:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه اصفهان

دانشکده زبان های خارجی

گروه زبان شناسی

 

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی

 

 

 

مطالعه سطح اهانت آمیزی واژه های زبان فارسی

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس اسلامی راسخ

 

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد عموزاده

 

 

 

 

تیرماه 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه اهمیت حسن تعبیرات در زبان می پردازد.با تکیه بر آرا و نظریات آلن و بریج در این خصوص، حسن تعبیر را راهکاری کاربرد شناختی در نظر میگیریم که با ملاحظات وجهه و سبک پیوند دارد و هدف از بکارگیری آن پرهیز از توهین به وجهه گوینده و شنونده می باشد و صرفاً یک جایگزین واژگانی قلمداد نمی گردد.در این بین، عامل عمده پدیدآوری حسن تعبیرات یعنی تابوها را مورد مطالعه قرار می دهیم و با متعامل دانستن رفتار و زبان ممنوع،مصادیق تابوها را در زبان فارسی ذکر میکنیم. این پژوهش بطور کلی در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر می باشد:

1- مقاصد ارتباطی حسن تعبیرات در زبان کدامند؟

2- در موقعیت رسمی زنان در مقایسه با مردان، الفاظ صریح(خنثی) را توهین آمیزتر می دانند.

در راستای پاسخگویی به سوال اول پژوهش، انگیزه های خلق حسن تعبیرات را مورد مطالعه قرار دادیم و دریافتیم که این عبارات اکثرا برای پرهیز از تابو، حفظ نزاکت و فریب بکار گرفته می شوند.اما برای پاسخگویی به سوال دوم، از طریق نظرسنجی، تاثیر «جنسیت»و «رسمیت موقعیت» را بر اندازه اهانت آمیزی واژه ها مطالعه نمودیم و اندازه اهانت آمیزی را ملاکی برای تعیین ارزش نزاکتی واژه ها در بافت موقعیتی قرار دادیم.بر این اساس واژه ها را به سه دسته حسن تعبیری،صریح و سوءتعبیری تقسیم نمودیم؛تحلیل داده ها  فرضیه دوم را تایید نمود و مشخص گردید که در موقعیت رسمی،زنان در مقایسه با مردان الفاظ صریح را توهین آمیزتر می دانند.

 

کلید واژه ها: حسن تعبیر، سوءتعبیر، لفظ صریح، دشواژه، تابو، ارزش نزاکتی، اندازه اهانت آمیزی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- طرح موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- فرضیه ها و سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-5- کاربرد نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-6- سازمان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2-2-1- فرهنگ و محرمات …………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2-2-2- منشا منع های رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………. 5

2-2-3- اهداف منع های رفتاری …………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-4- نقض منع های رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-5- نسبی بودن تابوها ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-6- انواع تابوها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-6-1- تابوهای همیشگی ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-6-2- تابوهای موقتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-7- دشواژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-8- دشنام واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-9- دشواژه های بینا زبانی …………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-10- تاثیر الفاظ تابو بر تغییرات معنایی در زبان ……………………………………………………………………………. 19

2-2-11- ارتباط بین دشواژه ها و کلمات محاوره …………………………………………………………………………………… 21

2-3- حسن تعبیرات……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1- حسن تعبیر و وجهه ……………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-2- نزاکت و بی نزاکتی …………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-3- حسن تعبیرات، سوء تعبیرات و عبارات صریح ………………………………………………………………………….. 27

2-3-4- ارزش نزاکتی عبارات و واژه های زبان ………………………………………………………………………………………. 30 جستجو در سایت :   

2-3-5- معیار نزاکت طبقه متوسط ………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-6- سوء تعبیرات حسن تعبیر گونه و حسن تعبیرات سوء تعبیر گونه ………………………………………………. 33

2-3-7- صحت سیاسی- اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-8- ویژگی های حسن تعبیرات ……………………………………………………………………………………………………… 37

عنوان صفحه

2-3-8-1- اصل فاصله………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-8-2- اصل ربط…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-3-8-3- اصل خوشایندی………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-4- پیشینه موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-4-1- مطالعات مربوط به تابو و دشواژه ها …………………………………………………………………………………………. 40

2-4-2- مطالعات مربوط به حسن تعبیرات …………………………………………………………………………………………… 43

2-4-3- تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد الفاظ تابو……………………………………………………………………………. 48

