:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته ­ی زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

جستجو در سایت :   

مطالعه ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه

استاد راهنما

دکتر ایرج سعادت

شهریور1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پیوند کلیه، درمان انتخابی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی یا End Stage Renal Disease (ESRD) می باشد. در بیماران پیوند کلیه “رد حاد پیوند کلیه” جدی­ترین عارضه محسوب می­گردد که در صورت تشخیص سریع، احتمالا برگشت­پذیر خواهد بود. شواهد زیادی هست مبنی بر اینکه آسیب اکسیداتیو به عنوان فاکتور مهم در پیدایش و پیشرفت تعدادی از بیماری­ها مانند سرطان، بیماری­های عصبی، دیابت و بیماری مزمن کلیوی تأثیر دارد. آنزیم­های NQO1 و کاتالاز ( CAT) مانند آنزیم­های آنتی- اکسیدانت هستند، که از سلول­ها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می­کنند. هدف از این مطالعه، مطالعه ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن­های CAT C-262TوNQO1 C609T  با خطر رد حاد پیوند کلیه می­باشد. در این مطالعه مورد-شاهدی 224 فرد سالم به عنوان گروه کنترل و 222 نفر بیماران پیوند کلیه شرکت داشتند. از روش PCR-RFLP جهت تعیین ژنوتیپ چند شکلی­های ژنتیکی بهره گیری کردیم. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده ارتباط معنی­داری بین فراوانی ژنوتیپ­ها و آلل­های ژن NQO1 در دو جمعیت سالم و بیماران پیوندی نظاره نشد درنتیجه می­تواند حاکی از این باشد که فراوانی ژنوتیپی و آللی ژن NQO1 در بروز بیماری­های کلیوی منجر به پیوند کلیه نقشی ندارد. در مورد ژن CAT از مقایسه ژنوتیپ­های ژن کاتالاز در دو جمعیت سالم و بیمار اختلاف معنی­دار فقط در ژنوتیپ CT این ژن نظاره گردید که این عامل می­تواند در آسیب­های کلیوی که سبب نارسایی شدید کلیه و در نهایت منجر به پیوند می­گردد تأثیر داشته باشد. (51/1=OR، 25/2=95%CI، 043/0=P) همچنین مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی این دو ژن بین دو گروه بیماران با رد حاد و فاقد رد حاد پیوند انجام گردید که در ژن CAT هیچ ارتباط معنی­داری نظاره نشد. (05/0<P) و در ژن NQO1 تنها در آلل T این ژن ارتباط در سطح معنی-داری نظاره گردید. به این معنی که آلل T به اندازه 64/1 برابر خطر رد حاد پیوند کلیه را افزایش می­دهد.

(64/1 =OR، 73/2-99/0 = %95 CI، 05/0 =P)

کلید واژه: پیوند کلیه، رد حاد پیوند، CAT, NQO1

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1.1- پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

2.1- رد پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………. 4

3.1- رد حاد پیوند ……………………………………………………………………………………………………………….. 4

4.1- DGF ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

5.1- آنتی بادی های ضد HLA …………………………………………………………………………………………. 6

6.1- آنتی بادی علیه آنتی ژن های گروه خونی ……………………………………………………………….. 7

7.1- افزایش سن اهدا کننده و دریافت کننده پیوند ……………………………………………………….. 7

8.1- اهدا کننده بافت ………………………………………………………………………………………………………….. 8

9.1- استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت­ها …………………………………………………………………….. 8

10.1- کاتالاز ………………………………………………………………………………………………………………………… 9

11.1- NAD(P)H کوئینون اکسیدوردوکتاز1 ………………………………………………………………… 11

12.1- هدف…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

13.1- فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن کاتالاز …………………………………………………………………….. 14

2.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1 ………………………………………………………………….. 16

3.2- مطالعات پیشین انجام شده در خصوص پیوند کلیه ………………………………………………. 18

 

فصل سوم: مواد و روش ها

1.3- نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 20

2.3- وسایل مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………. 21

3.3- محلول­های بهره گیری شده جهت استخراج DNA از نمونه خون کامل ………………….. 21

4.3- محلول­های بهره گیری شده جهت استخراج DNA از نمونه بافی­کت ………………………. 21

5.3- مواد لازم جهت انجام PCR ……………………………………………………………………………………… 22

6.3- مواد لازم جهت انجام الکتروفورز ……………………………………………………………………………… 22

7.3- مواد بهره گیری شده جهت اثر دادن آنزیم محدود­کننده ……………………………………………. 22

8.3- استخراج DNA از خون محیطی …………………………………………………………………………….. 22

9.3- استخراج DNA از بافی­کت با کیت DNP ……………………………………………………………… 23

10.3- PCR ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

11.3- الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………… 27

12.3- رنگ­آمیزی ژل ………………………………………………………………………………………………………… 28

13.3- تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………………… 29

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: نتایج

1.4- مشخصات افراد شرکت کننده در این مطالعه …………………………………………………………. 31

2.4- نتایج حاصل از مطالعه ریسک فاکتور­های دخیل در رد پیوند کلیه

و مشخصات بیماران ……………………………………………………………………………………………………………. 31

3.4- نتایج حاصل از مطالعه چند­شکلی ژن CAT در افراد سالم

و بیماران پیوند کلیه …………………………………………………………………………………………………………….. 33

4.4- نتایج حاصل از مطالعه چند­شکلی ژن NQO1 در افراد سالم

و بیماران پیوند کلیه …………………………………………………………………………………………………………… 34

5.4- مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار ……………………………………. 35

6.4- مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوند

و بیماران فاقد رد حاد پیوند ………………………………………………………………………………………………… 36

7.4- مطالعه ارتباط ژنوتیپ­های ژن CAT و NQO1 با ریسک

فاکتور­های رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………… 38

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث و نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 40

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

 

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………. 46

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 1.3- ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

جدول 2.3- مواد مورد نیاز جهت تهیه مخلوط واکنش PCR ……………………………………………… 24

جدول 3.3- برنامه تنظیم شده برای واکنش PCR جهت تکثیر ژن NQO1 …………………….. 25

جدول 4.3- قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ­های

چند­شکلی ژنتیکی NQO1 ……………………………………………………………………………………………………….. 26

جدول 5.3-  برنامه تنظیم شده برای واکنش PCR جهت تکثیر ژن CAT ……………………….. 26

جدول 6.3-  قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

چندشکلی ژنتیکی CAT …………………………………………………………………………………………………………… 27

جدول 1.4-  مطالعه ریسک فاکتورهای دخیل در رد پیوند کلیه

و مشخصات بیماران …………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول 2.4-  مطالعه ریسک فاکتورهای کمی دخیل در رد پیوند کلیه

و مشخصات بیماران …………………………………………………………………………………………………………………… 33

جدول 3.4- مقایسه ژنوتیپ های ژن CAT در گروه سالم و بیمار پیوند کلیه ……………………. 33

جدول 4.4- مقایسه ژنوتیپ های ژن NQO1 در گروه سالم و بیمار پیوند کلیه ……………….. 34

جدول 5.4- واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژنCAT  در بین گروه سالم

و بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 35

جدول 6.4- واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژنNQO1  در بین گروه سالم

و بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 35

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 7.4- واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن CAT

در بین بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………. 37

جدول 8.4- واکاوی توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن NQO1

در بین بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………… 37

جدول 9.4- اثر ریسک فاکتور منبع بافتی باژنوتیپ های ژنCAT ……………………………………… 38

جدول 10.4- اثر ریسک فاکتور منبع بافتی باژنوتیپ های ژن NQO1 ……………………………… 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل 1.1- ساختار ژن CAT و چند­شکلی ژنتیکی CAT C-262T …………………………………….. 10

شکل 2.1- ساختار ژن NQO1 و چند­شکلی ژنتیکی NQO1 C609T ………………………………. 11

شکل 1.3- نتایج حاصل از PCR-RFLP چند­شکلی ژنتیکی CAT C-262T

قابل نظاره بر روی ژل آگاروز ………………………………………………………………………………………………… 28

شکل 2.3- نتایج حاصل از PCR-RFLP چند­شکلی ژنتیکی NQO1 C609T

قابل نظاره بر روی ژل آگاروز ………………………………………………………………………………………………… 29

مقدمه

 

 

1.1-پیوند کلیه

 

پیوند کلیه به عنوان درمان انتخابی برای بیماران با مرحله نهایی بیماری کلیوی[1] (ESRD) که از عوامل مختلف ناشی می­گردد، تبدیل شده می باشد. ESRD نشانه ای برای پیوند کلیه می باشد که در آن اندازه فیلتراسیون گلومرولی کلیه به کمتر از ml/min 15 می­رسد­. پیامد های پیوند در طول سال­های اخیر به گونه قابل توجهی بهبود یافته می باشد. (Sayegh MH et al, 2004, Keith DS et al,2005)

