردید (تولایی ،1386).

صنایع دستی ایران نیز به عنوان یکی از قطب های اصلی صنایع دستی جهان_ به همراه چین وهند _ و همچنین به عنوان کشوری که دارای متنوع ترین محصولات صنایع دستی سنتی با سابقه درخشان و پرپیشینه خود مورد توجه گردشگران قرار گرفته می باشد. در سال2005 وتا ماه مارچ در حدود 1.2 میلیون گردشگر از ایران بازدید کرده اند که 440 میلیارد ریال صنایع دستی را به عنوان سوغات با خود به خانه برده اند.این صنعت(صنایع دستی) پنجمین صنعت سودآور کشور بوده و به صنعت چمدانی معروف می باشد. مقامات رسمی تعداد ایرانیان شاغل در بخش صنایع دستی را 4 میلیون نفر اعلام کرده اند . این صنعت 3 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده می باشد  که طبعا در صورت وجود تقاضا برای صنایع دستی به دلیل کاربر بودن  و  هزینه کم سرمایه گذاری تعداد شاغلین در این بخش رو به فزونی خواهد گذاشت که این مساله خود میتواند دارای اثرات مثبتی در زندگی اقشار طبقات پایین ومتوسط جامعه که در این حوزه فعالیت میکنند وهمچنین کاهش مهاجرت به شهرها داشته باشد.

با وجود اینکه صنایع دستی ایران یکی از قطب های صنایع دستی جهان می باشد اما بر اساس نظرات کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین معاون محترم این سازمان، صنایع دستی در وضعیت بحرانی به سر می برد. 30 تا 40 درصد کارگاه های تولید صنایع دستی در طی سالهای 1390 و 1391 تعطیل شده اند. صنایع‌دستی در دنیا سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد اما صادرات ایران رشد منفی داشته و کاهش ۱۴ درصدی در سال 1392را نسبت به سال قبل از خود را تجربه کرده می باشد( وبسایت رسمی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری).

حال مسئله این می باشد که آیا توسعه گردشگری منجر به شکوفایی و رونق بخش صنایع دستی کشور می‏گردد و       می تواند به بهبود وضعیت بحرانی صنایع دستی بیانجامد و اصولا توسعه گردشگری چه اثرات اقتصادی بر بخش صنایع دستی دارد. با در نظر داشتن اهمیت تاثیرات اقتصادی گردشگری بر بخش صنایع دستی (به عنوان بخش مهمی از فرهنگ مادی ایران) این پژوهش در نظر دارد با مطالعه ادبیات و تجربیات دیگر کشورها و همچنین مطالعه دیدگاه هنرمندان و صنعتگران  به مطالعه جنبه‏های مختلف اثرات اقتصادی توسعه گردشگری  بر بخش صنایع دستی ایران بپردازد.

 

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع

توسعه گردشگری می تواند پیامدهای گوناگونی را در ابعاد اقتصادی در ارتباط با بخش صنایع دستی در پی داشته باشد.اشتغال در تولید صنایع دستی برای اقتصادهای محلی بسیار مهم می باشد.درآمد خانوارهای آسیایی که به تولید صنایع دستی مشغول می باشند بالاتر از خط فقر و میانگین ملی می باشد زیرا که خانوارهای هنرمند از منابع درآمد حاصل از کشاورزی و صنایع دستی به صورت توامان بهره گیری می کنند .

یکی از ضرورت های پرداختن به چنین موضوعی در کشور درحال توسعه ای نظیر ایران از آن جهت ناشی می گردد که بیکاری و مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها از مهمترین معضلات پیش روی مسئولان می باشد . با درنظر گرفتن تاثیرات اقتصادی که توسعه گردشگری میتواند بر بخش صنایع دستی داشته باشد لزوم توجه مسئولین به توسعه گردشگری و صنایع دستی دو چندان می گردد.

همچنان که تصریح گردید صنایع دستی تأثیر با اهمیتی در اقتصاد و فرهنگ ایران دارد . عواملی از قبیل :عرضه محصولات مورد نیاز ، ارضاء تشنگی خلاقیت و زیبایی زندگی، فرصت‌های اشتغال و خود اشتغالی، کمک به صادرات غیر نفتی و کسب درآمد ارزی، این اهمیت را بخوبی توجیه می ‌کند ( ضرغام ، 1385). با در نظر داشتن اهمیت این بخش بایستی توجه مسئولان به راه های گسترش این هنر صنعت ، که مانند آنها توسعه گردشگری می باشد، جلب گردد. توسعه گردشگری با ایجاد تقاضا برای تولیدات صنایع دستی بومی ، میتواند پیامدهای گوناگون مثبتی را به وجود آورد .

اثرات مثبت گوناگونی که گردشگری می تواند بر صنایع دستی و صنعتگران جامعه محلی داشته باشد خود توجیهی در زمینه توسعه گردشگری خواهد بود…..

تعداد صفحه :174

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت