:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : مطالعه پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

 

 

مطالعه پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

 

استاد راهنما :

 دکتر امیر مانیان

 

 

آذر 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در سالهای اخیر بحث های زیادی درمورد دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی مطالعه نمود . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات  نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در بهره گیری از دورکاری هستیم .بر این اساس مطالعه دورکاری با بهره گیری از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این پژوهش میدانی مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی می باشد. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد مطالعه قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این پژوهش را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشکیل می دهد .روش پژوهش این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران می باشد که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با بهره گیری از نرم افزار  spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد که ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش اندازه پذیرش دورکاری دارند.با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری، با بهره گیری از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش نیز تأیید شده می باشد.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری می باشد مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب  ادراک از مفید بودن و ادراک ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی بهره گیری،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در انتها در دسترس بودن فناوری  بیشترین تأثیر را در پذیرش  دورکاری دارند.

واژه های کلیدی : ادراک از مفید بودن ، ادراک ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی بهره گیری ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه. 2

عنوان پژوهش.. 3

طرح مسئله و اظهار موضوع. 3

اهداف پژوهش.. 4

سوالات پژوهش.. 5

فرضیه ها 5

روش پژوهش.. 6

ابزار گردآوری داده ها 6

اعتبار درونی پژوهش…. 6

طراحی طرح پژوهش.. 7

اجرای طرح پژوهش.. 8

انتقال.. 8

محدوده پژوهش.. 8

محدودیت های پژوهش.. 9

محدودیت موضوعی.. 9

محدودیت زمانی.. 9

فصل دوم

مقدمه. 11

مفاهیم.. 11

تعریف دورکاری.. 11

دورکاری پیش روی Telecommuting. 13

حضور از راه دور 14

همکاری از راه دور 14

انواع دورکاری.. 14

مزایای دورکاری.. 17

معضلات پیاده سازی دورکاری.. 20

دورکاری چالش عصر حاضر. 21

مدل های پذیرش فناوری.. 22

مدل رفتار منطقی.. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده 24

مدل پذیرش فناوری.. 24

مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده 26

مدل انگیزشی.. 27

اختصار و نتیجه گیری.. 28

فصل سوم

مقدمه. 30

وضعیت دورکاری.. 30

دورکاری در ایران.. 30

دورکاری در خارج از ایران.. 31

مطالعات پیشین.. 34

تحقیقات داخلی.. 34

تحقیقات خارجی : 36

تاریخچه پذیرش دورکاری.. 57

اختصار و نتیجه گیری : 61

فصل چهارم

مقدمه. 63

روش پژوهش.. 63

متغیرهای پژوهش.. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی) 64

متغیر وابسته نهایی.. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت نظاره. 65

متغیر نظاره گر (عیان) 65

متغیر مکنون یا پنهان. 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش65

تعریف متغیرها 65

تعریف مفهومی.. 66

  1. درک از راحتی بهره گیری 66
  2. درک از مفید بودن. 66
  3. درک از منافع شخصی.. 66
  4. سازگاری.. 66
  5. درک از درستی.. 66
  6. ساختار فرهنگ.. 66
  7. درجه کارایی.. 67
  8. اندازه در دسترس بودن منابع. 67

تعریف عملیاتی متغیر ها 67

جامعه و نمونۀ آماری.. 69

جامعۀ آماری.. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 69

واحد نمونۀ مورد نظاره 69

برآورد حجم نمونه. 69

روشهای گرد آوری داده ها 70

مطالعات کتابخانه ای.. 70

مطالعات میدانی.. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 71

روش توزیع پرسش نامه. 72

روائی و پایائی ابزار. 72

روایی.. 72

اعتبار محتوای پرسشنامه. 72

اعتبار عاملی پرسشنامه. 73

مراحل اجرای تحلیل عاملی.. 73

پایایی پرسشنامه. 74

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 76

مدل معادلات ساختاری.. 76

تعریف مدل معادلات ساختاری.. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 77

اختصار و نتیجه گیری.. 77

فصل پنجم

مقدّمه. 80

آمار توصیفی.. 82

مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت82

مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی.. 83

مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری.. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به مقصود شناخت متغیرهای مکنون.. 84

آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار. 86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار. 90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری.. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…. 95

نیکویی برازش مدل.. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار. 97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار. 100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری.. 101

آمار پارامتریک و  آزمون میانگین یک جامعه به مقصود مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش.. 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه می باشد؟. 104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه می باشد؟. 106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه می باشد؟. 107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه می باشد؟. 108

آزمون فرضیات پژوهش توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم. 110

فصل ششم

مقدمه. 117

‌جمع بندی و ارائه نتایج پژوهش.. 117

وضعیت متغیرها 118

نتایج مربوط به برازش مدل.. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری پژوهش.. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری.. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 125