پیوند کلیه یک بشر به بشر دیگر بنام Renal allograft نامیده می­گردد که دهنده­ی کلیه، بشر زنده (خویشاوند، غیر خویشاوند) یا جسد (عمومأ دچار مرگ مغزی) می­باشد. (Phadke G et al, 2011) تا سال 1389 جمعیت بیماران دچار نارسایی کلیه در ایران 320 هزار نفر بوده می باشد که 49% این بیماران از روش درمانی پیوند کلیه، 48% از روش دیالیز خونی و 3% از روش دیالیز صفاقی بهره گیری می­کردند. (Zwieble William J et al, 2000)

برای پیشگیری و درمان پس زدگی عضو پیوندی از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بهره گیری می­گردد. این داروها انواع متنوعی دارند که هر کدام با مکانیسم جداگانه­ای باعث سرکوب سیستم ایمنی می­شوند و با در نظر داشتن شرایط بیمار معمولا یک ترکیب سه دارویی یا دو دارویی برای بیمار تجویز می­گردد، معمول­ترین داروهایی که بهره گیری می­گردد شامل: ساندیمون، سل سپت، پردنیزولون و اف کا می­باشد. به دلیل بهره گیری از این داروها گیرندگان پیوند کلیه در معرض ابتلا به عفونت و بعضی از بدخیمی­ها می­باشند، علاوه بر موردها ذکر گردیده ممکن می باشد بافت پیوندی دچار پس­زدگی گردد برای پیشگیری از عوارض مطرح شده، قبل از پیوند آزمایشات کامل فیزیکی برای تشخیص و درمان مورد هایی که می­تواند پس از اقدام پیوند باعث بروز مشکلاتی در بیمار گردد، انجام می­گیرد. تعیین نوع بافت، گروه خون و آنتی بادی، برای تعیین هماهنگی بین بافت و سلول­های دهنده و گیرنده ضروری می باشد. گیرنده پیوند در زمان پیوند نباید هیچ گونه عفونتی داشته باشد، زیرا پس از اقدام به دلیل بهره گیری از دارو های سرکوب ایمنی در معرض خطر عفونت قرار دارد. (Cornell et al,2008) علم پیوند کلیه در نیم قرن گذشته به گونه قابل توجهی پیشرفت کرده می باشد که عمدتأ به دلیل درک بهتر سیستم ایمنی بدن در رد پیوند و مدیریت بهتر سرکوب سیستم ایمنی می­باشد.
(Morris PJ, 2004, Sayegh MH et al, 2004)

تهدید ایمنولوژیک پیوند کلیه قبل از پیوند شروع می­گردد و ناشی از اثرات سیستمیک مرگ مغزی دهنده یا ایسکمی- ریپرفیوژن حین اقدام می­باشد. ایسکمی به دنبال ریپرفیوژن اظهار آنتی ژن­های HLA[2] را بالا می­برد و باعث به راه افتادن آبشاری از کموکاین­ها، سیتوکین­های پیش التهابی و مولکول­های چسبنده در پیوند می­گردد. این افزایش آنتی ژن­های HLA، پاسخ ایمنی و نفوذ سلولی پیوند را تشدید می­کند و هر دو این پاسخ­ها خطر رد پیوند را افزایش
می­دهد. (Briscoe DM et al, 1998, Kim IK et al, 2008)

اولین پیوند کلیه در 17 ژوئن سال 1950 در Ruth Tucker، بر روی یک زن 44 ساله مبتلا  به بیماری پلی- کیستیک کلیه انجام گرفت. کلیه اهدا شده 10 ماه بعد از پیوند رد گردید به دلیل اینکه هیچ داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی در آن وقت در دسترس نبود. اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه، در سال 1954 در بوستون و پاریس در بیمارستان بریگهام توسط جوزف موری و همکارانش بر روی دو قلو های همسان (رونالد و ریچارد) انجام گرفت. (Petechuk D, 2006) اولین پیوند کلیه در ایران در سال 1346 شمسی در شیراز انجام گردید.

( Wishart DS, 2008, Ghods AJ, 2002)

[1] End Stage Renal Disease

[2] Human Leukocyte Antigene

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: زیست شناسی