:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

استاد راهنما : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور: دکتر همایون موتمنی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده:

فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا (SOA )برای بهبود و سرعت بخشی به نیازهای کسب و کار فرصت هایی را ایجاد نموده اند.از آنجا که سازمان ها بدون حاکمیت قوی نمی توانند ارزش چندانی را از معماری سرویس گرا کسب کنند وبا در نظر داشتن اهمیتی که حاکمیت بر معماری سرویس گرا درموفقیت آن  دارد پژوهش حاضروضعیت حاکمیت بر معماری سرویس گرارا با در نظر گرفتن وضعیت سازمان از لحاظ بلوغ معماری سرویس گرا مطرح کرده می باشد و تصویر بهتری از وضعیت سازمان از لحاظ سرویس گرایی و نوع حاکمیت مورد نیاز سازمان به ما نشان می دهد.از طریق این نقشه راهنمای فراهم شده ، سازمان می تواند وضعیت فعلی خود را بهتر بشناسد و راحت تر بتواند وضعیت آتی خود را تعیین کند. بدین مقصود در گام نخست فهرستی اولیه از چالشهای پیاده سازی SOA و قابلیتهای مورد نیاز برای برطرف سازی آنها تدوین و در ادامه ویژگی ها و خصوصیات چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا مطالعه می شوند. بعد از مطالعه و انتخاب جامع ترین چارچوب, ارزیابی بر روی  آن انجام می شود. در این پژوهش از روش فازی برای مطالعه  بلوغ حاکمیت سرویس گرایی در سازمان بهره گیری شده می باشد سپس برای مطالعه صحت روش پیشنهادی , از مقایسه ان با روش اماری بهره گیری شده و مزایای روش فازی از طریق اجرای هر دو روش در یک مطالعه ی موردی نظاره گردید.

کلیدواژه : معماری سازمانی , معماری سازمانی سرویس گرا , حاکمیت معماری سازمانی سرویس گرا , منطق فازی

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                شماره ی صفحات

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-هدف از پژوهش………………………………………………………………………………………………. 3

1-3-محدوده پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-ساختارپایان نامه …………………………………………………………………………………………….. 5
جستجو در سایت :   


1-5-نتایج وخروجی مورد نظر ………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1- معماری چیست؟……………………………………………………………………………………………. 7

2-2-معماری سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 7

2-3-تاریخچه معماری سازمانی…………………………………………………………………………………. 8

2-4-فرایند معماری سازمانی…………………………………………………………………………………….. 10

2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات……………………………………………………………. 10

2-4-2-برنامه ریزی معماری سازمانی…………………………………………………………………………. 10

2-4-3- اجرای معماری سازمانی………………………………………………………………………………. 10

2-5-معماری سرویس گرا……………………………………………………………………………………….. 10

2-5-1-تعریفشرکت IBM……………………………………………………………………………………… 11

2-5-2-تعریف Microsoft…………………………………………………………………………………… 12

2-5-3-تعریفW3C……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-5-4-تعریفOpen Group………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا………………………………………………………………………. 12

2-6-1-تعریف سرویس…………………………………………………………………………………………. 12

2-6-2-پروتکل ها و استانداردها………………………………………………………………………………. 14

 

الف

2-7-معماری سازمانی سرویس گرا…………………………………………………………………………….. 18

2-8-اهداف و چالشهای معماری سرویس گرا………………………………………………………………. 18

2-9-فواید و ضرورت SOA از نگاه ذینفعان……………………………………………………………….. 19

2-10-چرخه ی حیات SOA………………………………………………………………………………….. 21

2-11-حاکمیت چیست؟…………………………………………………………………………………………. 21

2-11-1-محدوده ی حاکمیت ………………………………………………………………………………… 22

2-11-2-مدیریت و حاکمیت …………………………………………………………………………………. 22

2-11-3-حاکمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 22

2-12-حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………. 23

2-12-1-چالش های معماری سرویس گرا…………………………………………………………………. 26

2-12-2-شروع حاکمیت SOA………………………………………………………………………………. 27

2-12-3-چرخه ی حیات سرویس……………………………………………………………………………. 32

2-13-چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا……………………………………………………… 33