فصل سوم: مفاهیم کلیدی و روش شناسی

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-2- کلید واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-3- نوع مطالعه و روش و برسی فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات ………………………………………………………. 51

3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-5- ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-6- ابزار تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: مقاصد ارتباطی حسن تعبیرات  

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- مقاصد ارتباطی حسن تعبیرات………………………………………………………………………………………………………. 55

4-2-1- پرهیز از تابو …………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-2- حفظ نزاکت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-2-3- دوگویی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3- شیوه های حسن تعبیر سازی………………………………………………………………………………………………………….. 64

فصل پنجم: حسن تعبیرات مرگ

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

5-2- توجه ها نسبت به مرگ ……………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-3- انعکاس زبانی مرگ ………………………………………………………………………………………………………………………. 70

5-3-1- حسن تعبیرات مرگ در محاورات …………………………………………………………………………………………….. 70

5-3-2- گفتمان مرگ در پزشکی قانونی ……………………………………………………………………………………………….. 72

5-3-3- حسن تعبیرات در آگهی های ترحیم ……………………………………………………………………………………….. 73

5-3-3-1- حسن تعبیرات استعاری ………………………………………………………………………………………………………. 73

5-3-3-2- حسن تعبیرات مجازی ………………………………………………………………………………………………………… 76

5-3-3-3- حسن تعبیرات کنایی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

5-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 77


 

عنوان صفحه

فصل ششم: مطالعه سطح اهانت آمیزی واژه ها

6-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

6-2- تاثیر متغیرهای اجتماعی و بافتی بر کاربرد زبان ……………………………………………………………………………. 79

6-2-1- جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

6-2-2- رسمیت موقعیت ……………………………………………………………………………………………………………………… 80

6-3- شرکت کنندگان …………………………………………………………………………………………………………………………… 82

6-4- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 82

6-5- ساختار پرسشنامه و نوع سوالات ………………………………………………………………………………………………….. 82

6-6- ابزار تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 83

6-7- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

6-7-1- ارزشگذاری واژه ها بر مبنای اندازه رسمیت موقعیت ………………………………………………………………… 83

6-7-1-1- موقعیت رسمی …………………………………………………………………………………………………………………… 85

6-7-1-2- موقعیت غیر رسمی …………………………………………………………………………………………………………….. 89

6-7-2- مقایسه ارزشگذاری گروه واژه ها توسط زنان و مردان به تفکیک موقعیت ………………………………….. 92

6-7-2-1- موقعیت رسمی …………………………………………………………………………………………………………………… 93

6-7-2-2- موقعیت غیر رسمی …………………………………………………………………………………………………………….. 98

6-8- نتایج حاصل از تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 102

6-8-1- نتایج بر حسب اندازه رسمیت موقعیت …………………………………………………………………………………… 102

6-8-2- نتایج به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………………………………………… 102

فصل هفتم: نتیجه گیری

7-1- اختصار و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103

7-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 105

7-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………. 105

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

 

فهرست جداول و نمودارها  

عنوان صفحه

شکل 2-1- تقسیم بندی عبارات نزاکتی ………………………………………………………………………………………………… 29

شکل 6-1- میانگین اندازه اهانت آمیزی الفاظ به تفکیک موقعیت ………………………………………………………….. 84

شکل 6-2- منحنی اندازه اهانت آمیزی الفاظ به تفکیک موقعیت …………………………………………………………… 85

شکل 6-3- جدول درصد فراوانی هر یک از الفاظ در موقعیت رسمی ………………………………………………………. 86

شکل 6-4- جدول نتایج آزمون تی برای الفاظ در موقعیت رسمی …………………………………………………………… 88

شکل 6-5- جدول گروه بندی الفاظ در موقعیت رسمی ………………………………………………………………………….. 89

شکل 6-6- جدول آمار توصیفی هر یک از الفاظ در موقعیت غیر رسمی………………………………………………….. 90

شکل 6-7- جدول نتایج آزمون تی برای الفاظ در موقعیت غیر رسمی …………………………………………………….. 91

شکل 6-8- جدول گروه بندی الفاظ در موقعیت غیر رسمی ……………………………………………………………………. 92

شکل 6-9- جدول میانگین اهانت آمیزی الفاظ در موقعیت رسمی به تفکیک جنسیت ……………………………. 93