کتاب شناسی (منابع) 126

 

 

 

 

 

فهرست  شکل ها

شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل پژوهش.. 7

شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو 16

شکل 2-2) مزایای دورکاری چاپ گردیده از سوی CEO.. 20

شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات.. 23

شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA) 24

شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 24

شکل 2-6) مدل پذیرش فناوری اطلاعات.. 25

شکل 2-7) مدل بسط یافته پذیرش فناوری 2. 27

شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله  مطالعه دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 35

شکل 3-2)  مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور 36

شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران. 37

شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله  واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها 40

شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری.. 41

شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن.. 42

شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده  مقاله  محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران. 44

شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران. 45

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک.. 46

شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 49

شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 50

شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران. 52

شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 52

شکل  3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 53

شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا 54

شکل  3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون. 55

شکل  3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در پژوهش.. 56

شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه. 82

شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی.. 83

شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد. 98

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری.. 99

شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد. 100

شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری.. 101

شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد. 102

شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری.. 103

شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار 105

شکل 5-10)  هیستوگرام متغیر هنجار 107

شکل 5-11)  هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری.. 108

شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری.. 109

شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 111

شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 112

شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 113

شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 114

شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری.. 118

 

  جستجو در سایت :   

فهرست  جداول

جدول 2-1) ابعاد دورکاری.. 16

جدول 3-1) مطالعه دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 34

جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران 2009. 37

جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 43

جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 1997. 45

جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 45

جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 49

جدول  3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

جدول  3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 53

جدول  3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 2008. 55

جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درمورد دورکاری.. 57

جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها 67

جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد مطالعه.. 75

جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه. 82

جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه. 83

جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه. 85

جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار 86

جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار 86

جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده 88

جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار 89

جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت  متغیر هنجار 90

جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار 90

جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده 91

جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار 92

جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری.. 92

جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری.. 93

جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده 94

جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری.. 95

جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای  متغییر رفتار 105

جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار 105

جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 107

جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 108

جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای  پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-25 ) مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش بصورت اختصار. 110

جدول 6-1) مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش بصورت اختصار. 118

جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل. 119

جدول 6-3) نتایج مربوط به  اندازه تاثیر مولفه های مرتبه دوم. 120

جدول 6-4) نتایج مربوط به  اندازه تاثیر مولفه های مرتبه اول. 121

 

صفحه نشانه های اختصاری

هرجا- هر وقت Any Time-any Place
حضور از راه دور Telepresence
همکاری از راه دور Telecollaboration
سبک زندگی چند وجهی portfolio lifestyles
تئوری اقدام مستدل TRA: Theory Of Reasonel Action
نظریه رفتاربرنامه ریزی شده TPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذیرش فناوری  TAM :Technology Acceptance Model
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده Model Of Combining Technology Accptance Model and TPB

 

مدل انگیزشی Motivational Model
درک از راحتی بهره گیری Perceived  Ease Of  Use
درک از مفید بودن Perceived Usefulness
درک از منافع شخصی Perceived Personal Benefit
سازگاری Compatibility
درک از درستی Legitimacy
ساختار  فرهنگ Culture structure
درجه کارایی Self Efficacy
اندازه در دسترس بودن منابع Resource Facilitating Condition
تعریف عملیاتی Technology Facilitating Condition
روایی Operational definition
آلفای کرانباخ validity
مدل معادلات ساختاری Cronbach ‘s Alpha
متغیرهای نظاره شده Structural Equation Modeling
متغیرهای مکنون Observed
ساختارهای کوواریانس Latent
  Covariance Structures Analysis

 

 

مقدمه

رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده می باشد. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار می باشد که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها کوشش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری  مطرح گردید. با طرح این موضوع گویا انقلاب دیگری در بهره ور کردن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه می باشد. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده می باشد و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته می باشد. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به گونه متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ پس حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده می باشد. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه می باشد، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در زمانی معین سر کار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه می باشد .دورکاری زمانی شکل گیری می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و کوشش در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای می باشد که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .

سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد .

بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات بایستی به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته گردد و مورد بهره گیری قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به اقدام آمده می باشد و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و بهره گیری از این فناوری های جدید بوده می باشد .

عنوان پژوهش

این پژوهش با عنوان ” مطالعه پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده می باشد .

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***