2-13-1-چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethod…………………….. 34

2-13-2- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهIBM………………………………….. 35

2-13-3- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهOracle………………………………. 36

2-13-4- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهAG reSoftwa…………………… 39

2-13-5- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهBieberstein………………………. 41

2-13-6- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهSAE – CBDI…………………… 41

2-13-7- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهITIL………………………………….. 42

2-14-چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا………………………………………………. 43

2-15-منطق فازی………………………………………………………………………………………………….. 45

2-15-1-مدل فازی متغیرها…………………………………………………………………………………….. 45

2-15-2-عملیات برروی مجموعه های فازی………………………………………………………………. 47

2-15-3-ارتباط بین مجموعه های فازی………………………………………………………………………. 49

 

ب

2-15-4-اتصال دهنده ها………………………………………………………………………………………… 50

2-15-5-استنتاج…………………………………………………………………………………………………… 51

2-16-روشهای انجام شده برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی سرویس گرا………………………… 52

2-16-1-جوانبخت و همکاران………………………………………………………………………………… 52

2-16-2-محمودی و همکاران…………………………………………………………………………………. 54

2-16-3-مدل رزمی و همکاران……………………………………………………………………………….. 55

2-16-4-مدل AMO CURT………………………………………………………………………………. 56

2-16-5-مدلECKERT JULIAN……………………………………………………………………… 57

2-16-6-مدل زبانی………………………………………………………………………………………………. 57

2-16-7-مدل نامداریان و همکاران……………………………………………………………………………. 58

2-16-8-مدل امتیازدهی…………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش _ ابزار گرداوری اطلاعات…………………………………….. 61

3-2-جامعه اماری و نمونه گیری………………………………………………………………………………… 61

3-3-روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………… 62

3-3-1-تعیین چارچوب………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-1-1-مدل ارائه شده توسطAG Software………………………………………………………… 62

3-3-1-2مدل ارائه شده توسط مارکس……………………………………………………………………….. 63

3-3-1-3مدل SCHEPER………………………………………………………………………………….. 64

3-3-1-4-مدل بلوغ کنترل اهداف اطلاعات و فناوری…………………………………………………… 65

3-3-1-5-مدل نامداریان و همکاران………………………………………………………………………….. 66

3-3-1-6-مدل بلوغ یکپارچگی سرویس……………………………………………………………………. 67

3-3-1-7-مدل بلوغ SOA سازمان………………………………………………………………………….. 68

3-3-1-8-مدل بلوغ قابلیت سرویس فناوری اطلاعات………………………………………………….. 69

3-3-1-9-مدل بلوغ معماری سرویس گرا SOAMM…………………………………………………. 70

3-3-2-مشخص کردن فاکتورهای لازم برای ارزیابی……………………………………………………… 74

ج

3-3-4-تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. 79

3-3-4-1-پایگاه قواعد فازی…………………………………………………………………………………… 79

3-3-4-2-موتور استنتاج فازی…………………………………………………………………………………. 80

3-3-4-3-فازی ساز……………………………………………………………………………………………… 80

3-3-4-4-غیرفازی ساز…………………………………………………………………………………………. 80

3-3-5-جمع اوری اطلاعات از خبرگان……………………………………………………………………… 80

3-3-6-ارزیابی خروجی با نمودار راداری…………………………………………………………………… 82

3-3-7- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1- مطالعه موردی……………………………………………………………………………………………….. 85

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها با موتور استنتاج فازی………………………………………………………… 93

4-3-ارزیابی روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………. 97

4-4-جمع بندی مطالعه موردی………………………………………………………………………………….. 98

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….101

5-2-مزایای مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………..101

5-3-اقدامات آتی………………………………………………………………………………………………………………..102

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………….103

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….108

 

 

 

 

 