شکل 6-10- منحنی میانگین اندازه اهانت آمیزی واژه ها در موقعیت رسمی به تفکیک جنسیت ……………. 94

شکل 6-11- جدول آمار توصیفی گروه واژه ها در موقعیت رسمی به تفکیک جنسیت …………………………….. 95

شکل 6-12- نمودار اندازه اهانت آمیزی گروه واژه ها به تفکیک جنسیت در موقعیت رسمی ………………….. 96

شکل 6-13- جدول نتایج آزمون تی در مورد مقایسه اندازه اهانت آمیزی گروه واژه ها میان زنان و مردان در موقعیت رسمی         97

شکل 6-14- جدول میانگین واژه ها در موقعیت غیر رسمی به تفکیک جنسیت ……………………………………… 98

شکل 6-15- منحنی میانگین اهانت آمیزی الفاظ در موقعیت غیر رسمی به تفکیک جنسیت …………………. 99

شکل 6-16- جدول آمار توصیفی گروه واژه ها در موقعیت غیر رسمی به تفکیک جنسیت ……………………. 100

شکل 6-17- نمودار اندازه اهانت آمیزی گروه واژه ها به تفکیک جنسیت در موقعیت غیر رسمی ………….. 101

شکل 6-18- نتایج آزمون مربوط به مقایسه اندازه اهانت آمیزی گروه واژه ها به تفکیک جنسیت در موقعیت غیر رسمی    101

-1- طرح موضوع پژوهش

وضع و بکارگیری حسن تعبیرات در زبان، ایجاد امکان برای گفتگو پیرامون موضوعاتی می باشد که به علت های اجتماعی مختلف ممنوع به حساب می آیند و کاربردشان بدون در نظر داشتن بافت کلام سبب ایجاد اهانت و رنجش در مخاطب می گردد. در این پژوهش، حسن تعبیر را بر مبنای عدم اهانت آمیزی تبیین می کنیم و از آن به عنوان بخشی از کاربرد زبان یاد می کنیم که با دو مفهوم «نزاکت» و «وجهه» پیوستگی نزدیک دارد. حسن تعبیر از این منظر، نوعی تأثیر نمای سبکی به شمار می آید که از اهتمام گوینده برای عدم توهین و نیز درک وی از اندازه رسمیت موقعیت نشات می گیرد. پیش از اظهار اهمیت حسن تعبیر در زبان، تابوهای اجتماعی را مطالعه می کنیم که عمده ترین عامل ترغیب کننده بکارگیری حسن تعبیرات محسوب می شوند. بزرگی یا درجه ممنوعیت یک تابو به صورت متناظری، اندازه توجه افراد نسبت به گفتارشان و نیز نوع و بسامد وقوع حسن تعبیر را تعیین
می کند. پس از شناخت ماهیت و عملکرد تابوهای زبانی، اهمیت حضور الفاظ حسن تعبیری را اظهار می کنیم.در ادامه  به مقصود ارائه توصیفی منسجم از چگونگی تعامل تابو و حسن تعبیر مفهوم «مرگ» را در بخشی مجزا مورد مطالعه قرار می دهیم. مرگ مانند تابوهایی می باشد که اولاً با در نظر داشتن ضرورت رعایت محدوده های اخلاقی، قابلیت طرح و مطالعه دارد. ثانیاً حسن تعبیرات بکار رفته برای این موضوع از کثرت وقوع برخوردارند. اما محوری ترین بحث در این پژوهش، تعیین ارزش نزاکتی واژه ها بر اساس اندازه اهانت آمیزی آن هاست. با تغییر معیار پیشنهادی آلن و بریج( برای قراردهی واژه ها در دسته های سه گانه (حسن تعبیر، صریح و سوء تعبیر) -که بافت موقعیتی را نادیده می گیرد و تنها تصوری کلی و انتزاعی از قضاوت زبانی افراد را مد نظر قرار می دهد- تاثیر متغیرهای بافتی و اجتماعیِ «رسمیت موقعیت» و «جنسیت» را بر سطح اهانت آمیزی واژه های زبان مطالعه می کنیم. از این طریق رفتار زبانی زنان و مردان نسبت به بهره گیری از حسن تعبیرات و دشواژه ها، در موقعیت های مختلف ارزیابی می گردد.

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***