د

فهرست جداول

جدول 2-1: خروجی روش امتیازدهی…………………………………………………………………………. 59

جدول3-1: ارتباط مدل های بلوغ معماری سرویس گرا با یکدیگر………………………………………. 73

جدول 3-2: مقیاس های فازی…………………………………………………………………………………… 81

جدول 4-1: شاخص ها وزیرشاخص های دامنه ی بلوغ SOA,بلوغ حاکمیت سرویس گرایی وحوزه ی پذیرش SOA      85

فهرست تصاویر و نمودار

شکل 2-1 : جایگاه کشورهابراساس اندازه گرایش به معماری سازمانی…………………………………. 8

شکل2-2 : تعریف حاکمیت SOA از دیدگاه ORACLE……………………………………………… 25

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

شکل 2-3: ارتباطات حاکمیت معماری سرویس گرا………………………………………………………… 25

شکل 2-4: مولفه های اصلی چارچوب حاکمیت SOA وتاثیرآن برچرخه ی حیات سرویس……. 28

شکل 2-5: چرخه ی پیاده سازی حاکمیت SOA براساس چارچوب پیشنهادیIBM…………….. 36

شکل 2-6: نقاط کلیدی برای سیاست گذاری در حاکمیت SOA ازدیدگاه ORACLE…………. 37

شکل 2-7: چارچوب حاکمیت ITIL………………………………………………………………………….. 42

شکل 2-8: مقایسه ی چارچوب های مطرح شده…………………………………………………………….. 43

شکل 2-9: نمونه ای از یک تابع تعلق مثلثی………………………………………………………………….. 47

شکل 2-10: نمای کلی چارچوب ارزیابی بلوغ محمودی………………………………………………….. 55

شکل 2-11: نتایج خروجی روشAMO CURT………………………………………………………… 56

شکل 2-12: خروجی اجرای روش TOP-VIEW………………………………………………………….. 57

شکل 3-1 : مدل ارایه شده توسط AG SOFTWARE………………………………………………… 62

شکل 3-2: چارچوب پیشنهادی………………………………………………………………………………….. 74

شکل 4-1: تابع عضویت  ورودی  مربوط به پایگاه اول تا بیستم………………………………………… 92

شکل 4-2: تابع عضویت  ورودی  مربوط به پایگاه هفدهم……………………………………………….. 92

شکل 4-3: تابع عضویت خروجی مربوط به پایگاه بیست و یکم………………………………………… 93

شکل 4-4: خروجی سیستم فازی در بعد بلوغ سرویس گرایی…………………………………………… 94

ه

شکل 4-5: رادار چارت بعد بلوغ سرویس گرایی……………………………………………………………. 95

شکل 4-6: رادار چارت بعد پذیرش سرویس گرایی……………………………………………………….. 95

شکل 4-7: رادارچارت بعد حاکمیت سرویس گرایی……………………………………………………….. 96

شکل 4-8: مقادیر خروجی کلی در همه ی ابعاد…………………………………………………………….. 97

شکل 4-9: نمونه ای ازباینومیال تست………………………………………………………………………….. 98

نمودار4-1: نتایج باینومیال تست بعد حوزه ی پذیرش……………………………………………………… 98

نمودار4-2: نتایج باینومیال تست بعد بلوغ SOA…………………………………………………………… 99

نمودار4-3: نتایج باینومیال تست بعد حاکمیت SOA……………………………………………………… 99

مقدمه

از زمان ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف و سازمانها و شرکت ها حدودا بیست سال می گذرد و هرروزه بکارگیری و سرمایه گذاری بخشهای دولتی وخصوصی در این بخش بیشتر می گردد. میان سازمانها و دستگاههای دولتی حجم عظیمی از سرمایه گذاری را در این بخش انجام داده اند و هم اکنون نیز در حال تخصیص منابع و سرمایه گذاری می باشند. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را تهیه نموده یا در حال تهیه می باشند.یکی از نکات مهم انطباق طرح های فوق با روش معماری سازمانی می باشد پس نیازبه ایجاد زمینه لازم جهت تصحیح و یا تکمیل طرح های فوق به وجود می آید.در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر اینکه چه کارهایی بایستی توسط چه کسانی (تبیین وظایف) انجام گردد کافی نیست، بلکه فرآیندها، داده‌ها، اهداف و تأثیر افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند بایستی با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می شوند، همخوانی داشته باشد. چنین امری مستلزم آن می باشد که سازمان دارای یک نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با بهره گیری از این نقشه، روابط بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات متناسب نماید. این نقشه از سازمان، که حاوی اطلاعات افراد، فرآیندها، مکان‌ها و دیگر ابعاد و خصوصیات سازمان می باشد، معماری سازمانی نامیده می گردد.

مفهوم سرویس گرایی ازمدتی پیش وجود داشته ودرزمینه های متفاوت وبرای مقاصد مختلفی مورداستفاده قرارگرفته می باشد اماآنچه درطول حیات این مفهوم ثابت مانده می باشد،آن می باشد که این مفهوم،روشی مبتنی برمفهوم تجزیه را ارائه می دهد.پس سرویس گرایی یک روش فنی محض نیست.سرویس گرایی درترکیب با”معماری”، معماری سرویس گرارامعرفی میکندکه مدلی را ارائه می دهدکه درآن منطق ,کل سیستم به بخش های منطقی, مجزاوکوچکتر شکسته می شوند.این واحدهای کوچکترجمعا بخش بزرگتری ازمنطق را ارائه می کنند ومی توانندتوزیع شده باشند.

2

معماری سازمانی سرویس گرا (SOA) مشوق واحدهای منفردمنطق می باشد تا بتواند به مجموعه ای ازاصول طراحی دست یابد.امروزه دیگر توسعه سرویس گرایی به جایی رسیده می باشد که هر جا صحبت ازمعماری سازمانی می باشد معماری سازمانی سرویس گرا رادر ذهن ها تداعی می ‌کند[21].معماری سرویس گرا سبکی ازمعماری میباشد که ازاتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیری وتعامل پذیری کسب وکار به صورت مستقل ازفناوری پشتیبانی میکندوازترکیب مجموعه ای ازسرویس های کسب وکار تشکیل شده می باشد که این سرویس ها،انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرایندها محقق می کند[1].

حاکمیت برمعماری سرویس گرا به طورویژه برروی اداره وحاکمیت برسرویسها متمرکز می گردد ویک چارچوب اساسی برای دستیابی به تعامل پذیری کارکردی وغیرکارکردی سرویس ها در بین مرزهای کسب وکاررافراهم می ‌کند [23]. حاکمیت یک عامل کلیدی درموفقیت پروژه های معماری سرویس گرای سازمان میباشد.بدون حاکمیت ،سازمان نمی تواندبه طورکامل ارزش معماری سرویس گرارا درک کند [24].حاکمیت برمعماری سرویس گرا ،فرآیندی می باشد که شکل گیری منافع همه ذینفعان فناوری اطلاعات و کسب وکاررا بوسیله برنامه ریزی،تامین بودجه واجرای ابتکارعمل معماری سرویس گرا تضمین می ‌کند ونوعی سرمایه گذاری استراتژیک می باشد که موسسه وکارکردهای آن را در پروژه ها به بهترین شکل ممکن پشتیبانی می ‌کند[25] . اگرحاکمیت بر معماری  سرویس گرا موفقیت آمیزباشد ، سازمان میتواند سرویس های باکیفیت ومطمئنی راایجادکندواین امرسبب کارایی واثربخشی سازمان میگردد [22]. همه سازمان هابرای ارزیابی وضعیت جاری حاکمیت بر SOA خود نیازمند یک چارچوب ارزیابی می باشند,به گونه ای که بتوانددرتعیین نیازمندیهای حاکمیت برSOA و ارائه یک مدل مناسب حاکمیت بر SOA مفید باشد.در این پژوهش ضمن اشنایی با مفاهیم اولیه ی سرویس گرایی ,معماری سرویس گراو حاکمیت معماری سرویس گرا  به مطالعه چارچوب های ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا پرداخته و انها را با هم مقایسه می ‌کند. ودرنهایت به ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا می پردازد.

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***